Oferta pracy

Inspektor Ochrony Danych w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

SĄD NAJWYŻSZY

SĄD NAJWYŻSZY

plac Krasińskich 2/4/6

Śródmieście

Warszawa

Twój zakres obowiązków

OGŁOSZENIE nr 15 o naborze na wolne stanowisko:

Inspektor Ochrony Danych w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

Miejsce wykonywania pracy: Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie (00-951), pl. Krasińskich 2/4/6.

Określenie stanowiska i oferowanych warunków zatrudnienia: Inspektor Ochrony Danych w Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy (0,5) z możliwością zwiększenia wymiaru czasu pracy do pełnego (pełny etat), umowa o pracę na okres próbny - trzech miesięcy, z możliwością zawarcia po tym okresie umowy na czas nieokreślony. Liczba wolnych stanowisk: 1

GŁÓWNE OBOWIĄZKI NA STANOWISKU:

• monitorowanie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz wewnętrznych dokumentów, procedur i zaleceń dla przetwarzania danych, a także bieżące informowanie kierownictwa o wnioskach,

• przeprowadzanie audytów zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami oraz opracowywanie sprawozdań i zaleceń dla kierownictwa,

• informowanie pracowników oraz współpracowników o ich obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych oraz przyjmowanie od nich oświadczenia o zachowaniu poufności,

• informowanie kierownictwa o obowiązkach wynikających z przepisów o ochronie danych, w tym aktywne doradzanie, jakie działania powinny być podejmowane,

• przeprowadzanie analizy ryzyka i zagrożeń oraz przedstawianie wniosków i zaleceń kierownictwu,

• w przypadku konieczności przeprowadzania oceny skutków przetwarzania, aktywne wspieranie kierownictwa w jej realizacji,

• organizowanie szkoleń wstępnych i okresowych z ochrony danych osobowych,

• bieżące doradzanie oraz podnoszenie świadomości osób przetwarzających danych, dla których administratorem jest SN,

• doradzanie w kwestiach związanych z powierzeniem przetwarzania danych,

• pełnienie roli punktu kontaktowego dla osób, których dane dotyczą, w tym przygotowywanie odpowiedzi na ich żądania i udzielanie odpowiedzi,

• wsparcie administratora oraz pracowników w realizacji żądań osób, których dane dotyczą,

• monitorowanie udostępnień danych osobowych, w tym wydawanie opinii w zakresie realizacji wniosku o udostępnienie,

• pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla prezesa urzędu ochrony danych,

• aktywne wsparcie kierownictwa w przypadku naruszenia ochrony danych osobowych poprzez przygotowanie odpowiednich zaleceń działań, określenie poziomu ryzyka dla naruszenia praw i wolności, przeprowadzenie audytu, wsparcie przy zgłoszeniu naruszenia oraz w udzielaniu wyjaśnień z tym związanych,

• aktywne włączenie się we wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem danych osobowych,

• nadzór nad aktualnością dokumentacji i wewnętrznych procedur zarządzania bezpieczeństwem danych osobowych, w tym proponowanie nowych procedur.

Nasze wymagania

WYMAGANIA NIEZBĘDNE DLA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE:

• wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

• minimum 5-letni udokumentowany staż pracy wynikający ze stosunku pracy,

• bardzo dobra znajomość przepisów i wymagań związanych z RODO oraz umiejętność ich interpretacji,

• minimum 2 letnie udokumentowane doświadczenie w pracy na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych i bezpieczeństwem informacji,

• dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office),

• umiejętność podejmowania decyzji oraz szybkiego reagowania i rozwiązywania sytuacji kryzysowych w odpowiednim zakresie,

• rozwinięte umiejętności komunikacyjne,

• gotowość do ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji,

• umiejętności analityczne, w tym identyfikacji ryzyk, tworzenia rejestrów i baz danych,

• obywatelstwo polskie,

• nieskazitelny charakter,

• stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

• pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

• niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

• znajomość przepisów ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym, a także ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz aktów wykonawczych do tych ustaw.

WYMAGANIA DODATKOWE DLA KANDYDATÓW UCZESTNICZĄCYCH W NABORZE:

• preferowane wykształcenie: prawnicze lub ekonomiczne,

• udokumentowane doświadczenie związane z RODO w wymiarze sprawiedliwości,

• bardzo dobra organizacja pracy.

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA:

• curriculum vitae (CV) wraz ze wskazaniem danych identyfikacyjnych [imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia], wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w wymaganym obszarze oraz danych kontaktowych (przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej, numeru telefonu),

• list motywacyjny,

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności,

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach itp.,

• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,

• oświadczenie podpisane własnoręcznie przez kandydata:

✓ że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

✓ posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

✓ nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

✓ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym

naborem;

• pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na dane

stanowisko [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r.,

s. 1, RODO] w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie przy

pl. Krasińskich 2/4/6 moich danych osobowych zawartych w przesyłanych dokumentach,

innych niż wskazane w przepisach art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów

państwowych w zw. z art. 10 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Inspektora Ochrony Danych

Sądu Najwyższego, prowadzonego na podstawie Ogłoszenia nr 15 z dnia 17 maja

2022r.".

Dodatkowe informacje

WYMAGANE DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA SKŁADANE PRZEZ KANDYDATA:

• curriculum vitae (CV) wraz ze wskazaniem danych identyfikacyjnych [imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia], wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i przebieg dotychczasowego zatrudnienia w wymaganym obszarze oraz danych kontaktowych (przy wykorzystaniu poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej, numeru telefonu),

• list motywacyjny,

• kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, kwalifikacje, umiejętności,

• kserokopie zaświadczeń o ukończonych studiach podyplomowych, kursach, szkoleniach itp.,

• kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,

• oświadczenie podpisane własnoręcznie przez kandydata:

✓ że jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej,

✓ posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw

publicznych,

✓ nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane

z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

✓ posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku objętym

naborem;

• pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji na dane

stanowisko [art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE serii UE serii L nr 119 z 4 maja 2016 r.,

s. 1, RODO] w brzmieniu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Sąd Najwyższy z siedzibą w Warszawie przy

pl. Krasińskich 2/4/6 moich danych osobowych zawartych w przesyłanych dokumentach,

innych niż wskazane w przepisach art. 221 § 1 i 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –

Kodeks pracy w zw. z art. 3 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów

państwowych w zw. z art. 10 § 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym

na potrzeby postępowania rekrutacyjnego na stanowisko Inspektora Ochrony Danych

Sądu Najwyższego, prowadzonego na podstawie Ogłoszenia nr 15 z dnia 17 maja

2022r.".

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA ZGŁOSZEŃ:

Termin składania zgłoszeń wyznacza się na 30 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia. Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę złożenia przez kandydata wymaganych dokumentów (z dopiskiem na kopercie „Ogłoszenie nr 15/2022 - na stanowisko Inspektora Ochrony Danych”) bezpośrednio w siedzibie Sądu Najwyższego (pl. Krasińskich 2/4/6, Punkt Obsługi Interesantów), a w przypadku, gdy zostały nadane za pośrednictwem operatora pocztowego (pl. Krasińskich 2/4/6/, 00-951 Warszawa), za datę ich złożenia uważa się datę nadania przesyłki w placówce pocztowej operatora. Zgłoszenia złożone po terminie, niekompletne lub nieopatrzone stosownymi podpisami nie będą rozpatrywane.

Sąd zastrzega sobie prawo kontaktowania się tylko z wybranymi osobami aplikującymi na stanowisko objęte naborem.