Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Dziale Technicznym

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY"

"ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY"

Marii Kazimiery 1

Warszawa

DYREKTOR
ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI
W DZIELNICY ŻOLIBORZ M.ST. WARSZAWY
Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Dziale Technicznym

1 etat – stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

Na wskazane stanowisko mogą kandydować obywatele Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 %.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami i usługami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • pełnienie nadzoru nad realizowanymi umowami wraz z odbiorem robót i usług w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • ocena techniczna budynków i terenów wraz z infrastrukturą,
 • opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
 • przygotowywanie dokumentacji kwalifikacyjnej do realizacji remontów, napraw i usuwania awarii,
 • udział w komisjach technicznych i przetargowych,
 • przygotowywanie protokołów oceny stanu technicznego przejmowanych lokali, budynków, terenów.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca biurowa i w terenie;
 • praca na wysokości;
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy;
 • pomieszczenie biurowe zlokalizowane na I piętrze, w budynku brak podjazdu dla wózków inwalidzkich, toalet dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Wymagania niezbędne: (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku) 

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282);
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • wykształcenie minimum średnie;
 • staż pracy minimum 6 lat przy wykształceniu średnim lub 4 lata przy wykształceniu wyższym;
 • przygotowanie zawodowe (uprawnienia) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń.

Wymagania dodatkowe: (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku)

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa o własności lokali oraz ustawa o ustroju m.st. Warszawy;
 • doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel);
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej;
 • list motywacyjny;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy (kopie świadectw pracy; w przypadku pozostawania w zatrudnieniu oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu nie starszy niż 1 miesiąc);
 • kopie dokumentów potwierdzających przygotowanie zawodowe (uprawnienia) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie robót konstrukcyjno-budowlanych bez ograniczeń.
 • kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa;
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282); *
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; *
 • pisemne oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Marii Kazimiery 1, 01-641 Warszawa, w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego”; *
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjna Administratora – Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy; *
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów, zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282).

 

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pocztą kompletu dokumentów w terminie do 10 sierpnia 2021 r. lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Biurze Obsługi Interesanta Zakładu pod adresem:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
01-641 Warszawa ul. Marii Kazimiery 1
z dopiskiem – Inspektor nadzoru inwestorskiego w Dziale Technicznym (nr ref. 2/2021)
oraz podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości)
lub przesłanie za pomocą przycisku Aplikuj.

O dotrzymaniu terminu dostarczenia decyduje data wpływu dokumentów do Zakładu.
OFERTY ODRZUCONE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE

* druk do pobrania na stronie:
 www.zgnzoliborz.waw.pl (zakładka: praca)
www.zgnzoliborz.bip.um.warszawa.pl (zakładka: rekrutacja)

Ogłoszenie archiwalne