Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

REJONOWY ZARZĄD INFRASTRUKTURY W KRAKOWIE

Mogilska 85

Grzegórzki

Kraków

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie czynności nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót zgodnie z art. 25 prawa budowlanego, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa dla danego zadania inwestycyjnego/remontowego,

 • przygotowanie dokumentacyjne i formalno-prawne zadań inwestycyjnych/ remontowych,

 • kontrola rozliczeń finansowych z wykonawcami robót, podwykonawcami i dostawcami, w oparciu o warunki zawartych umów przez inwestora,

 • reprezentowanie inwestora na nadzorowanych budowach,

 • rozliczanie rzeczowo-finansowe zakończonych zadań inwestycyjnych/remontowych oraz opracowanie końcowych elaboratów rozliczeniowych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • uprawnienia budowlane,

 • - do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz elektroenergetycznych, lub

 • - uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w innej specjalności, w tym w szczególności uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

 • przynależność do izby inżynierów budownictwa i opłacona składka ubezpieczenia OC,

 • doświadczenie zawodowe – minimum 5 lat w budownictwie (w tym co najmniej 3 lata pełnienie samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie tj. stanowisko kierownika budowy, kierownika robót, projektanta lub inspektora nadzoru),

 • doświadczenia zawodowe w kierowaniu lub nadzorowaniu lub projektowaniu instalacji niskoprądowych i systemów alarmowych,

 • praktyczna znajomość programów komputerowego kosztorysowania,

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office,

 • umiejętność pracy w zespole,

 • umiejętność działania sytuacjach stresowych przy podwyższonych rygorach czasowych i proceduralnych,

 • posiadanie osobowego poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez uprawnione służby państwowe (SKW, ABW) w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą min. „Poufne” lub wyrażenie zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego, związanego z wydaniem takiego poświadczenia.

Mile widziane

 • uprawnienia budowlane projektowe lub wykonawcze do kierowania robotami budowlanymi w innej specjalności, w tym w szczególności uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych,

 • odbyte kursy i szkolenia z zakresu projektowania, realizacji i eksploatacji systemów alarmowych,

 • posiadanie ważnego zaświadczenia o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego,

 • znajomość programów komputerowego projektowania oraz programów wsparcia zarządzania projektami inwestycyjnymi (MS PROJECT),

 • znajomość procedur inwestycyjnych FIDIC,

 • doświadczenie zawodowe obejmujące proces i procedury przygotowania formalno-prawnego i dokumentacyjnego inwestycji do realizacji,

 • znajomość języka angielskiego w stopniu min. podstawowym – komunikatywnym,

 • wyrażenie zgody na nadanie pracowniczego przydziału mobilizacyjnego.

To oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowę o pracę zawartej na okres próbny, następnie na czas określony, docelowo na czas nieokreślony,

 • wymiar czasu pracy: pełny etat,

 • stabilne zatrudnienie w zgranym zespole,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne (trzynastka),

 • dodatek za wysługę lat w zależności od udokumentowanego stażu pracy,

 • samochód służbowy dla celów podróży służbowych,

 • praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 – 15:00.

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

1) podanie o pracę adresowane do Szefa Rejonowego Zarządu Infrastruktury w Krakowie,

2) CV z opisem przebiegu zatrudnienia,

3) zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby inżynierów budownictwa,

4) decyzja o nadaniu uprawnień budowlanych,

5) klauzula rekrutacyjna dla osób ubiegających się o zatrudnienie - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,

6) kwestionariusz osobowy - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,

7) zgoda na przetwarzanie danych osobowych - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA,

8) oświadczenie do naborów przyszłych - zgodnie ze wzorem dostępnym na stronie: rzikrakow.wp.mil.pl w zakładce BIP-OGŁOSZENIA-PRACA.

Dokumenty aplikacyjne można składać w terminie do dnia 10.07.2022 r.

- osobiście w siedzibie firmy - Kraków ul. Mogilska 85 (kancelaria),

- elektronicznie - adres e-mail: [email protected],

- faksem nr. fax. 261 130 813.

INFORMACJE DODATKOWE

1) w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną, wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatów i przesłane w formie czytelnych skanów.

2) dokumenty niekompletne lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Za datę dostarczenia dokumentów uważa się datę stempla pocztowego, datę osobistego dostarczenia do kancelarii Zarządu, a w przypadku dokumentów złożonych drogą mailową data wpływu na skrzynkę mailową.

Więcej informacji można uzyskać kontaktując się telefonicznie z Wydziałem Inwestycji Budowlanych - nr tel. 261 130 870, 261 130 885 lub Sekcją Personalno – Administracyjną – tel. 261 130 814.