Ta oferta pracy jest nieaktualna od 792 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor Nadzoru branży elektrycznej

 • Poznań, wielkopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2017-02-07

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

  POSZUKUJE OSÓB NA STANOWISKO

  Inspektor Nadzoru branży elektrycznej

  UMOWA O PRACĘ

  Miejsce pracy: Poznań
  Region: wielkopolskie

  Zakres czynności

  1. Reprezentowanie inwestora na budowach.
  2. Weryfikacja opracowanych projektów budowlanych i wykonawczych.
  3. Kontrola prawidłowości prowadzenia dzienników budów.
  4. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowanych wyrobów elektrycznych.
  5. Uczestnictwo i czynny udział w odbiorach częściowych i końcowych.
  6. Potwierdzanie faktyczne wykonanych robót wraz z potwierdzaniem usunięcia wad i usterek.
  7. Przygotowywanie danych do sprawozdań i raportów.
  8. Prowadzenie ogólnego nadzoru nad realizacją robót budowlanych w branży elektrycznej.
  9. Stałe uczestniczenie w naradach technicznych.
  10. Wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy.
  11. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.
  12. Informowanie Zamawiającego o postępach robót budowlanych branży elektrycznej i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
  13. Rozstrzyganie w porozumieniu z kierownikiem budowy i przedstawicielem Zamawiającego wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót.
  14. Sporządzanie comiesięcznych raportów z postępu prac inwestycyjnych.

  Wymagania obowiązkowe:

  • Wykształcenie wyższe.    
  • Minimum 3 - letnie doświadczenie w planowaniu i koordynacji zadań inwestycyjnych.
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych, i teletechnicznych bez ograniczeń.      
  • Bardzo dobra znajomość przepisów dotyczących poszczególnych etapów budowlanych procesów inwestycyjnych, w tym: przygotowanie procesu budowlanego, realizacja robót budowlanych branży elektrycznej, odbiory.
  • Umiejętność samodzielnego i poprawnego sporządzania dokumentów dotyczących spraw związanych z realizowanymi procesami budowlanymi.    
  • Dobra organizacja pracy własnej.

  Wymagania dodatkowe:

  • Doświadczenie w prowadzeniu budów (na stanowiskach np. kierownik projektu, kierownika budowy, inspektora nadzoru).          
  • Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń.      
  • Przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa.        
  • Szersza wiedza w zakresie budżetowania i kosztorysowania inwestycji.
  • Wykształcenie wyższe techniczne /budownictwo/.      
  • Znajomość przepisów dot. prowadzenia robót budowlanych w obiektach zabytkowych.

  Wymagane dokumenty:

  1. życiorys
  2. list motywacyjny
  3. kserokopie świadectw pracy
  4. kserokopie dyplomów ukończenia studiów i innych niż ww. dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

  Oferujemy:

  1. zatrudnienie w ramach umowy o pracę
  2. pracę w firmie o ustabilizowanej pozycji na rynku
  3. udział w ciekawych projektach


  Składanie ofert:          

  Oferty prosimy składać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta w zamkniętych kopertach z dopiskiem” Oferta pracy – DKS-1101-5/2017” ZKZL sp. z o.o. ul. Matejki 57, 60-770 Poznań lub w drodze elektronicznej klikając przycisk Aplikuj teraz w terminie do 20.02.2017r.        

  Prosimy o dopisanie klauzuli:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r o ochronie danych osobowych - Dz.U. nr 133 poz. 883).
  Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane oferty.