Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIEO firmie

 • Mogilska 85, Kraków
  Kraków, małopolskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

Mogilska 85

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót zgodnie z art. 25 prawa budowlanego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dla danego zadania inwestycyjnego/remontowego;

 • przygotowanie dokumentacyjne i formalno-prawne zadań inwestycyjnych/remontowych;

 • kontrola rozliczeń finansowych z wykonawcami robót, podwykonawcami i dostawcami, w oparciu o warunki zawartych umów przez inwestora;

 • reprezentowanie inwestora na nadzorowanych budowach;

 • rozliczanie rzeczowo-finansowe zakończonych zadań inwestycyjnych/remontowych oraz opracowanie końcowych elaboratów rozliczeniowych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe;

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w branży konstrukcyjno – budowlanej lub elektrycznej lub sanitarnej;

 • przynależność do izby inżynierów budownictwa i opłacona składka ubezpieczenia OC;

 • doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat w budownictwie (w tym co najmniej 3 lata pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. stanowisko kierownika budowy, projektanta lub inspektora nadzoru);

 • doświadczenie zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu lub projektowaniu instalacji niskoprądowych i systemów alarmowych;

 • praktyczna znajomość programów komputerowego kosztorysowania (np. NORMA PRO, ZUZIA, RODOS, WINBUD itp.);

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office;

 • umiejętność pracy w zespole;

 • umiejętność działania sytuacjach stresowych przy podwyższonych rygorach czasowych i proceduralnych;

 • posiadanie osobowego poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez uprawnione służby państwowe (SKW, ABW) w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „Poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, związanego z wydaniem takiego poświadczenia.

Mile widziane

 • uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w innej specjalności, w tym w szczególności uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych;

 • odbyte kursy i szkolenia z zakresu projektowania, realizacji i eksploatacji systemów alarmowych;

 • posiadanie ważnego zaświadczenia z zakresu projektowania, realizacji i eksploatacji systemów alarmowych;

 • posiadanie ważnego zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, wydane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997 r.;

 • znajomość programów komputerowego projektowania (AUTOCAD, BIRICKSCAD, ARCHLine itp.) oraz programów wsparcia zarządzania projektami inwestycyjnymi (MS PROJECT);

 • znajomość procedur inwestycyjnych FIFIC;

 • doświadczenie zawodowe obejmujące proces i procedury przygotowania formalno-prawnego i dokumentacyjnego inwestycji do realizacji;

 • wyrażenie zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę zawartej na okres próbny, z możliwością przedłużenia na czas określony a następnie nieokreślony;

 • wymiar czasu pracy: pełny etat (możliwe zatrudnienie w niższym wymiarze czasu pracy);

 • stabilne zatrudnienie w zgranym zespole.

Dokumenty aplikacyjne:

• podanie o pracę adresowane do Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie,

• CV z opisem przebiegu zatrudnienia,

• zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa,

• decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych,

• klauzula rekrutacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP – PRACA,

• kwestionariusz osobowy - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP – PRACA,

• zgoda na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP – PRACA.

Dokumenty aplikacyjne nadesłane do dnia 7.06.2021 r. rozpatrzone zostaną w dniach od 8 do 11.06.2021 r., dokumenty nadesłane w terminie od 8 do 20.06.2021 r. rozpatrzone zostaną w dniach od 21 do 24.06.2021 r.

INFORMACJE DODATKOWE

1) W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów i przesłane w formie czytelnych skanów.

2) Dokumenty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego, datę osobistego dostarczenia do kancelarii Zarządu, a w przypadku dokumentów złożonych drogą mailową data wpływu na skrzynkę mailową.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Sekcją Personalno-Administracyjną, nr tel. 261 130 814.