Ta oferta pracy jest nieaktualna od 347 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - branża elektryczna

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

  04-022 Warszawa, ul. Walewska 4

  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - branża elektryczna - 1 etat

  Miejsce pracy: Warszawa

  DO GŁÓWNYCH ZADAŃ OSOBY ZATRUDNIONEJ NA TYM STANOWISKU BĘDZIE NALEŻAŁO M. IN.:

  • reprezentowanie Zakładu na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę oraz przepisami i zasadami wiedzy technicznej,
  • nadzorowanie robót remontowych i konserwacyjnych w systemie zleconym i zryczałtowanym,
  • sprawdzanie prawidłowości i jakości wykonywanych robót remontowych i konserwacyjnych,
  • ustalanie zakresu robót w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
  • sporządzanie przedmiarów robót z podaniem pozycji KNR,
  • przygotowywanie materiałów w zakresie projektów i realizacji robót sanitarnych,
  • wprowadzanie wykonawców na roboty oraz odbiór robót i sporządzanie protokołów odbioru,
  • przeprowadzanie okresowych przeglądów technicznych budynków.

  INFORMACJA O WARUNKACH PRACY NA DANYM STANOWISKU:

  • praca biurowa przy monitorze ekranowym,
  • praca w terenie.

  WYMAGANIA NIEZBĘDNE:

  • obywatelstwo polskie,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
  • wykształcenie wyższe i minimum 4-letni staż pracy lub wykształcenie średnie i minimum 6-letni staż pracy oraz uprawnienia budowlane w zakresie elektrycznym,
  • przynależność do OIIB (potwierdzenie),
  • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • nieposzlakowana opinia,
  • znajomość przepisów prawa budowlanego, znajomość przepisów z zakresu ustawy o ochronie praw lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy oraz ustawy prawo zamówień publicznych.

  WYMAGANIA DODATKOWE:

  • doświadczenie przy wykonywaniu zadań związanych z nadzorem budowlanym – minimum 2 lata,
  • uprawnienia do projektowania,
  • terminowość i dobra organizacja pracy,
  • umiejętność pracy w zespole i łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

  WSKAŹNIK ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH:

  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był niższy niż 6%.

  OFERUJEMY:

  • Umowę o pracę na etat

  WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA:

  • curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz odręcznie podpisany list motywacyjny,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
  • kopie świadectw pracy, bądź zaświadczeń pracodawcy dokumentujących wymagany staż pracy,
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wymaganych kwalifikacji i uprawnień,
  • odręcznie podpisane oświadczenie:

  - o posiadanym obywatelstwie,

  - o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  - oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na w/w stanowisko.

  • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać
   z pierwszeństwa w zatrudnieniu, jeśli znajdą się wśród pięciu najlepszych kandydatów.

   OPIS SPOSOBU PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI:

  Rozmowa kwalifikacyjna, w tym sprawdzenie wiedzy w zakresie przepisów prawa dotyczących działania jednostki oraz wiedzy merytorycznej.

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie wymaganych dokumentów (w wersji papierowej) za pośrednictwem poczty

  lub składanie w zamkniętej kopercie w pok. nr 1

   z dopiskiem: REKRUTACJA 31 na adres:

  Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

  04-022 Warszawa, ul. Walewska 4

  do dnia 29 czerwca 2018 roku.

  Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres do dnia 29 czerwca 2018 roku.

  Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.