Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1349 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor nadzoru ds. budowlanych w Dziale Technicznym

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 25.03.2015

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
  poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze:

  Inspektora nadzoru ds. budowlanych w Dziale Technicznym
  (pełny etat)
  Miejsce pracy: Katowice

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie średnie techniczne ( staż min. 6 lat) lub wyższe techniczne ( staż min. 4 lata) w zakresie budownictwa,
  • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
  • znajomość Prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w tym znajomość warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
  • doświadczenie w sporządzaniu przedmiarów robót i kosztorysów na roboty budowlane,
  • biegła obsługa komputera i programów typu Microsoft Word, Microsoft Excel,
  • biegła obsługa programu do kosztorysowania NORMA,
  • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. z późn.zm.,
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

  Wymagania dodatkowe:

  • kreatywność, odpowiedzialność, samodzielność,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • umiejętności w kontaktach z ludźmi, w tym umiejętności negocjacyjne oraz w zakresie radzenia sobie
   z klientem trudnym,
  • umiejętność realizacji zadań w sytuacjach stresujących,
  • umiejętność i łatwość redagowania dokumentów.
  Do osoby zatrudnionej na w/w stanowisku w szczególności będzie należało:
  • udział w wizjach i nadzór nad pracami budowlanymi oraz prowadzenie korespondencji z tym związanej,
  • sporządzanie ocen stanu technicznego budynków i określanie zakresów napraw głównych i remontów,
  • udzielanie odpowiedzi na pisma, skargi i interwencje dotyczące realizowanych zadań i prowadzonych spraw,
  • przygotowywanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane ( STWiOR, kosztorys inwestorski).

  Warunki pracy:

  • pełny wymiar czasu pracy,
  • miejsce pracy – Katowice, ul. Grażyńskiego 5,
  • praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego   i telefonicznego kontaktu
   z klientami.

  Wskaźnik zatrudnienia:

  W miesiącu lutym 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

  Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie odpisu dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,
  • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Oferty wraz z dokumentami  należy składać do dnia 10.04.2015r. w zamkniętej kopercie w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

  aplikuj

  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  bottom