Ta oferta pracy jest nieaktualna od 6 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor Nadzoru

 • Katowice, śląskie pokaż mapę
 • Kierownik
 • 21.05.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. z siedzibą w Katowicach, którego podstawową dziedziną działalności jest ujmowanie, uzdatnianie i sprzedaż hurtowa wody pitnej, poszukuje kandydatów na stanowisko

  Inspektora Nadzoru

  Miejsce pracy: Katowice

  Główny zakres obowiązków:

  • nadzorowanie i weryfikacja prac projektowych w zakresie branży instalacyjnej, prowadzonych na zlecenie i na rzecz przedsiębiorstwa
  • prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie branży instalacyjnej nad robotami budowlanymi, inwestycyjnymi, remontowymi realizowanymi na zlecenie i na rzecz przedsiębiorstwa zgodnie z ustawą Prawo budowlane
  • sporządzanie opinii technicznych, analiz i innych opracowań dotyczących sieci, instalacji, urządzeń i obiektów przedsiębiorstwa w zakresie branży instalacyjnej
  • weryfikacja kosztorysów ofertowych, inwestorskich, powykonawczych
  • przygotowywanie dokumentów przetargowych w postępowaniach prowadzonych przez przedsiębiorstwo oraz uczestnictwo w postępowaniach przetargowych

  Wymagania:

   

  Niezbędne:

   

  Wykształcenie: wyższe – kierunek: Inżynieria Środowiska

   

  Uprawienia: budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń

   

  Doświadczenie zawodowe: co najmniej 2 lata w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku kierownika budowy lub inspektora nadzoru 

   

  Kompetencje:

   

  Znajomość:

  • prawa budowlanego
  • przepisów z zakresu postępowania administracyjnego
  • procesu inwestycyjnego
  • MS Office

   

  Umiejętności:

  • analitycznego myślenia
  • pracy pod presją czasu

    

  Pożądane:


  Kursy:

  • z zakresu procesów inwestycyjnych
  • kosztorysowania


  Uprawnienia:
   budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

   

  Doświadczenie zawodowe: pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przy realizacjach inwestycji w zakresie wodociągów przesyłowych 


  Kompetencje:

   

  Znajomość:

  • ustawy Prawo zamówień publicznych
  • programów do kosztorysowania

   


  Umiejętności i cechy osobowości:

  • prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • umowę o pracę
  • interesującą i odpowiedzialną pracę
  • możliwość rozwoju zawodowego

  Aplikacje zawierające list motywacyjny i CV należy przesyłać w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. na adres: Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów S.A. ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice z dopiskiem „Wydział Polityki Kadrowej – aplikacja” lub klikając w przycisk aplikowania.

  Przekazując zgłoszenie rekrutacyjne do Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Spółki Akcyjnej, z siedzibą w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, udostępnia Pani/Pan swoje dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu prowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

   

  Przekazanie danych osobowych przekraczających zakres wymagany przez Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółkę Akcyjną (czyli danych innych niż wskazane w art. 22(1) Kodeksu pracy) oznacza WYRAŻENIE ZGODY na przetwarzanie tych dodatkowych danych osobowych na potrzeby danej rekrutacji

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna, z siedziba w Katowicach, ul. Wojewódzka 19, 40–026 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000247533 (dalej: „Spółka” lub „Pracodawca”).
  2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Spółce, adres e-mail: [email protected], telefon: 032 6038741.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy lub innych aktów prawnych, z których wynika konieczność wypełnienia przez Spółkę obowiązku ciążącego na Spółce, jak również na podstawie zgody wyrażonej w zakresie dobrowolnie podanych przez Panią/Pana danych w związku z uczestnictwem w rekrutacji.
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie: 
  - art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby której dane dotyczą. 
  - art. 6 ust. 1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy; 
  - art. 6 ust. 1 lit. c RODO  – konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Spółce; 
  1. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  - podmioty świadczące usługi na rzecz Pracodawcy dotyczące: wykonania badań lekarskich.
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  a)     w przypadku przekazania danych osobowych w celu wykorzystania w konkretnym procesie rekrutacyjnym - przez czas niezbędny na przeprowadzenie rekrutacji, a po jej zakończeniu, przez okres przedawnienia roszczeń, jednak nie dłużej niż przez 3 lata;
  b)    w przypadku wyrażenia zgody na przyszłe rekrutacje - do czasu wycofania zgody, lecz nie dłużej niż przez okres 1 roku, a po tym okresie przez okres przedawnienia roszczeń nie dłuższy niż 3 lata.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
  4. W zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, jest Pani/Pan uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe wzięcie udziału w rekrutacji. 
  6. Spółka nie będzie przeprowadzać zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania na podstawie podanych danych osobowych.