Oferta pracy

Inspektor Nadzoru inwestorskiego w Wydziale Eksploatacji Dróg i Obiektów Inżynierskich

Zarząd Dróg i Transportu

 • Łódź

  Łódź, łódzkie
 • ogłoszenie wygasło 20 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Twój zakres obowiązków

 • pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z ustawą: prawo budowlane,

 • planowanie, zlecanie, i nadzorowanie realizacji zadań w zakresie modernizacji i remontów dróg będących w zarządzie Gminy Miasta Łódź,

 • udział w odbiorach dróg nowo modernizowanych i remontowanych, przejmowanie dróg do eksploatacji,

 • opiniowanie projektów technologii odtwarzania nawierzchni i odbiory prac po robotach realizowanych na drogach,

 • udzielanie wytycznych eksploatacyjnych do drogowych projektów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej a w szczególności: odwodnienia, zjazdów oraz innych związanych z potrzebami utrzymaniowymi pasa drogowego,

 • przygotowywanie specyfikacji i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych,

 • uczestniczenie w pracach Komisji Przetargowych,

 • realizacja zadań, przy współpracy z Zarządem Inwestycji Miejskich dotyczących opiniowania i uzgadniania koncepcji oraz projektów inwestycji drogowych spowodowanych inwestycją niedrogową, nadzoru nad ich realizacją oraz realizacji uprawnień z tytułu cesji gwarancji uzyskanych od inwestorów zewnętrznych.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe, preferowane o kierunku: budownictwo lub wykształcenie średnie, preferowane o kierunku budownictwo lub drogownictwo,

 • odpowiedni staż pracy: przy wykształceniu średnim - wynosi co najmniej 6 lat, przy wykształceniu wyższym – wynosi co najmniej 4 lata,

 • uprawnienia budowlane w specjalności drogowej bez ograniczeń,

 • znajomość ustaw: o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.), prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.), prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.), rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.) oraz pozostałych niezbędnych do wykonywania powierzonych obowiązków,

 • umiejętność korzystania z przepisów, ich interpretacji i stosowania,

 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, w tym dot. stanów prawnych i ewidencji gruntów i urządzeń,

 • umiejętność obsługi komputera (MS Office, Internet),

 • prawo jazdy kat. B,

 • posiadanie następujących cech osobowości i umiejętności psychospołecznych: samodzielność, umiejętność planowania i organizacji pracy, poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania, sumienność, komunikatywność, umiejętność analizy i syntezy informacji, umiejętność negocjacji, w tym obrony własnego zdania.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (do pobrania na stronie https://uml.lodz.pl/komunikacja-itransport/zarzad-drog-i-transportu-bip/praca-w-zdit/ w zakładce Formularze dla kandydatów),

 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, w przypadku osób, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego określonego w przepisach osłużbie cywilnej - wymagane w przypadku osób posiadających obywatelstwo Unii Europejskiej albo obywatelstwo innego państwa, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

 • odpis lub kserokopie dokumentów potwierdzających uzyskany poziom wykształcenia (dyplomy, certyfikaty) oraz doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, staże, praktyki, wolontariat),

 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji,

 • kserokopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie i korzystaniu z pełni praw publicznych (do pobrania na stronie https://uml.lodz.pl/komunikacja-i-transport/zarzad-drog-i-transportu-bip/praca-w-zdit/) lub kserokopię ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie ww. warunku uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Zarząd danych osobowych kandydata zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, których zakres przekracza dane wskazane w kwestionariuszu dla osób ubiegających się o zatrudnienie,

 • spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

 • W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata, biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata osobiście w godzinach pracy Kancelarii prowadzonej przez Centrum Usług Wspólnych lub przesyłać pocztą na adres:

Kancelaria Centrum Usług Wspólnych, 90-447 Łódź ul. Piotrkowska 171/173 (wejście od al. Kościuszki 104 a) z dopiskiem „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze inspektora nadzoru inwestorskiego w Wydziale Eksploatacji Dróg i Obiektów Inżynierskich” lub drogą elektroniczną na adres skrytki podawczej ZDiT na platformie ePUAP