Oferta pracy

Inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej w TZOM Nowolipki

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M ST WARSZAWYO firmie

ZAKŁAD GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI W DZIELNICY WOLA M ST WARSZAWY

Bema 70

Warszawa

DYREKTOR

ZAKŁADU GOSPODAROWANIA NIERUCHOMOŚCIAMI

W DZIELNICY WOLA M.ST. WARSZAWY

ul. Bema 70, 01-225 Warszawa

Ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze:

Inspektor /Starszy inspektor nadzoru inwestorskiego w specjalności elektrycznej
w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Nowolipki
1 etat - stanowisko w pełnym wymiarze czasu pracy

Na wskazane stanowisko mogą kandydować obywatele Unii Europejskiej oraz innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6 %.


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 • pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami i usługami w specjalności elektrycznej lub energoelektrycznej,
 • pełnienie nadzoru nad realizowanymi umowami wraz z odbiorem robót i usług w specjalności elektrycznej lub energoelektrycznej,
 • ocena techniczna budynków i terenów wraz z infrastrukturą,
 • opracowywanie, sprawdzanie i zatwierdzanie kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
 • przygotowywanie dokumentacji kwalifikacyjnej do realizacji remontów, napraw i usuwania awarii,
 • udział w komisjach technicznych, przetargowych, wizjach w lokalach,
 • przygotowywanie protokołów oceny stanu technicznego przejmowanych lokali, budynków, terenów,
 • sporządzanie wycen dokumentacji technicznych,
 • sporządzanie protokołów szkód, opinii, odpowiedzi na wystąpienia lokatorów, odwołań od decyzji administracyjnych, itp.

Warunki pracy na danym stanowisku:

 • praca biurowa i w terenie,
 • praca na wysokości powyżej 3 metrów,
 • praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
 • budynek posiada podjazd dla wózków inwalidzkich, nie posiada toalety dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich zlokalizowaną na parterze, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,
 • pomieszczenie biurowe zlokalizowane na pierwszym piętrze (brak windy i toalety dostosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo poruszających się na wózkach inwalidzkich).

Wymagania niezbędne: (wymagania konieczne do podjęcia pracy na danym stanowisku)

 • obywatelstwo polskie lub obywatelstwo państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282),
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • wykształcenie minimum średnie,
 • staż pracy minimum 6 lat przy wykształceniu średnim lub 4 lata przy wykształceniu wyższym,
 • przygotowanie zawodowe (uprawnienia) do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

Wymagania dodatkowe: (pozostałe wymagania, pozwalające na optymalne wykonywanie zadań na danym stanowisku)

 • znajomość regulacji prawnych w zakresie prawa budowlanego, ustawa o pracownikach samorządowych, ustawa o ochronie danych osobowych, ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, ustawa o własności lokali oraz ustawa o ustroju m.st. Warszawy,
 • doświadczenie w pracy na stanowisku inspektora nadzoru lub kierownika robót (minimum 3 lata),
 • doświadczenie w pracy w jednostkach samorządu terytorialnego,
 • znajomość obsługi pakietu MS Office (Word, Excel),
 • umiejętność kosztorysowania w programie Norma.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy (minimum 6 letni przy wykształceniu średnim lub 4 letni przy wykształceniu wyższym): kopie świadectw pracy lub oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu nie starszy niż 1 miesiąc, zawierający okres zatrudnienia w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających uprawnienia do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej (o których mowa w wymaganiach niezbędnych),
 • kopie dokumentów potwierdzających przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • pisemne oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282)*,
 • pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe*,
 • pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną Administratora - Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy*,
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatów, zgodnie z art. 13a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 1282).

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie pocztą wymaganych dokumentów w terminie do
31 marca 2021 r. lub złożenie osobiście w zamkniętej kopercie w Kancelarii Zakładu pod adresem:
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
01-225 Warszawa ul. Bema 70
z dopiskiem – Inspektor/ Starszy Inspektor nadzoru inwestorskiego w Terenowym Zespole Obsługi Mieszkańców Nowolipki (nr ref. 10/2021)
oraz podaniem imienia, nazwiska i miejsca zamieszkania (miejscowości)


O dotrzymaniu terminu dostarczenia decyduje data wpływu dokumentów do Zakładu.


OFERTY ODRZUCONE ZOSTANĄ KOMISYJNIE ZNISZCZONE


* druki do pobrania na stronach: www.zgnwola.waw.pl (zakładka: praca)

www.zgnwola.bip.um.warszawa.pl (zakładka: rekrutacja)

Ogłoszenie archiwalne