Inspektor nadzoru inwestorskiego

Zarząd Dróg Powiatowych w PoznaniuO firmie

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Zielona 8

Poznań

61-851 Poznań
ul. Zielona 8
ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor nadzoru inwestorskiego
Miejsce pracy: Poznań

1. Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8

 

2. Stanowisko:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

 

3. Podległość służbowa:

Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjnych

4. Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o profilu drogowym, przy stażu pracy minimum 4 lata lub wykształcenie średnie o profilu drogowym, przy stażu pracy minimum 6 lat,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle obowiązujących przepisów prawa,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat. B.

 

5. Wymagania dodatkowe:

 • min. 2 letnie doświadczenie w administracji publicznej lub samorządowej,
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo Budowlane,
 • znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • znajomość przepisów Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zasad kosztorysowania w szczególności znajomość Rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
 • znajomość Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • praktyczna umiejętność poruszania się pojazdem, znajomość topografii powiatu poznańskiego,
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

6. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku, w szczególności:

 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót inwestycyjnych, przebudowy dróg, robót remontowych,
 • weryfikowanie dokumentów i rozliczanie zadań zleconych nadzorom zewnętrznym,
 • opracowywanie lub weryfikowanie kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego oraz współuczestniczenie w przygotowaniu umów,
 • składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne oraz ustalanie wartości zamówienia publicznego,
 • analiza ofert wykonawców pod względem prawidłowości wyceny realizacji prac,
 • pełnienie funkcji członka komisji przetargowej,
 • rozliczanie rzeczowe środków finansowych przeznaczonych na roboty inwestycyjne, przebudowy dróg, roboty remontowe,
 • współuczestniczenie przy opracowywaniu wieloletniego planu inwestycyjnego,
 • uczestniczenie w procesie planowania wydatków oraz informowanie o potrzebach zmian planów, w zakresie wydatków wynikających z powyższych zadań,
 • dbanie o odpowiednie zabezpieczenie dokumentów służbowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • pełnienie dyżuru zimowego utrzymania dróg,
 • prowadzenia archiwizacji dokumentów,
 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego – Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora Zarządu w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska.

 

7. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • etat – 8 godzin, (w okresie zimowym z uwagi na dyżury ZUD możliwa zmiana na 3-zmianowy system pracy),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zatrudnienie planowane od 01 marca 2020 r.
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 4.500 zł do 5.500 zł w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz dodatek stażowy w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • możliwość otrzymywania nagród uznaniowych za efektywną pracę, zgodnie z regulaminem wynagradzania,
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z pakietów sportowych,
 • miejsce pracy: Poznań, ul. Zielona 8 oraz praca na terenie m. Poznania i powiatu poznańskiego.
 • praca wymaga przemieszczania się samochodem po m. Poznań i obszarze powiatu poznańskiego
 • Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada pojazdu samochodowego przystosowanego do poruszania się przez osobę niepełnosprawną.

 

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

9. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
 • list motywacyjny,
 • kopia uprawnień budowlanych,
 • kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
  • wykształcenie (np. dyplom ukończenia studiów wyższych),
  • posiadane prawa jazdy,
  • staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy – ze wszystkich wskazanych w życiorysie miejsc pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii,
 • osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.
  13a ust. 2 – ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), jest obowiązana do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do kancelarii ZDP).
 • dokumenty, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • miejsce składania dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8,
Kancelaria – pokój 026 (parter budynku).
Dokumenty należy umieścić w kopercie oznaczonej: „Inspektor nadzoru inwestorskiego”

 

11. Informacje o przebiegu postępowania pod numerem tel. 61 8593 467 (Dział Kadr i Płac - pokój 508).

 

 

12. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na:

 • stronie internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (bip.zdp.poznan.pl)
 • tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

 

13. Dodatkowe informacje:

 • nie wzywa się do uzupełnienia wymaganych dokumentów,
 • zaproszeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną kandydaci spełniający wymagania formalne,
 • ocena kwalifikacji kandydatów odbywać się będzie w październiku / listopadzie br., w terminie określonym po otrzymaniu aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
 • stosowane będą następujące metody i techniki naboru:
  • praca na dokumentach złożonych przez kandydatów,
  • rozmowa i/lub pisemny sprawdzian kwalifikacji.

14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, zwanym dalej ZDP.

Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (61-851) przy ul. Zielonej 8.

