Klauzula informacyjna:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Fredry 10, 61-701 Poznań.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można się kontaktować za pomocą e-mail:[email protected]
 3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja procesu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi art. 6 ust.1 lit. a ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 o ochronie danych osobowych z dn. 27 kwietnia 2016 r. oraz art. 22-1 Kodeksu Pracy z dn. 26 czerwca 1974 r. (Dz.U. z 1998 r. N21, poz. 94 z późn.zm.).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. W pozostałym zakresie jest dobrowolne.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w PoznaniuO firmie

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Fredry 10

Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji,
poszukuje do zespołu projektowego kandydatów na stanowisko:
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego
Branża elektryczna/budowlana
Miejsce pracy: Poznań

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego
 • uprawnień budowlanych wykonawczych i/lub projektowych bez ograniczeń we właściwej branży
 • w zakresie branży elektrycznej uprawnienia SEP: eksploatacja i dozór powyżej 1kV
 • doświadczenia w wykonywaniu czynności nadzoru inwestorskiego we właściwej branży - łącznie nie mniej niż 5 lat,
 • praktycznej znajomości przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi
 • bardzo dobrej znajomości MS Office
 • dokładności i terminowości
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych mile widziana

Do zadań na tym stanowisku będzie należało: 

 • przygotowanie oraz prowadzenie procesu inwestycyjnego na poszczególnych jego etapach
 • współpraca z przedstawicielami inwestora, projektanta oraz wykonawcy robót
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej z założeniami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami
 • tworzenie oraz weryfikacja kosztorysów inwestorskich
 • udział w przygotowywaniu i uzyskiwaniu decyzji administracyjnych
 • tworzenie opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego,
 • udział w procesie wyboru wykonawcy
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót
 • udział w naradach koordynacyjnych
 • kontrola zaawansowania robót i ich rozliczanie z wykonawcą
 • kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze końcowym
 • udział w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie,
 • przekazywanie zrealizowanych inwestycji użytkownikom oraz nadzór nad procesem realizacji napraw gwarancyjnych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • udział w ciekawych i rozwojowych projektach
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet świadczeń socjalnych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego w Dziale Inwestycyjno - Technicznym oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się z załączoną w ofercie pracy klauzulą informacyjną.”

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

w związku z rozpoczęciem nowej inwestycji,
poszukuje do zespołu projektowego kandydatów na stanowisko:
Inspektora Nadzoru Inwestycyjnego
Branża elektryczna/budowlana

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego
 • uprawnień budowlanych wykonawczych i/lub projektowych bez ograniczeń we właściwej branży
 • w zakresie branży elektrycznej uprawnienia SEP: eksploatacja i dozór powyżej 1kV
 • doświadczenia w wykonywaniu czynności nadzoru inwestorskiego we właściwej branży - łącznie nie mniej niż 5 lat,
 • praktycznej znajomości przepisów budowlanych i procedur związanych z inwestycjami budowlanymi
 • bardzo dobrej znajomości MS Office
 • dokładności i terminowości
 • znajomość przepisów Prawa Zamówień Publicznych mile widziana

Do zadań na tym stanowisku będzie należało: 

 • przygotowanie oraz prowadzenie procesu inwestycyjnego na poszczególnych jego etapach
 • współpraca z przedstawicielami inwestora, projektanta oraz wykonawcy robót
 • weryfikacja i opiniowanie dokumentacji projektowej z założeniami funkcjonalnymi oraz obowiązującymi przepisami
 • tworzenie oraz weryfikacja kosztorysów inwestorskich
 • udział w przygotowywaniu i uzyskiwaniu decyzji administracyjnych
 • tworzenie opisu przedmiotu zamówienia zgodnego z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego,
 • udział w procesie wyboru wykonawcy
 • sprawowanie kontroli zgodności realizacji inwestycji z projektem i pozwoleniem na budowę
 • sprawdzanie jakości wykonanych robót
 • udział w naradach koordynacyjnych
 • kontrola zaawansowania robót i ich rozliczanie z wykonawcą
 • kontrola zgodności robót z obowiązującym harmonogramem budowy
 • weryfikacja dokumentacji powykonawczej
 • przygotowywanie, dokonywanie i udział w odbiorach robót i instalacji oraz udział w odbiorze końcowym
 • udział w procesie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie,
 • przekazywanie zrealizowanych inwestycji użytkownikom oraz nadzór nad procesem realizacji napraw gwarancyjnych

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • udział w ciekawych i rozwojowych projektach
 • możliwość rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
 • pakiet świadczeń socjalnych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.
Prosimy o zawarcie w CV klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Inspektor Nadzoru Inwestycyjnego w Dziale Inwestycyjno - Technicznym oraz przyszłych rekrutacji prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Jednocześnie oświadczam, że udzielam zgody dobrowolnie oraz że zapoznałem/am się z załączoną w ofercie pracy klauzulą informacyjną.”

Ogłoszenie archiwalne