Klauzula informacyjna do celów rekrutacji
 
Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wobec osób ubiegajacych się o zatrudnienie, informujmy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o. z siedziba we Wrocławiu, ul. Stanisława Przybyszewskiego 102-104, 51-148 Wrocław.
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: [email protected]
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z procesem rekrutacji pracowników na podstawie art. 6, ust. 1, pkt c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom, a jedynie organom publicznym, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia procesu rekrutacji, po czym dokumenty zawierające te dane zostaną zwrócone lub zniszczone.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).
9. Podanie tych danych jest obowiązkowe i jest warunkiem udziału w procesie rekrutacji, a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości ubiegania się o zatrudnienie (art. 221 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.).
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

Inspektor robót budowlanych w branży elektrycznej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.O firmie

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o.o.

Stanisława Przybyszewskiego 102

Wrocław

opis

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. to  największy TBS w Polsce i lider w budowaniu mieszkań na wynajem.

Stworzyliśmy we Wrocławiu nowe osiedla mieszkaniowe z pełną infrastrukturą techniczną. W swoim portfolio inwestycyjnym posiadamy 98 budynków z blisko 4000 mieszkań na wynajem. Zarządzamy też lokalami  usługowymi, miejscami  postojowymi w garażach oraz zewnętrznymi parkingami.

W najbliższym czasie rozpoczynamy nowe inwestycje, m.in. budowę ponad 300 mieszkań w 12 budynkach i przygotowujemy kolejne inwestycje. 

Dodatkowo w ramach posiadanego zasobu rozwijamy nowe ciekawe projekty związane z komercjalizacją posiadanych nieruchomości.

Naszym pracownikom oferujemy ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i możliwość rozwoju zawodowego.

Dbamy o pozytywną atmosferę oraz dobre relacje.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Inspektor robót budowlanych w branży elektrycznej
Miejsce pracy: Wrocław

Zakres obowiązków

Do podstawowych obowiązków służbowych inspektora nadzoru robót budowlanych TBS Wrocław Sp. z o.o. w specjalności instalacyjnej w zakresie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Do obowiązków będzie należeć prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Spółkę w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego, ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji mieszkaniowych Spółki
 • planowanie remontów, przygotowanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłonienia wykonawców robót budowlanych, nadzór nad wykonywaniem remontów wraz z rozliczaniem remontów nieruchomości należących do Spółki
 • przygotowywanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłonienia wykonawców konserwacji, drobnych napraw i robót usuwających awarie
 • nadzór nad wykonywaniem konserwacji, drobnych napraw i usuwaniem awarii wraz z rozliczaniem wykonanych usług przez firmy zewnętrzne
 • przygotowanie postępowań na potrzeby wyłaniania wykonawców usług z zakresu serwisowania urządzeń zamontowanych w nieruchomościach Spółki, a także nadzór nad wykonawcami realizującymi prace serwisowe na rzecz Spółki
 • planowanie i nadzorowanie wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z rozliczaniem wykonanych prac przez jednostki zewnętrzne

Szczegółowe warunki zatrudnienia oraz wymagania dostępne na stronie internetowej pracodawcy: http://www.tbs-wroclaw.com.pl/inspektorzy-robot-budowlanych.html

Wymagania podstawowe wobec kandydatów 

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego
 • wykształcenie wyższe inżynieryjne - inżynier elektryk, inżynier sanitarny lub inżynier ogólnobudowlany
 • co najmniej, 3 lata stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych lub instalacyjnych lub budowlanych, w ostatnich 3 latach kalendarzowych
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych
 • wiedza z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów do kosztorysowania (Norma Pro 04)
 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru w przypadku inspektora w branży elektrycznej
 • inne: wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 42, z poźn. zm.)
 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane będzie również doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz znajomość problematyki instalacji niskoprądowych w zakresie TV-kablowej, satelitarnej, telekomunikacji, Internetu, jak też z automatyki budynku, w tym zdalnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych dostawy i zużycia mediów komunalnych. Dodatkowym atutem będzie również doświadczenie z BMS, PV, zielonej i niebieskiej energii oraz uprawnienie audytora energetycznego.

Warunki zatrudnienia

 • praca będzie wykonywana w siedzibie TBS Wrocław Sp. z o.o. oraz na terenie miasta Wrocławia
 • umowa o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • system pracy jednozmianowy, od pon. do pt. w godzinach 7:30- 15:30
 • telefon służbowy oraz przyznany limit kilometrów na używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. moich danych osobowych,   zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust2016r poz.922 z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. to  największy TBS w Polsce i lider w budowaniu mieszkań na wynajem.

