Oferta pracy

Inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych

Kancelaria SejmuO firmie

Kancelaria Sejmu

Wiejska 4

Warszawa

KANCELARIA SEJMU
BIURO PRAWNE I SPRAW PRACOWNICZYCH
 
zatrudni
INSPEKTORA NADZORU ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH
W BIURZE INWESTYCYJNO-TECHNICZNYM


Podstawowe zadania i obowiązki:

 • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru robót telekomunikacyjnych,
 • nadzór nad realizacją robót budowlanych, prac remontowych i konserwacyjnych,
 • przygotowanie i opracowanie materiałów niezbędnych do prowadzenia procedury przetargowej,
  w tym SIWZ oraz  udział w pracach komisji przetargowych,
 • udział w komisjach odbioru robót,
 • weryfikacja dokumentacji projektowych w zakresie branży telekomunikacyjnej,
 • opracowywanie analiz dotyczących funkcjonowania istniejących obiektów budowlanych i potrzeb remontowych

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe techniczne w specjalności telekomunikacyjnej,
 • uprawnienia budowlane w specjalności telekomunikacyjnej,
 • znajomość ustawy Prawo budowlane,
 • znajomości systemu operacyjnego Windows, pakietu MS Office, w tym MS Excel, AutoCAD,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • odpowiedzialność i sumienność,
 • dyspozycyjność i odporność na stres,
 • co najmniej 10 lat pracy zawodowej, w tym 2 lata w służbach konserwacyjnych.

Wymagania pożądane:

 • uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków,
 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym – A2

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, proszone są o dokonanie zgłoszenia do 9.10.2020 roku przez Internet: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/ofertyKS.xsp lub o przesłanie swojej aplikacji pocztą na adres:

Kancelaria Sejmu
Biuro Prawne i Spraw Pracowniczych
ul. Wiejska 4/6/8
00-902 Warszawa

z dopiskiem na kopercie ”oferta pracy”.


Oferty powinny zawierać:

1) list motywacyjny, CV oraz kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje

2) oświadczenie:

a) Wyrażam zgodę*) na przetwarzanie moich danych osobowych, innych niż wymagane przepisami prawa, w tym danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.)

- jeżeli zostały zawarte w dokumentach;

b) w przypadku chęci uczestnictwa w kolejnych naborach prowadzonych przez Kancelarię Sejmu oświadczenie:

Wyrażam zgodę*), aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, przetwarzała moje dane osobowe zawarte w dokumentach niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, także do przyszłych procesów rekrutacji;

c) w przypadku zatrudnienia w Kancelarii Sejmu,


Wyrażam zgodę*), aby Kancelaria Sejmu z siedzibą w Warszawie 00-902, ul. Wiejska 4/6/8, Kancelaria Sejmu przetwarzała moje dane osobowe, inne niż wymagane przepisami prawa zawarte w CV, liście motywacyjnym, a także w dokumentach potwierdzających posiadane kwalifikacje.

Jestem świadoma/y, że w każdej chwili przysługuje mi prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, na których przetwarzanie wyraziłam/em zgodę, ale cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

 

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

Administrator


Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa.

Inspektor ochrony danych


Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Z inspektorem ochrony danych mogą się Państwo kontaktować w następujący sposób:

 • korespondencyjnie: Inspektor Ochrony Danych Kancelaria Sejmu, ul. Wiejska 4/6/8, 00-902 Warszawa,
 • poprzez e-mail: [email protected] 

Cel i podstawy prawne przetwarzania

Państwa dane osobowe w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego przetwarzane będą na podstawie:

 • przepisów prawa pracy (art. 221 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.),
 • ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1915 z późn. zm),
 • innymi przepisami powszechnie obowiązującymi
 • zgody, która może zostać odwołana w dowolnym czasie

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na postawie przepisów prawa.


Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane przez okres 2 lat.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane do czasu wycofania zgody.


Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo:

 • dostępu do swoich danych,
 • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
 • w zakresie wynikającym z przepisów prawa - prawo do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Informacja o wymogu podania danych


Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z przepisów prawa jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.

Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Kancelaria Sejmu zastrzega sobie prawo skontaktowania się tylko z wybranymi kandydatami.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy