Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i budowlanej

Rejonowy Zarząd Infrastruktury

 • Wrocław

  Wrocław, dolnośląskie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

1. Do zadań Inspektora Nadzoru należy:

1) zapoznanie się z treścią oraz terminowe przygotowanie wymaganych uzgodnień do dostarczonych do tutejszego Zarządu wniosków inwestycyjnych;

2) sporządzenie wniosków na rozpoczęcie postępowania przetargowego

na opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie robót budowlanych oraz udział w czynnościach przetargowych;

3) udział w procedurach zlecania robót budowlanych, dostaw i usług,

z zachowaniem ograniczeń wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych, w zakresie:

a) wyliczenia szacunkowej wartości zamówienia:

- na opracowania przedprojektowe i projektowe wg wskaźników kosztów opracowania dokumentacji lub tablic wyceny opracowań projektowych,

- dla robót budowlanych na podstawie zestawienia kosztów zadania

i kosztorysów inwestorskich,

b) opracowania SWZ cz. „B”- opis przedmiotu zamówienia:

- na wykonanie opracowań przedprojektowych i projektowych,

- na roboty budowlane - zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową, przedmiarami robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót,

c) opiniowania ofert, złożonych przez wykonawców opracowań przedprojektowych i projektowych, pod względem spełnienia wymagań zamawiającego w zakresie dysponowania doświadczeniem oraz potencjałem ludzkim;

4) udział w procedurach zlecania robót budowlanych i usług wyłączonych

ze stosowania ustawy;

5) sprawowanie merytorycznego nadzoru na powierzonych mu zadaniach inwestycyjnych i remontowych na etapie przygotowania dokumentacji projektowej oraz w trakcie ich realizacji, zgodnie z posiadanymi kompetencjami;

6) uczestniczenie w radach technicznych organizowanych przez biura projektów oraz w pracach Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych (KOPI) wraz z opracowaniem protokołów z w/w rad i prac Komisji oraz przekazywanie/przesłanie tych dokumentów zainteresowanym stronom;

7) uczestniczenie w naradach technicznych i konferencjach organizowanych przez instytucje wojskowe i cywilne;

8) sporządzanie programu inwestycji (PI), programu organizacyjno-użytkowego (POU) czy programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) w przypadku, gdy nie jest to zlecone jednostkom zewnętrznym;

9) przyjęcie dokumentacji przedprojektowej i projektowej od jednostek projektowych, sprawdzanie jej pod względem zgodności z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia (SWZ), programem inwestycji (PI), programem organizacyjno-użytkowym czy programem funkcjonalno-użytkowym (PFU) i innymi ustaleniami, wynikającymi z rad technicznych oraz zgodności projektu budowlanego z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego;

10) sprawdzenie i terminowe przedkładanie do zatwierdzenia zestawienia kosztów zadania (ZKZ), sporządzonego w oparciu o kosztorysy inwestorskie, wraz z kompletem wymaganych dokumentów, a w tym projektu budowlanego;

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe techniczne lub średnie o profilu elektrycznym lub budowlanym;

 • uprawnienia do kierowania, nadzorowania robotami budowlanymi ograniczone lub bez ograniczeń w specjalnościach:

 • instalacyjnych w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych

 • lub budowlanych

 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;

 • doświadczenie zawodowe min.3 lata.