 1. Skontaktować się z nami można za pomocą:

1) telefonu nr: 61 8593430,

2) faxu: nr faksu 61 8593429 oraz

3) poczty e-mail: [email protected]

Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową adres www.zdp.poznan.pl

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu jest
  Cezary Sadowski, kontakt przy pomocy adresu e-mail: [email protected]
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie
  o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu
  o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
 4. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.
  Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 2 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

1)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

61-851 Poznań
ul. Zielona 8
ogłasza nabór na stanowisko:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

1. Nazwa i adres jednostki:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8

 

2. Stanowisko:

Inspektor nadzoru inwestorskiego

 

3. Podległość służbowa:

Zastępca Dyrektora ds. inwestycyjnych

4. Wymagania niezbędne na zajmowanym stanowisku:

 • obywatelstwo polskie,
 • wykształcenie wyższe o profilu drogowym, przy stażu pracy minimum 4 lata lub wykształcenie średnie o profilu drogowym, przy stażu pracy minimum 6 lat,
 • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane w świetle obowiązujących przepisów prawa,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • prawo jazdy kat. B.

 

5. Wymagania dodatkowe:

 • min. 2 letnie doświadczenie w administracji publicznej lub samorządowej,
 • znajomość przepisów Ustawy Prawo Budowlane,
 • znajomość przepisów Ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie,
 • znajomość przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem,
 • ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • znajomość przepisów Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość Ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość zasad kosztorysowania w szczególności znajomość Rozporządzenia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym,
 • znajomość Rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • komunikatywność oraz umiejętność współpracy w zespole,
 • praktyczna umiejętność poruszania się pojazdem, znajomość topografii powiatu poznańskiego,
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • wysoka kultura osobista,
 • zaangażowanie w wykonywane obowiązki.

 

6. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku, w szczególności:

 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót inwestycyjnych, przebudowy dróg, robót remontowych,
 • weryfikowanie dokumentów i rozliczanie zadań zleconych nadzorom zewnętrznym,
 • opracowywanie lub weryfikowanie kosztorysów inwestorskich, kosztorysów ofertowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • przygotowywanie opisu przedmiotu zamówienia publicznego oraz współuczestniczenie w przygotowaniu umów,
 • składanie wniosków o przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne oraz ustalanie wartości zamówienia publicznego,
 • analiza ofert wykonawców pod względem prawidłowości wyceny realizacji prac,
 • pełnienie funkcji członka komisji przetargowej,
 • rozliczanie rzeczowe środków finansowych przeznaczonych na roboty inwestycyjne, przebudowy dróg, roboty remontowe,
 • współuczestniczenie przy opracowywaniu wieloletniego planu inwestycyjnego,
 • uczestniczenie w procesie planowania wydatków oraz informowanie o potrzebach zmian planów, w zakresie wydatków wynikających z powyższych zadań,
 • dbanie o odpowiednie zabezpieczenie dokumentów służbowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych,
 • pełnienie dyżuru zimowego utrzymania dróg,
 • prowadzenia archiwizacji dokumentów,
 • wykonywanie innych poleceń bezpośredniego przełożonego – Zastępcy Dyrektora ds. inwestycyjnych w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska,
 • wykonywanie innych poleceń Dyrektora Zarządu w zakresie wynikającym z zajmowanego stanowiska.

 

7. Warunki pracy na danym stanowisku:

 • etat – 8 godzin, (w okresie zimowym z uwagi na dyżury ZUD możliwa zmiana na 3-zmianowy system pracy),
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • zatrudnienie planowane od 01 marca 2020 r.
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale od 4.500 zł do 5.500 zł w zależności od posiadanych kwalifikacji i doświadczenia zawodowego oraz dodatek stażowy w wysokości do 20% wynagrodzenia zasadniczego,
 • możliwość otrzymywania nagród uznaniowych za efektywną pracę, zgodnie z regulaminem wynagradzania,
 • możliwość uczestnictwa w szkoleniach,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – dofinansowanie do studiów wyższych i podyplomowych,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego oraz opieki medycznej,
 • możliwość korzystania z pakietów sportowych,
 • miejsce pracy: Poznań, ul. Zielona 8 oraz praca na terenie m. Poznania i powiatu poznańskiego.
 • praca wymaga przemieszczania się samochodem po m. Poznań i obszarze powiatu poznańskiego
 • Zarząd Dróg Powiatowych nie posiada pojazdu samochodowego przystosowanego do poruszania się przez osobę niepełnosprawną.

