Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor pracy

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W BIAŁYMSTOKU

4 800 brutto / mies.
  • Praca zmianowa:nie
  • Dni pracy:dni robocze (poniedziałek - piątek)
  • Godziny pracy:7:30-15:30
  • Tryb wypłaty:miesięczna

PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY OKRĘGOWY INSPEKTORAT PRACY W BIAŁYMSTOKU

Fabryczna 2

Sienkiewicza

Białystok

Twój zakres obowiązków

Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- praca terenowa

- kontrole zakładów różnych branż na terenie miasta oraz województwa podlaskiego

Nasze wymagania

Wymagania kwalifikacyjne w zakresie wykształcenia i stażu pracy:

- wykształcenie wyższe, tytuł magistra lub równorzędny, kierunek: budownictwo, inżynieria środowiska, mechanika, energetyka

- wymagany staż pracy: 1 rok w ramach stosunku pracy

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- list motywacyjny i życiorys wraz z danymi umożliwiającymi kontakt z osobą składającą ofertę (nr telefonu, adres e-mail);

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku;

- oświadczenie kandydata o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz o wyrażeniu zgody na ich przetwarzanie do celów naboru;

- oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych oraz posiadaniu obywatelstwa polskiego.

* Oświadczenia muszą być własnoręcznie podpisane i opatrzone datą (w załączeniu wzór oświadczeń).

Wymagania dodatkowe:

- prawo jazdy kat. B,

- znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office,

- stan zdrowia umożliwiający pracę w terenie,

- dodatkowym atutem będzie wiedza z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz prawnej ochrony pracy.

Termin składania dokumentów i oświadczeń:

14 listopada 2022 r.

O ważności oferty kandydata decyduje data wpływu do PIP OIP w Białymstoku. Dokumenty otrzymane po terminie lub niespełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu, nie będą rozpatrywane.

Miejsce składania dokumentów:

Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku

ul. Fabryczna 2, 15-843 Białystok, tel. 85 6785746

z dopiskiem „oferta pracy – młodszy specjalista - kandydat na podinspektora pracy”

Inne informacje:

Do składania ofert pracy zachęcamy również osoby z orzeczoną niepełnosprawnością. Wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na rozmowy kwalifikacyjne, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

Oferty pracy niewykorzystane w procesie naboru są niszczone niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji ogłoszenia o naborze.

Informację o zakończeniu naboru publikuje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowej Inspekcji Pracy w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia. Informację publikuje się na okres 14 dni.

Benefity

  • spotkania integracyjne

  • brak dress code’u

  • parking dla pracowników

  • dofinansowanie wypoczynku

  • paczki świąteczne

O nas

Państwowa Inspekcja Pracy jest podległym Sejmowi organem nadzoru i kontroli.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, poprzez efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne, zmierzające do ograniczenia zagrożeń wypadkowych i poszanowania prawa pracy.

Kontroli Państwowej Inspekcji Pracy podlegają m.in. pracodawcy, a w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli legalności zatrudnienia oraz wypłaty minimalnej stawki godzinowej także przedsiębiorcy i inne jednostki organizacyjne, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy.

Podstawy działania i zakres uprawnień Państwowej Inspekcji Pracy określa ustawa z dnia 13 kwietnia 2007r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz.U. z 2019r. poz. 1251).