Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Inspektor nadzoru robót budowlanych

Zarząd Inwestycji Miejskich

 • Wrocław, dolnośląskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)

Zarząd Inwestycji Miejskich
ogłasza nabór na wolne urzędnicze stanowisko

„Inspektor nadzoru robót budowlanych

Składanie aplikacji do dnia 6 grudnia 2021 r. do godziny 15:30.

 

Kandydatem na wolne urzędnicze stanowisko może być osoba, która:

 • posiada obywatelstwo polskie lub
 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium RP na zasadach określonych w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282);
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 • nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 • cieszy się nieposzlakowaną opinią.

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub inżynieryjne techniczne o specjalności konstrukcyjno-budowlanej;
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.);
 • członkostwo Dolnośląskiej Izby Inżynierów Budownictwa i potwierdzone aktualnym zaświadczeniem wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117);
 • co najmniej 4 lata stażu pracy na stanowiskach związanych z kierowaniem lub nadzorowaniem robót budowlanych.

Wymagania dodatkowe: 

 • w zakresie umiejętności zawodowych:
  • bardzo dobra znajomość ustawy – Prawo budowlane i przepisów wykonawczych,
  • bardzo dobra znajomość obsługi komputera, w tym programu do kosztorysowania Norma PRO,
  • znajomość ustaw: Prawo zamówień publicznych, prawo ochrony środowiska.
 • w zakresie predyspozycji osobowościowych:
  • umiejętność koordynowania i organizowania pracy,
  • odpowiedzialność, samodzielność i rzetelność w wykonywaniu obowiązków służbowych,
  • odporność na stres,
  • umiejętność pracy pod presją czasu,
  • umiejętność prowadzenia korespondencji służbowej.
 • prawo jazdy kat. B.

Zakres podstawowych zadań i obowiązków służbowych:

 • reprezentowanie inwestora na budowie, polegające na kontrolowaniu zgodności realizacji prowadzonych robót z projektem, pozwoleniem na budowę, warunkami umownymi, aktualnie obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej;
 • uzyskiwanie od Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji akceptacji protokołów konieczności dotyczących robót dodatkowych i uzupełniających, a po jej otrzymaniu uzyskanie potwierdzenia w Zespole ds. Planowania w Dziale Zamówień Publicznych, Umów i Planowania o posiadaniu niezbędnych środków finansowych oraz sporządzania wniosków stosownie do treści zaakceptowanych protokołów;
 • przygotowywanie wniosków o zmiany do umów zgodnie z warunkami zmian przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dla prowadzonych zadań, uzyskiwanie potwierdzenia w Zespole ds. Planowania w Dziale Zamówień Publicznych, Umów i Planowania o posiadaniu niezbędnych środków finansowych oraz uzyskanie akceptacji Zastępcy Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji do przygotowanych wniosków;
 • uzyskiwanie od wykonawców bądź samodzielne opracowywanie, jak też sprawdzanie i uzgadnianie pod względem formalnym, rachunkowym i merytorycznym kosztorysów budowlanych, stanowiących podstawę do określenia wynagrodzenia umownego, wynagrodzenia dodatkowego oraz uzupełniającego;
 • bieżąca kontrola kosztów nadzorowanej inwestycji i remontów pod kątem nie przekraczania wartości umownej oraz środków przeznaczonych na daną inwestycję lub remont, jak też kontrola prawidłowości fakturowania robót wykonanych;
 • współpraca z Zespołem ds. Rozliczania Inwestycji przy końcowym rozliczaniu kosztów budowy i rozliczeniu inwestycji zakończonych, w tym kompletowanie niezbędnej dokumentacji do faktur doręczonych do Zarządu za prowadzone prace inwestycyjne i remontowe oraz ich sprawdzanie pod względem merytorycznym;
 • sporządzanie protokołów PT i OT z nadzorowanych inwestycji i przekazywanie ich do Zespołu ds. Rozliczania Inwestycji Działu Finansowo-Księgowego;
 • określanie zakresu robót i szacowanie kosztów prac remontowych oraz uwarunkowań realizacyjnych dla innych zadań i obiektów Gminy Wrocław;
 • opiniowanie przyjmowanych przez Dział Przygotowania Inwestycji dokumentacji technicznych;
 • przygotowywanie, w ramach kompetencji działu, odpowiedzi na zapytania wykonawców składane do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ich niezwłoczne przekazywanie do Działu Zamówień Publicznych, Umów i Planowania;
 • kompletowanie niezbędnych aktów prawnych i innych publikacji związanych z zakresem działania działu;
 • prowadzenie niezbędnej korespondencji w zakresie nadzorowanych inwestycji;
 • opiniowanie możliwości realizacji zadań/inwestycji, uwarunkowań, zakresu i kosztów;
 • archiwizacja prowadzonej dokumentacji, oraz przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do archiwum zakładowego w zakresie realizowanych zadań;
 • zastępstwo pracowników działu zgodnie z podpisaną kartą urlopową;
 • inne czynności i zadania związane z procesem inwestycyjnym wynikające z przepisów prawa krajowego, miejscowego, współpracy z Gminnymi jednostkami oraz poleceń bezpośredniego przełożonego i Dyrekcji ZIM.

Informacje o warunkach pracy:

Pracownik będzie wykonywał pracę biurową przy komputerze w siedzibie pracodawcy oraz w miejscach nadzorowanych inwestycji na terenie Gminy Wrocław.

Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny;
 • CV z przebiegiem pracy zawodowej;
 • kopie świadectw pracy potwierdzających okresy zatrudnienia zawarte w CV;
 • kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje;
 • oryginał kwestionariusza osobowego (wzór: http://www.zim.wroc.pl/files/kwestionariusz.pdf – plik do pobrania);
 • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (wzór: http://www.zim.wroc.pl/files/karalnosc.pdf – plik do pobrania);
 • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
 • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego (dot. osób nieposiadających obywatelstwa polskiego);
 • kopia dokumentów potwierdzających niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski na koszt własny kandydata.

 

Oferujemy:

 • stabilne warunki zatrudnienia, umowa o pracę, pełny etat;
 • narzędzia niezbędne do pracy: komputer, telefon;
 • przyjazną atmosferę pracy;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • szansę na udział w realizacji najciekawszych wrocławskich inwestycji;
 • benefity socjalne m.in. dofinansowanie do wypoczynku, świadczenia okolicznościowe.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu, przy ul. Januszowickiej 15a (w kancelarii na parterze), pocztą elektroniczną na adres [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres Zarządu z dopiskiem: „Dotyczy naboru na wolne urzędnicze stanowisko Inspektor nadzoru robót budowlanych” w terminie do dnia 6 grudnia 2021 r. do godziny 15:30.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej ZIM oraz stronie internetowej ZIM (www.zim.wroc.pl) i na tablicy informacyjnej w siedzibie Zarządu.

Na rozmowę kwalifikacyjną będą telefonicznie zapraszani kandydaci, którzy:

 • spełnili wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze (w tym złożyli wymagane dokumenty i oświadczenia),
 • złożyli najciekawsze oferty.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

Ogłoszenie archiwalne