Stworzyliśmy we Wrocławiu nowe osiedla mieszkaniowe z pełną infrastrukturą techniczną. W swoim portfolio inwestycyjnym posiadamy 98 budynków z blisko 4000 mieszkań na wynajem. Zarządzamy też lokalami  usługowymi, miejscami  postojowymi w garażach oraz zewnętrznymi parkingami.

W najbliższym czasie rozpoczynamy nowe inwestycje, m.in. budowę ponad 300 mieszkań w 12 budynkach i przygotowujemy kolejne inwestycje. 

Dodatkowo w ramach posiadanego zasobu rozwijamy nowe ciekawe projekty związane z komercjalizacją posiadanych nieruchomości.

Naszym pracownikom oferujemy ciekawą pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie i możliwość rozwoju zawodowego.

Dbamy o pozytywną atmosferę oraz dobre relacje.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:

Inspektor robót budowlanych w branży elektrycznej

Zakres obowiązków

Do podstawowych obowiązków służbowych inspektora nadzoru robót budowlanych TBS Wrocław Sp. z o.o. w specjalności instalacyjnej w zakresie uprawnień budowlanych bez ograniczeń do kierowania robotami w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. 

Do obowiązków będzie należeć prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad zadaniami realizowanymi przez Spółkę w zakresie określonym przepisami prawa budowlanego, ustawą o własności lokali, ustawą o gospodarce nieruchomościami i innymi obowiązującymi przepisami, a w szczególności:

 • pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego podczas realizacji inwestycji mieszkaniowych Spółki
 • planowanie remontów, przygotowanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłonienia wykonawców robót budowlanych, nadzór nad wykonywaniem remontów wraz z rozliczaniem remontów nieruchomości należących do Spółki
 • przygotowywanie postępowań przetargowych na potrzeby wyłonienia wykonawców konserwacji, drobnych napraw i robót usuwających awarie
 • nadzór nad wykonywaniem konserwacji, drobnych napraw i usuwaniem awarii wraz z rozliczaniem wykonanych usług przez firmy zewnętrzne
 • przygotowanie postępowań na potrzeby wyłaniania wykonawców usług z zakresu serwisowania urządzeń zamontowanych w nieruchomościach Spółki, a także nadzór nad wykonawcami realizującymi prace serwisowe na rzecz Spółki
 • planowanie i nadzorowanie wykonywania okresowych kontroli obiektów budowlanych wraz z rozliczaniem wykonanych prac przez jednostki zewnętrzne

Szczegółowe warunki zatrudnienia oraz wymagania dostępne na stronie internetowej pracodawcy: http://www.tbs-wroclaw.com.pl/inspektorzy-robot-budowlanych.html

Wymagania podstawowe wobec kandydatów 

 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeń, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie Prawo budowlane, niezbędne do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w tym inspektora nadzoru inwestorskiego
 • wykształcenie wyższe inżynieryjne - inżynier elektryk, inżynier sanitarny lub inżynier ogólnobudowlany
 • co najmniej, 3 lata stażu pracy, w tym 2 lata na stanowisku inspektora nadzoru robót elektrycznych lub instalacyjnych lub budowlanych, w ostatnich 3 latach kalendarzowych
 • bardzo dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i przepisów techniczno-budowlanych
 • wiedza z zakresu Prawa zamówień publicznych
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera i programów do kosztorysowania (Norma Pro 04)
 • członkostwo w Izbie Inżynierów Budownictwa, potwierdzone aktualnym zaświadczeniem
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • świadectwo kwalifikacyjne SEP uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji sieci na stanowisku dozoru w przypadku inspektora w branży elektrycznej
 • inne: wymagane ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa, urbanistów (Dz. U. z 2001 roku nr 5 poz. 42, z poźn. zm.)
 • prawo jazdy kat. B

Mile widziane będzie również doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami oraz znajomość problematyki instalacji niskoprądowych w zakresie TV-kablowej, satelitarnej, telekomunikacji, Internetu, jak też z automatyki budynku, w tym zdalnego odczytu danych z urządzeń pomiarowych dostawy i zużycia mediów komunalnych. Dodatkowym atutem będzie również doświadczenie z BMS, PV, zielonej i niebieskiej energii oraz uprawnienie audytora energetycznego.

Warunki zatrudnienia

 • praca będzie wykonywana w siedzibie TBS Wrocław Sp. z o.o. oraz na terenie miasta Wrocławia
 • umowa o pracę na pełny etat
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • system pracy jednozmianowy, od pon. do pt. w godzinach 7:30- 15:30
 • telefon służbowy oraz przyznany limit kilometrów na używanie samochodu prywatnego w celach służbowych
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. moich danych osobowych,   zawartych w ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych (Dz. Ust2016r poz.922 z późniejszymi zmianami).

Jednocześnie wyrażam zgodę na wykorzystanie przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Wrocław Sp. z o. o. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Ogłoszenie archiwalne