Ta oferta pracy jest nieaktualna od 1384 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor Nadzoru w Dziale Dokumentacji i Inwestycji

 • Katowice, śląskie
 • Specjalista
 • 25.03.2015

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top

  Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach
  poszukuje kandydatów na stanowisko urzędnicze:

  Inspektora nadzoru w Dziale Dokumentacji i Inwestycji
  (pełny etat)
  Miejsce pracy: Katowice

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe techniczne w zakresie budownictwa,
  • uprawnienia bez ograniczeń do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
   w specjalności konstrukcyjno-budowlanej odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie – Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów,
  • co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku inspektora nadzoru przy realizacji robót budowlanych, po uzyskaniu uprawnień budowlanych,
  • znajomość procesu przygotowania inwestycji do realizacji,
  • znajomość Prawa budowlanego wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, w tym znajomość warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie oraz warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych,
  • umiejętność sporządzania przedmiarów robót i kosztorysów na roboty budowlane,
  • umiejętność czytania dokumentacji technicznej (projektowej),
  • znajomość Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o własności lokali,
  • znajomość Ustawy o pracownikach samorządowych z dnia 21.11.2008r. z późn.zm.,
  • orientacja w przepisach: Kodeksu postępowania administracyjnego, Kodeksu cywilnego, Prawa zamówień publicznych,
  • obywatelstwo polskie,
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych,

  Wymagania dodatkowe::

  • kreatywność, odpowiedzialność,
  • umiejętność organizacji pracy,
  • umiejętność podejmowania decyzji,
  • umiejętności w kontaktach z ludźmi, w tym umiejętności negocjacyjne oraz w zakresie radzenia sobie
   z klientem trudnym,
  • umiejętność realizacji zadań w sytuacjach stresujących,
  • umiejętność i łatwość redagowania dokumentów.

  Do osoby zatrudnionej na w/w stanowisku w szczególności będzie należało:

  • pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w Dziale Dokumentacji i Inwestycji przy
   ul. Mieszka I 2 w Katowicach,
  • prowadzenie nadzoru inwestorskiego w zakresie konstrukcyjno-budowlanym przy realizacji zadań inwestycyjnych, napraw głównych, remontów i wyburzeń,
  • reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z warunkami umowy, dokumentacją techniczną, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • koordynowanie czynności na budowie, dla której ustanowiono inspektorów nadzoru w zakresie różnych specjalności,
  • sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych wyrobów budowlanych,
  • potwierdzanie ilości faktycznie wykonanych robót, sprawdzanie obmiarów robót i kosztorysów powykonawczych, kontrolowanie rozliczeń budowy,
  • przygotowanie i udział w czynnościach odbiorów częściowych , odbioru końcowego gotowych obiektów i przekazywanie ich do użytkowania,
  • w okresie gwarancji i rękojmi nadzór nad usuwaniem usterek po realizacji zadań inwestycyjnych
   i remontowych,
  • przekazywanie danych finansowych i rzeczowych do miesięcznych, kwartalnych i rocznych rozliczeń oraz rocznych i wieloletnich planów finansowo-rzeczowych,
  • szacowanie kosztów zadań w celu określenia budżetu potrzebnego do zrealizowania zadania, sporządzanie wyceny finansowej zadania, sporządzanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,
  • sporządzanie projektów umów i założeń technicznych do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dla zlecenia wykonania robót budowlanych w ramach Prawa Zamówień Publicznych i poza ustawą,
  • udział w wizjach i nadzór nad prowadzeniem spraw i korespondencją z tym związaną,
  • sporządzanie ocen stanu technicznego budynków i określanie zakresów napraw głównych i remontów,
  • udzielanie odpowiedzi na pisma, skargi i interwencje dotyczące realizowanych zadań i prowadzonych spraw,
  • udział w pracach Zakładowej Komisji Przetargowej w zakresie oceny ofert na wykonanie robót. Sporządzanie odpowiedzi na stawiane przez oferentów zapytania.

  Warunki pracy:

  • pełny wymiar czasu pracy,
  • miejsce pracy – Katowice, ul. Mieszka I 2,
  • praca: przy stanowisku komputerowym i w terenie, wymagająca wysokiego stopnia samodzielności, odpowiedzialności i umiejętności pracy w zespole oraz bezpośredniego    i telefonicznego kontaktu
   z klientami.

  Wskaźnik zatrudnienia:

  W miesiącu lutym 2015r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Komunalnym Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił mniej niż 6%.

  Kandydaci są zobowiązani do dostarczenia następujących dokumentów:

  • życiorys (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopie odpisu dyplomu lub innych dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń potwierdzających wymagany staż pracy,
  • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
  • podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o  ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
  • kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego,
  • osoby, które zamierzają skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art.13 a ust.2 ustawy o pracownikach samorządowych są obowiązane do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

  Oferty wraz z dokumentami  należy składać do dnia 10.04.2015r. w zamkniętej kopercie w Dziale Spraw Pracowniczych i Administracyjnych Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach przy ul. Grażyńskiego 5 osobiście lub za pośrednictwem poczty.

  Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

  aplikuj

  Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi tylko na wybrane oferty.

  bottom