Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

ZDW-ZG-K-1010-70/21

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Inspektor Nadzoru

WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE - ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH

 • Zielona Góra, lubuskie

 • ogłoszenie wygasło rok temu
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista (Mid / Regular)
 
Szczegóły o prowadzonej rekrutacji znajdują się również na podanej stronie internetowej
Inspektor Nadzoru w Wydziale MostówNumer ref.: ZDW-ZG-K-1010-70/21

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:

 1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 2. posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych do wykonania pracy na określonym stanowisku,
 3. ukończony 18 rok życia i posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,
 6. nieposzlakowana opinia,
 7. wykształcenie wyższe techniczne,
 8. uprawnienia do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności mostowej,
 9. znajomość zasad wydatkowania pieniędzy publicznych (ustawa o finansach publicznych, ustawa „Prawo Zamówień Publicznych”),
 10. znajomość prawa budowlanego, przepisów związanych z drogami publicznymi, warunków technicznych drogowych obiektów inżynierskich oraz Specustawy,
 11. prawo jazdy kat. B.

b. Wymagania dodatkowe:

Mile widziane  doświadczenie w pracy w administracji samorządowej lub publicznej

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. pełnienia funkcji inwestora i sprawowanie nadzoru inwestorskiego w zakresie drogowych obiektów inżynierskich;
 2. wnioskowanie o wykonanie przeglądów stanu technicznego obiektów mostowych oraz odbiór zleconych prac;
 3. współpraca z komórką ds. Obronnych w zakresie przygotowania obiektów mostowych dla potrzeb obronnych;
 4. sporządzanie informacji, materiałów i analiz dotyczących obiektów inżynierskich;
 5. opracowywanie sprawozdań i informacji dotyczących stanu realizacji zadań na obiektach mostowych;
 6. opracowywania projektów planów rozwoju sieci drogowej w zakresie drogowych obiektów inżynierskich;
 7. opracowywania projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony drogowych obiektów inżynierskich;
 8. prowadzenia ewidencji obiektów mostowych, przepustów;
 9. opracowywania materiałów przetargowych dla zamówień związanych z działalnością Wydziału;
 10. opiniowania dokumentacji projektowych własnych i zewnętrznych w zakresie obiektów infrastruktury związanej z przeprawami promowymi.

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Umowa o pracę. Pierwsza umowa zawierana jest na czas określony. Praca w zespole, wymagająca wyjazdów w teren na obszarze działania Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.
Budynek nie posiada windy i podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%

V. Wymagane dokumenty:

 1. CV – Curricum Vitae – opatrzone podpisanym oświadczeniem kandydata: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)”,
 2. podpisane oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.
 3. podpisane oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 4. kopie dyplomów, świadectw dokumentujących wykształcenie,
 5. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),
 6. Kserokopia prawa jazdy,
 7. oświadczenie kandydata o następującej treści: „oświadczam, że nie byłem/byłam skazany/a za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe” (w przypadku wyboru, kandydat zobowiązany zostanie do dostarczenia zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego),
 8. kopie innych zaświadczeń dokumentujących posiadane umiejętności, znajomość języków obcych, ukończone kursy specjalistyczne, studia podyplomowe.
 9. Kandydaci, którzy zamierzają skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 października 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz.1282) są zobowiązani do złożenia wraz z dokumentami aplikacyjnymi kopii dokumentów potwierdzających niepełnosprawność.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:

2021-12-29 15:00:00


b. Sposób:

Własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z kompletem dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem : „Inspektor Nadzoru” w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze i numerem ogłoszenia należy składać osobiście w siedzibie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze al. Niepodległości 32  65-42 Zielona Góra pok. nr 13 lub drogą pocztową. Liczy się data wpływu dokumentów do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze.


c. Miejsce:

Zarząd Dróg Wojewódzkich
Al. Niepodległości 32
65-042 Zielona Góra

VII. Informacje dodatkowe:

OFERUJEMY:
- stabilną pracę w jednostce administracji samorządowej,
- dodatek za wieloletnia pracę w wysokości od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- trzynaste wynagrodzenie,
- pakiet socjalny.
 
Aplikacje, które wpłyną do Zarządu Dróg Wojewódzkich niekompletne, niepodpisane lub po określonym wyżej terminie, nie będą rozpatrywane. Informacja o wynikach konkursu będzie umieszczona na Tablicy Informacyjnej w siedzibie Zarządu przy Al. Niepodległości 32 w Zielonej Górze oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.zdw.zgora.pl. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania konkursowego. Dodatkowych informacji dotyczących zatrudnienia można uzyskać pod numerem telefonów 68 328 03 56, 506 619 770.

Ogłoszenie archiwalne