Ta oferta pracy jest nieaktualna od 278 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 12.01.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  WOJEWÓDZTWO POMORSKIE

  Zarząd Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Gdańsku jest jednostką budżetową podlegającą Zarządowi Województwa Pomorskiego. ZDW wypełnia funkcję zarządu dróg wojewódzkich w granicach administracyjnych województwa pomorskiego, z zakresie planowania, budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony tych dróg.

  Do najważniejszych zadań ZDW należą: opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej jak i opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg i obiektów mostowych. Utrzymanie nawierzchni chodników, dróg, mostów, znaków drogowych i innych urządzeń drogowych oraz dbanie o otoczenie pasa drogowego. ZDW prowadzi również ewidencję dróg i wszystkich obiektów, a także okresowo przeprowadza kontrolę stanu dróg i obiektów.

  Zapraszamy do zapoznania się z ofertą pracy na naszej stronie internetowej

  Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

  Miejsce pracy: Gdańsk
  Region: pomorskie

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • Merytoryczna szczegółowa analiza dokumentacji przetargowej.
  • Współpraca z Działem Zamówień Strategicznych w zakresie przygotowania procedury przetargowej, w tym udział w udzielaniu odpowiedzi na pytania w czasie trwania procedury przetargowej.
  • Udział w procedurze zawierania umów, aneksów.
  • Przygotowanie i dokonywanie na budowie w imieniu ZDW czynności związanych  z przekazaniem terenu budowy, odbiorem robót.
  • Pełnienie ze strony ZDW funkcji koordynatora i nadzór nad prawidłową realizacją projektów, w tym: - współpraca z nadzorem inwestorskim i autorskim - analiza wniosków, uwag i korespondencji dotyczących realizowanej inwestycji oraz przygotowanie oficjalnego stanowiska ZDW - bieżąca kontrola prowadzonych robót
  • Reprezentowanie ZDW Gdańsk na radach technicznych i radach budowy.
  • Merytoryczna ocena nieprzewidzianych zdarzeń na budowie oraz ich skutków (przedstawianie do zatwierdzenia wystąpień wykonawcy na podstawie opinii nadzoru inwestorskiego i autorskiego).
  • Ocena sytuacji na budowie oraz sporządzanie cotygodniowych sprawozdań w odniesieniu do zatwierdzonego harmonogramu robót.
  • Weryfikacja dokumentów rozliczeniowych we współpracy ze starszym specjalistą prowadzącym projekt w Wydziale Realizacji Inwestycji.
  • Udział w opiniowaniu tymczasowych projektów organizacji ruchu na okres prowadzenia robót.
  • Współpraca z pracownikami i wydziałami zaangażowanymi w realizację projektu.
  • Współpraca z organami kontrolnymi w zakresie kontroli dot. realizacji prowadzonych zadań.

  Warunki pracy na stanowisku:

  • praca w godzinach: 7.00 – 15.00
  • praca w budynku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku, ul. Mostowa 11a
  • praca częściowo w terenie
  • praca w zespole
  • codzienny kontakt telefoniczny
  • obsługa sprzętu biurowego, komputerowego (w tym praca przy komputerze powyżej 4h dziennie), praca na dokumentach

  Wymagania niezbędne:

  O stanowisko może ubiegać się wyłącznie osoba, która spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 z późn. zmianami) oraz w załączniku nr 3 tabela IV H poz. 18 lub 1, kolumna 4-5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. nr 50, poz. 398 z późn. zmianami), tj.:

   1. obywatelstwo polskie, pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
   2. nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   3. cieszy się nieposzlakowaną opinią,
   4. pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy,
   5. wykształcenie wyższe techniczne, preferowane budownictwo drogowe,
   6. minimum 5 letnie doświadczenie przy realizacji projektów drogowych, w tym minimum 3 lata przy realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych) na stanowiskach: - inspektor branży drogowej - kierownik projektu  - technolog / specjalista ds. materiałowyc - inżynier kontrakt - kierownik budowy / robót. Mile widziane osoby ze stażem w jednostkach administracji publicznej
   7. uprawnienia budowlane do kierowania robotami drogowymi,
   8. posiada prawo jazdy kat. B.

  Wymagania dodatkowe:

  1. zarządzanie projektami, obsługa finansowa inwestycji,
  2. znajomość obsługi komputera – MS Office,
  3. znajomość prawa budowlanego, ustawy o drogach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych,

  Wymiar etatu:  cztery etaty

  Planowany czas zatrudnienia:  czas trwania projektów RPO 2014-2020

  Wymagane dokumenty:

   1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem
   2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem
   3. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
   4. kserokopie świadectw pracy – dopuszcza się złożenie zaświadczenia o zatrudnieniu, które dokumentuje bieżący okres zatrudnienia tj. niezakończony stosunek pracy
   5. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego  lub umyślne przestępstwo skarbowe*
   6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
   7. inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

  * W przypadku zatrudnienia konieczne jest doniesienie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości - Krajowy Rejestr Karny"

  Dokumenty należy składać w terminie do: 05.02.2018r.

  pod adresem:

  Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mostowa 11 a

  80-778 Gdańsk

  z dopiskiem: „dotyczy naboru na wolne stanowisko od inspektora nadzoru inwestorskiego do głównego specjalisty w Wydziale Realizacji Inwestycji”.

  Inne informacje: 

  W przypadku osób podejmujących pracę po raz pierwszy na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym umowę o pracę zawiera się na czas określony (6 miesięcy). W czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

  Oferty otrzymane po terminie (decyduje data wpływu do Zarządu) oraz oferty rozpatrzone negatywnie zostaną protokolarnie zniszczone.

  Osoby ubiegające się o zatrudnienie mają prawo do dostępu do podanych dobrowolnie swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

  W okresie 3 tygodni od upływu terminu składania ofert osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie o terminie kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymogów formalnych - nie będą informowane.

  Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku (www.zdw-gdansk.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Zarządu Dróg Wojewódzkich, ul. Mostowa 11 a.

  Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Zarządzie Dróg Wojewódzkich zostaną dołączone do jego akt osobowych.

  Dokumenty pozostałych kandydatów będą przechowywane w Dziale Spraw Pracowniczych Zarządu Dróg Wojewódzkich przez okres 3 miesięcy od dnia ogłoszenia informacji o wyniku naboru. W okresie tym, kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów.

  Zarząd Dróg Wojewódzkich nie odsyła dokumentów kandydatom.

  Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (58) 32-64-995