Ta oferta pracy jest nieaktualna od 145 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor - Specjalista Administrator Aplikacji GPE

 • Gdańsk, pomorskie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 30.10.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Gdańskie Centrum Informatyczne

  Dyrektor Gdańskiego Centrum Informatycznego
  na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
  o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)
  ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
  w Gdańskim Centrum Informatycznym w Gdańsku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5

  Inspektor - Specjalista Administrator Aplikacji GPE

  Miejsce pracy: Gdańsk
  Numer referencyjny: K GCI 43/18

  Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

  - wymagania niezbędne

  • wykształcenie wyższe,
  • min. 2-letni staż pracy związany z obsługa klienta,
  • min. pół roku doświadczenia w pracy na w zakresie obsługi użytkowników IT,
  • znajomość języka angielskiego umożliwiająca czytanie dokumentacji technicznej,
  • umiejętność obsługi oprogramowania biurowego (np. pakiet MS Office),
  • obywatelstwo polskie,
  • nieposzlakowana opinia,
  • umiejętność pracy w zespole i komunikatywność,
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

  - wymagania dodatkowe

  • znajomość zagadnień edukacji lub finansowo-księgowych,
  • podstawowa znajomość zasad obsługi klienta,
  • podstawowa znajomość zagadnień związanych z integracją danych i usług,
  • duża odpowiedzialność i rzetelność w zakresie wykonywanej pracy,
  • zdolności interpersonalne i odporność na stres,
  • znajomość funkcjonowania administracji publicznej,
  • duża odpowiedzialność i rzetelność w zakresie wykonywanej pracy.

  Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

  • zarządzanie i administracja oprogramowaniem wspomagającym pracę użytkowników oprogramowania,
  • zapewnienie wsparcia użytkownikom oraz obsługa zgłoszeń użytkowników,
  • monitorowanie i rozliczanie poziomu jakości świadczonych usług przez dostawców zewnętrznych,
  • udział w pracach rozwojowych, wdrożeniowych i integracyjnych obsługiwanych aplikacji,
  • współpraca z różnymi podmiotami w zakresie bieżącej obsługi zgłoszeń oraz planowania rozwoju i utrzymania środowiska IT,
  • współpraca z dostawcami usług i oprogramowania w zakresie rozwiązywania problemów oraz dostosowywania oprogramowania do przepisów prawa,
  • prowadzenie działań związanych z integracją danych pomiędzy różnymi aplikacjami oraz organizacja i koordynacja prac związanych z utrzymaniem wysokiej jakości i poprawności danych,
  • udział w procesie zakupów IT – zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych,
  • prowadzenie dokumentacji czynności administrowania powierzonymi, systemami, aplikacjami i ich konfiguracjami.

  Kandydatom oferujemy:

  • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie
   na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
  • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,  /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,
  • miejsce pracy: Gdańsk, 
  • specyfika pracy: praca biurowa, /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia
   18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
  • dodatek stażowy /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
  • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,
  • przewidywany termin zatrudnienia: grudzień 2018.

  Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

  • Curriculum Vitae (CV),
  • list motywacyjny,
  • kserokopia dyplomu ukończenia studiów,
  • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,
  • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,
  • oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
  • oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane
   z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*;
  • oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie z własnoręcznie podpisaną klauzulą;

  „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdańskie Centrum Informatyczne z siedzibą w Gdańsku, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, w celu realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacji. Jestem świadomy/a prawa dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r., poz.922 j.t.)”.

  * w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji
  o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

  Wzór oświadczenia do pobrania na stronie www.gdansk.pl/praca

  Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki  zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

   Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

  • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
  • spełniają wszystkie wymagania niezbędne 
  Dokumenty należy składać w siedzibie Gdańskiego Centrum Informatycznego w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:
   Gdańskie Centrum Informatyczne
  ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5
  80-601 Gdańsk
  z następującą adnotacją:

   

  „Nabór na stanowisko urzędnicze:

  Inspektor/Specjalista Administrator Aplikacji GPE
  K GCI 43/18”

   

  w terminie od dnia 30.10.2018  do dnia  09.11.2018 r., decyduje data wpływu oferty.

  Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP http://bip.gdansk.pl/gci

  Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.