Inspektor nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Poznaniu

Wilczak 51

Poznań

 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Poznaniu, ul. Wilczak 51
poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
Inspektora nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe budowlane o specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska).
 • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy dla budowy, przebudowy, rozbudowy dróg.
 • Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej (bez ograniczeń).
 • Znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office.
 • Posiadanie prawa jazdy kat. B.

Wymagania dodatkowe:

Znajomość aktów prawnych związanych z realizowanym zakresem zadań, w szczególności Ustaw: Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do Ustawy.

Zakres wykonywanych obowiązków:

 • Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez WZDW w Poznaniu funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych, odnów i remontów dróg.
 • Prowadzenie spraw z przebiegu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
 • Pełnienie funkcji koordynatora (Kierownika Projektu) dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł dotacyjnych.
 • Przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez WZDW w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym.
 • Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i innej korespondencji w zakresie nadzorowanej inwestycji.

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
 • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego
 • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika
 • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 6:30 do 8:00 – kończy w godzinach od 14:30 do 16:00
 • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
 • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole
 • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych
 • w godzinach pracy częste wyjazdy w teren (dot. objazdów dróg wojewódzkich na terenie woj. wielkopolskiego)

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

 • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

Wymagane dokumenty:

 • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
Termin i sposób złożenia aplikacji:
Aplikacje należy składać w terminie do: 25 sierpnia 2019 r.
 
osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)
 
nadsyłać pocztą pod adres: 
Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
ul. Wilczak 51
61- 623 Poznań,
 
lub za pomocą przycisku
 

Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty. 

Ogłoszenie archiwalne