Ta oferta pracy jest nieaktualna od 83 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor ochrony radiologicznej

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 05.10.2018
Pracodawca nie wymaga CV

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  CENTRUM ONKOLOGII-INSTYTUT IM.MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE

  Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej - Curie w Warszawie,
  największa placówka onkologiczna w Polsce, poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:

  Inspektor ochrony radiologicznej

  Miejsce pracy: Warszawa
  Numer referencyjny: IOR/32/2018

  Wymagania:

  • wykształcenie wyższe,
  • aktualne uprawnienia IOR-3 nadane przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki,
  • aktualne uprawnienia IOR-R nadane przez Głównego Inspektora Sanitarnego lub gotowość do uzupełnienia tych uprawnień w okresie roku od momentu zatrudnienia,
  • minimum roczne doświadczenie w pracy w dziale radioterapii lub medycynie nuklearnej,
  • praktyczna znajomość ustawy z dnia 29 listopada 2000 roku - Prawo atomowe,
  • dobry stan zdrowia umożliwiający zatrudnienie w narażeniu na promieniowanie jonizujące,
  • znajomość pakietu MS Office,.

  Do zadań na ww. stanowisku należeć będzie między innymi:

  • nadzór nad przestrzeganiem prowadzenia działalności w zgodności z posiadanymi decyzjami i/lub zezwoleniami;
  • prowadzeniem dokumentacji dotyczącej ochrony radiologicznej;
  • kontrola posiadania aktualnych testów podstawowych i specjalistycznych;
  • nadzór nad spełnieniem warunków dopuszczających pracowników do zatrudnienia na danym stanowisku pracy;
  • dokonywanie okresowej oceny narażenia pracowników na podstawie ewidencji dawek indywidualnych oraz wyników pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy;
  • każdorazowe wyjaśnianie przyczyn wzrostu dawki indywidualnej ponad jej dotychczasowy poziom,
   w szczególności wyjaśnianie przyczyn przekroczenia limitów dawek;
  • współpraca ze służbą bezpieczeństwa i higieny pracy, osobami wdrażającymi program ochrony radiologicznej i służbami przeciwpożarowymi w zakresie ochrony przed promieniowaniem jonizującym;
  • określenie zasad i nadzór nad prawidłową gospodarką odpadami radioaktywnymi oraz współpraca
   ze specjalistą ds. ochrony środowiska w zakresie ich unieszkodliwania;
  • informowanie o stanie ochrony radiologicznej oraz propozycji w zakresie polepszenia tego stanu lub usunięcia nieprawidłowości;
  • nadzór nad postępowaniem wynikającym z zakładowego planu postępowania awaryjnego;
  • nadzór nad dokumentacją, o której mowa w przepisach regulujących szczegółowe warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego;
  • prowadzenie gospodarki dozymetrami indywidualnymi, środkami ochrony indywidualnej, aparatury dozymetrycznej i pomiarowej oraz innego wyposażenia służącego do ochrony pracowników oraz pacjentów przed promieniowaniem jonizującym;
  • współpraca z jednostkami szkoleniowymi w zakresie organizacji szkoleń dla operatorów akceleratorów (S-A) oraz ochrony radiologicznej pacjenta (ORP);
  • opracowanie programu pomiarów dozymetrycznych w środowisku pracy i pomiarów oraz ewidencji dawek indywidualnych i przedstawienie ich do zatwierdzenia kierownikowi jednostki organizacyjnej.

  Oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • warunki do poszerzania wiedzy praktycznej;
  • pracę w placówce o ugruntowanej pozycji na rynku

  Osoby zainteresowane prosimy o składanie aplikacji (CV) do dnia 31 października 2018 r., w wersji elektronicznej za pomocą przycisku Aplikuj wpisując w temacie: Nr ref. IOR/32/2018”.
   
   Jednocześnie zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi kandydatami/kami

  Prosimy o zawarcie w przesyłanej aplikacji zgody o następującej treści:
   
  Wyrażam zgodę Centrum Onkologii – Instytutowi im. Marii Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Warszawie (02-034), ul. Wawelska 15B, na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji dla potrzeb procesu rekrutacji na powyższe stanowisko.


  Pracodawca nie wymaga CV

  Informacja dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, iż:

  1. Administratorem danych jest Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie (02-034),
  ul. Wawelska 15B, adres do korespondencji: Warszawa (02-781), ul. Roentgena 5.

  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

  W Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej Curie w Warszawie (02-781), ul. Roentgena 5 został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, dane kontaktowe: nr telefonu: 22 54-62-889.

  3. Cele przetwarzania danych osobowych: 

  Dane osobowe kandydatów do pracy są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych.

  4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości przeprowadzenie postępowania rekrutacyjnego.Przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (podstawa prawna z art. 6 ust. 1 lit. c RODO)Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 poz. 108, z późn. zm.) oraz wydane na jej podstawie akty wykonawcze.

  5. Informacje o odbiorcach danych osobowych: Dane osobowe kandydatów do pracy nie są ujawniane innym odbiorcom.

  6. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane: Dane osobowe są przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego, ale nie dłużej niż 3 miesiące od dnia przesłania CV.

  7. Uprawnienia z art. 15-21 RODO:

  Przysługują Pani/Panu prawa do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

  8. Prawo do wniesienia skargi:

  Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez Administratora narusza przepisy RODO.

  9. Obowiązek podania danych

  Podanie przez kandydatów do pracy danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak podania niniejszych danych uniemożliwi uwzględnienie Pani/Pana w prowadzonym procesie rekrutacyjnym.

  10. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w oparciu o profilowanie.

  Pełną informację odnośnie przetwarzania Twoich danych osobowych znajdziesz tutaj.