 

8. Informacja o wskaźniku zatrudnienia:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

 

9. Wymagane dokumenty:

 • życiorys zawodowy zawierający wykaz wszystkich dotychczasowych miejsc pracy kandydata z wyszczególnieniem stażu pracy w tych miejscach oraz przebieg nauki z wyszczególnieniem wszystkich ukończonych szkół i uczelni,
 • list motywacyjny,
 • kopia uprawnień budowlanych,
 • kopia lub odpis dokumentów potwierdzających:
  • wykształcenie (np. dyplom ukończenia studiów wyższych),
  • posiadane prawa jazdy,
  • staż pracy (np. świadectwa pracy, zaświadczenia, umowy – ze wszystkich wskazanych w życiorysie miejsc pracy),
 • oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
 • oświadczenie o posiadaniu przez kandydata pełni praw publicznych i nieposzlakowanej opinii,
 • osoba niepełnosprawna, która zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.
  13a ust. 2 – ustawy z dnia 21 listopada 2008r., o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202), jest obowiązana do złożenia wraz z dokumentami, kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. 

 

10. Termin i miejsce składania dokumentów:

 • wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście lub przesłać w terminie do dnia 24.01.2020 r. do godz. 15:00 (liczy się data wpływu do kancelarii ZDP).
 • dokumenty, które wpłyną do Zarządu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 • miejsce składania dokumentów:
Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, 61-851 Poznań, ul. Zielona 8,
Kancelaria – pokój 026 (parter budynku).
Dokumenty należy umieścić w kopercie oznaczonej: „Inspektor nadzoru inwestorskiego”

 

11. Informacje o przebiegu postępowania pod numerem tel. 61 8593 467 (Dział Kadr i Płac - pokój 508).

 

 

12. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na:

 • stronie internetowej BIP Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu (bip.zdp.poznan.pl)
 • tablicy informacyjnej Zarządu Dróg Powiatowych w Poznaniu.

 

13. Dodatkowe informacje:

 • nie wzywa się do uzupełnienia wymaganych dokumentów,
 • zaproszeni do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym zostaną kandydaci spełniający wymagania formalne,
 • ocena kwalifikacji kandydatów odbywać się będzie w październiku / listopadzie br., w terminie określonym po otrzymaniu aplikacji. Wybrani kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie,
 • stosowane będą następujące metody i techniki naboru:
  • praca na dokumentach złożonych przez kandydatów,
  • rozmowa i/lub pisemny sprawdzian kwalifikacji.

14. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Państwa Danych osobowych jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu, zwanym dalej ZDP.

Nasza siedziba znajduje się w Poznaniu (61-851) przy ul. Zielonej 8.

 1. Skontaktować się z nami można za pomocą:

1) telefonu nr: 61 8593430,

2) faxu: nr faksu 61 8593429 oraz

3) poczty e-mail: [email protected]

Dodatkowe informacje można uzyskać przez stronę internetową adres www.zdp.poznan.pl

 1. Inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Dróg Powiatowych w Poznaniu jest
  Cezary Sadowski, kontakt przy pomocy adresu e-mail: [email protected]
 2. Dane osobowe zawarte w aplikacji nadesłanej w odpowiedzi na opublikowane ogłoszenie
  o pracy będą przetwarzane w celach rekrutacji, archiwizacji, udostępnienia informacji publicznej. Dane osobowe przetwarzamy w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 902 ze zm.) i w związku z wykonywaniem zadania realizowanego w interesie publicznym.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych wymaganych w ogłoszeniu
  o naborze skutkować będzie odrzuceniem aplikacji z powodów formalnych.
 4. Dane osobowe zawarte w ofercie pracy będą przetwarzane przez 3 miesiące od daty publikacji
  w Biuletynie Informacji Publicznej i tablicy ogłoszeń informacji o rozstrzygnięciu rekrutacji.
  Po tym czasie będą niszczone komisyjnie w sposób trwały i nieodwracalny. Dane osobowe (imię, nazwisko i miejsce zamieszkania) będą przetwarzane przez okres 2 lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną.
 5. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 6. Posiada Pani/Pan:

1) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

2) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

3) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

4) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Nie przysługuje Pani/Panu:

1)   w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

2)   prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy