Inspektor nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji

 • Poznań, wielkopolskie
 • Wilczak 51, 61-001 Poznań, Polska pokaż mapę
 • Specjalista
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • 08.08.2019
 • Ważna jeszcze 17 dni (do 07.09.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   
  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  w Poznaniu, ul. Wilczak 51
  poszukuje kandydata do pracy na stanowisko:
  Inspektora nadzoru do Wydziału Realizacji Inwestycji
  Miejsce pracy: Poznań

  Wymagania niezbędne:

  • Wykształcenie wyższe budowlane o specjalności drogowej (drogi, ulice, lotniska).
  • Min. 3-letnie doświadczenie zawodowe, w tym min. roczne doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika budowy dla budowy, przebudowy, rozbudowy dróg.
  • Uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności drogowej (bez ograniczeń).
  • Znajomość obsługi komputera oraz powszechnie stosowanych programów w tym pakiet MS Office.
  • Posiadanie prawa jazdy kat. B.

  Wymagania dodatkowe:

  Znajomość aktów prawnych związanych z realizowanym zakresem zadań, w szczególności Ustaw: Prawo budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Ustawy o drogach publicznych i przepisów wykonawczych do Ustawy.

  Zakres wykonywanych obowiązków:

  • Prowadzenie spraw związanych z pełnieniem przez WZDW w Poznaniu funkcji inwestora dla zadań inwestycyjnych, odnów i remontów dróg.
  • Prowadzenie spraw z przebiegu realizacji budowy w zakresie niezbędnym do zabezpieczenia interesów inwestora i przyszłego użytkownika, pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego.
  • Pełnienie funkcji koordynatora (Kierownika Projektu) dla zadań inwestycyjnych współfinansowanych ze środków UE oraz innych źródeł dotacyjnych.
  • Przygotowywanie zgłoszeń robót budowlanych zlecanych przez WZDW w przypadkach robót objętych zwolnieniem z obowiązku pozwolenia na budowę zgodnie z Prawem Budowlanym.
  • Rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i innej korespondencji w zakresie nadzorowanej inwestycji.

  Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na pełen etat
  • możliwość rozwoju zawodowego i stałego podnoszenia swoich kwalifikacji
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne i atrakcyjne formy nagród pieniężnych w ciągu roku kalendarzowego
  • dopłaty do wypoczynku urlopowego, tzw. „wczasy pod gruszą”, szeroki wachlarz uprawnień socjalnych dostosowanych do sytuacji i potrzeb pracownika
  • ruchomy czas pracy, pracę rozpoczyna się w godzinach od 6:30 do 8:00 – kończy w godzinach od 14:30 do 16:00
  • budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych
  • praca w zgranym, rozwijającym się i przyjaznym zespole
  • stanowisko związane z pracą przy komputerze i obsługą urządzeń biurowych
  • w godzinach pracy częste wyjazdy w teren (dot. objazdów dróg wojewódzkich na terenie woj. wielkopolskiego)

  Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

  • W miesiącu poprzedzającymi datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi – mniej niż 6%.

  Wymagane dokumenty:

  • CV zawierające informacje niezbędne dla procesu rekrutacji,
  • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe, wymagane do wykonywania pracy na oferowanym stanowisku
  • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • Oświadczenie kandydata następującej treści: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. z 2018 r. poz.1000) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – dotyczy kandydata niepełnosprawnego, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art.13a ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.1260).
  Termin i sposób złożenia aplikacji:
  Aplikacje należy składać w terminie do: 25 sierpnia 2019 r.
   
  osobiście w Punkcie Kancelaryjnym Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich (ul. Wilczak 51, parter)
   
  nadsyłać pocztą pod adres: 
  Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich
  ul. Wilczak 51
  61- 623 Poznań,
   
  lub za pomocą przycisku
   

  Informujemy, że odpowiemy tylko na wybrane oferty.