Ta oferta pracy jest nieaktualna od 15 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor nadzoru inwestorskiego w Referacie Technicznym

 • Kraków, małopolskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 18.04.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  DYREKTOR
  ZARZĄDU BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
  OGŁASZA NABÓR
  NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
  W ZARZĄDZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH W KRAKOWIE
  UL. BOLESŁAWA CZERWIEŃSKIEGO 16, 31-319 KRAKÓW
  Inspektor nadzoru inwestorskiego
  w Referacie Technicznym
  Miejsce pracy: Kraków
  Wymagania niezbędne (formalne):
  • spełnienie wymagań określonych dla stanowisk urzędniczych w art. 6 ustawy z dnia
   21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.),
  • wykształcenie średnie techniczne lub wykształcenie wyższe,
  • posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno – budowlanej.

  Osoby, które nie spełniają wszystkich wymogów formalnych nie zostaną dopuszczone
  do udziału w prowadzonym postępowaniu. 

  Wymagania dodatkowe (będące przedmiotem oceny): 

  • znajomość statutu ZBK oraz wynikających z niego zadań,
  • znajomość ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
  • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie art. 35-38 ,
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
  • znajomość przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
  • znajomość programu do sporządzania kosztorysów inwestorskich,
  • znajomość ustawy o pracownikach samorządowych,
  • biegła obsługa programów pakietu MS Office.

  W trakcie postępowania rekrutacyjnego z kandydatem przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną. Kandydat może zostać poddany innym dodatkowym technikom naboru (np. test, praktyczne sprawdzenie określonych umiejętności).

  Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  • sporządzanie potrzeb remontowych prac remontowych wynikających z przeglądów technicznych, a wskazanych w art. 62 ustawy Prawo budowlane oraz wynikających z wszelkich nieprawidłowości stanu technicznego i zagrożeń w budynkach i infrastrukturze technicznej, celem opracowania zbiorczego planu remontów,
  • sprawowanie nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji robót i do czasu obowiązywania rękojmi lub udzielonej gwarancji zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
  • reprezentowanie inwestora na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, zakresem rzeczowo-finansowym określonym w ofercie Wykonawcy i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • nadzorowanie robót remontowych, przebudowy i robót inwestycyjnych wykonywanych przez Wykonawców,
  • uczestniczenie przy odbiorze lokali w związku z ich opuszczeniem przez dotychczasowych użytkowników,
  • sporządzanie dokumentów i wniosków niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wraz ze sporządzeniem kosztorysu inwestorskiego odnośnie zakresu robót do zrealizowania,
  • udział w naradach, wizjach i spotkaniach dotyczących realizacji robót remontowych, jak również rozpatrywanie złożonych skarg i interwencji,
  • prowadzenie i zakładanie spraw zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
  • współpraca merytoryczna z komórkami organizacyjnymi ZBK
  • przyjmowanie zgłoszeń o awariach i zgłaszanie podmiotom wyłonionym przez Zamawiającego do realizacji koniecznych prac konserwacyjnych, egzekwowanie
   i nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,
  • potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz wzywanie wykonawców
   do usunięcia wad, usterek,
  • prowadzenie korespondencji,
  • udział w pracach Komisji Przetargowych,
  • uzupełnianie książek obiektów budowlanych zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • możliwość rozwoju zawodowego poprzez odbywanie specjalistycznych szkoleń,
  • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę w przyjaznej atmosferze,
  • dostęp do najnowszych technologii,
  • terminowo wypłacane wynagrodzenie,
  • dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,
  • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, karty MultiSport.

  Warunki pracy i płacy:

  • wymiar czasu pracy: pełny etat,
  • płaca zasadnicza: od 3500,00 do 3800,00 zł. brutto miesięcznie + premia uznaniowa miesięczna zgodnie z regulaminem wynagradzania + dodatek stażowy za wysługę lat + dodatek funkcyjny,
  • zatrudnienie na okres co najmniej 6 miesięcy z możliwością zawarcia w przyszłości umowy na czas nieokreślony (obowiązek odbycia służby przygotowawczej dla osób, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)
  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce,
  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6 %.

  Wymagane dokumenty:
  • Curriculum Vitae (CV).
  • Dokumenty poświadczające wykształcenie, kursy, szkolenia (kserokopia).
  • Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe (kserokopia – w przypadku wymaganego doświadczenia/stażu pracy w ogłoszeniu o naborze).
  • Własnoręcznie podpisane oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) na potrzeby związane z ogłoszonym naborem. Oświadczenie do odebrania w Punkcie Obsługi Mieszkańców (Dziennik Podawczy) Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie lub w pokoju 135 (I piętro) ul. Bolesława Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, jak również do pobrania na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie w treści ogłoszenia o naborze: https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=107982&bip_id=32
  • Zaświadczenie potwierdzające członkostwo w Małopolskiej Okręgowej Izbie Inżynierów Budownictwa (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
  • Informacja z krajowego rejestru karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia).
  • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.).
  Termin i miejsce składania dokumentów:
  • Oferty będące odpowiedzią na ogłoszony nabór należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie, ul. B. Czerwieńskiego 16, 31-319 Kraków, w terminie do dnia 6 maja 2019 r. z dopiskiem na kopercie TT-19/19.
  • Decyduje data wpływu do Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie.
  • Oferty złożone po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
  • O terminie przeprowadzenia testów i rozmów kwalifikacyjnych kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mailowy.
  • Oryginały dokumentów należy przedstawić w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej.
  • Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie (http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=32&dok_id=22169) oraz na tablicy informacyjnej ZBK.
  Ilość etatów: 1 etat    

  Ogłoszenie opublikowane jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Zarządu Budynków Komunalnych w Krakowie - https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=107982&bip_id=32