Ta oferta pracy jest nieaktualna od 268 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor nadzoru inwestorskiego

 • Łomża, podlaskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 27.03.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Zarząd Dróg Powiatowych

  ul. Poligonowa 30
  18-400 Łomża
  86 218 41 89
  sektor publiczny

  Inspektor nadzoru inwestorskiego

  Miejsce pracy: Łomża

  Opis stanowiska:

  • Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad robotami drogowymi wykonywanymi na zlecenie ZDP.
  • Kontrola oznakowania wszelkich robót prowadzonych w pasach drogowych. 
  • Organizowanie i udział w przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych. 
  • Kontrola pod względem ilościowym i jakościowym robót wykonywanych przez obwody drogowe w ramach bieżącego utrzymania dróg. 
  • Prowadzenie ewidencji przełomów, zabezpieczenie ich przejezdności a także zastosowanie odpowiedniego oznakowania. 
  • Sprawdzanie i uzgadnianie dokumentacji technicznej na roboty drogowe (sporządzanie kosztorysów, przedmiarów). 
  • Współpraca z organami administracji samorządowej w zakresie utrzymania i budowy dróg. 
  • Prowadzenie inżynierii ruchu - opiniowanie projektów stałej i czasowej organizacji ruchu na potrzeby ZDP w Łomży, udział w komisjach przeglądu stanu oznakowania dróg. 
  • Udział we wdrażaniu wniosków wynikających z przeglądów dróg i mostów. 
  • Udział w pracach komisji przetargowej. 

  Wymagania:

  • Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
  • Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przedsiębiorstwo skarbowe. 
  • Obywatelstwo polskie. 
  • Wykształcenie wyższe techniczne, preferowane kierunkowe (specjalność) drogownictwo lub budownictwo (4 letni staż pracy), wykształcenie średnie drogowe lub budownictwo (6 letni staż pracy) oraz uprawnienia w zakresie kierowania robotami drogowymi. 
  • Posiadane przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 
  • Umiejętność kosztorysowa i przedmiarowa. 
  • Znajomość obsługi programów komputerowych użytecznych na stanowisku pracy. 

  Oferujemy:

  Umowę o prace na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony. Szkolenia tematyczne niezbędne do bieżącej pracy. 

  Wymagane dokumenty: 
  • Curriculum vitae z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny podpisane odręcznie. 
  • Kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i uprawnienia. 
  • Kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia w przypadku pozostania w stosunku pracy. 
  • Kopie dokumentów potwierdzające posiadanie dodatkowych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
  • Podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie. 
  • Podpisane odręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych. 
  • Podpisane odręcznie oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem Sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. 
  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych. Dotyczy naboru na wolne stanowisko urzędnicze. 

  Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  Podpisana odręcznie klauzula: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o ochronie danych osobowych. Dz. U. z 2016 r. poz.922 ze zm."