Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor - Specjalista ds. inwestycji i remontów

SĄD APELACYJNYO firmie

3 7006 000 brutto / mies.

SĄD APELACYJNY

aleja Korfantego 117/119

Katowice

Inspektor - Specjalista ds. inwestycji i remontów

O.Kdr-111-20/20
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 22/2020
Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Katowicach
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
zarządzeniem nr 22/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

OGŁASZA KONKURS
 na staż urzędniczy
DOCELOWO NA STANOWISKO INSPEKTORA/SPECJALISTY
DS. INWESTYCJI I REMONTÓW

w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach

Miejsce świadczenia pracy:        Sąd Apelacyjny w Katowicach
40-156 Katowice, Al. W. Korfantego 117/119

Oznaczenie konkursu:                O.Kdr-111-20/20
Liczba wolnych stanowisk:       1 (w pełnym wymiarze czasu pracy)

 1. Konkurs przeprowadzony zostanie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (Dz.U. z 2014 r., poz. 400);
 2. Konkurs składa się z trzech etapów:

Etap I – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu,

Etap II – praktyczny sprawdzian umiejętności,

Etap III rozmowa kwalifikacyjna.

 1. Kandydować na staż urzędniczy może osoba:
 1. która ma pełną zdolność do czynności prawnych;
 2. o nieposzlakowanej opinii;
 3. która nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. posiadająca stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. która posiada co najmniej wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia;
 7. która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń

Wymagania pożądane:

 1. wykształcenie wyższe drugiego stopnia (magisterskie);
 2. udokumentowany co najmniej trzyletni  staż pracy w zakresie wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego;
 3. doświadczenie w zakresie kierowania budową lub robotami budowlanymi, wykonywania nadzoru inwestorskiego i sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
 4. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualny wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane - zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego (Dz.U.2020.1333 j.t. ze zm.) (o ile podlega temu obowiązkowi);
 5. zdolność analitycznego myślenia;
 6. zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji w zakresie powierzonych zadań;
 7. znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, oraz programami Word, Excel i kosztorysowymi,
 8. komunikatywność, kreatywność, dyspozycyjność i odporność na stres,
 9. umiejętność planowania i organizacji pracy,
 10. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej,
 11. umiejętność pracy w zespole,

Dodatkowym atutem będzie:

 1. posiadanie uprawnień do projektowania w specjalności architektonicznej i/lub konstrukcyjno-budowlanej,
 2. posiadanie udokumentowanej praktyki uprawniającej do kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru, zgodnie z art. 37c. ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2020.282 j.t. ze zm.),
 3. znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych i prawo zamówień publicznych oraz procedur udzielania zamówień publicznych w trybie tej ustawy,
 4. wiedza i doświadczenie w zakresie organizacji i zarządzania projektami.
 1. Dokumenty i oświadczenia, które należy złożyć:
 1. wniosek o zatrudnienie na staż urzędniczy w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach, kierowany do Dyrektora Sądu Apelacyjnego w Katowicach,
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie,
 4. ewentualne kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe,
 5. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
 6. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 8. klauzulę informacyjną dla kandydatów na pracowników wraz
  z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji,

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika Oddziału Kadr Sądu Apelacyjnego w Katowicach pod numerem telefonu 32 20 04 610.

 1. Kandydat na staż urzędniczy składa zgłoszenie o przystąpieniu do konkursu wraz z dokumentami, o których mowa w pkt. IV, (w zamkniętej i zaadresowanej kopercie z podaniem oznaczenia konkursu) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2021 r. – bezpośrednio w Biurze Podawczym Sądu Apelacyjnego w Katowicach lub nadaje drogą pocztową z podaniem oznaczenia konkursu („Konkurs na staż urzędniczy - O.Kdr-111-20/20”) na adres:

Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach
Al. Wojciecha Korfantego 117/119
40-156 Katowice

W przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

 1. Po przeprowadzeniu pierwszego etapu konkursu Komisja Konkursowa ustali listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu. Lista zawierająca imię i nazwisko kandydata zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń znajdującej się na parterze budynku Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) pod adresem www.katowice.sa.gov.pl, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem drugiego etapu konkursu.
 2. Po przeprowadzeniu drugiego etapu konkursu na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Sądu Apelacyjnego w Katowicach umieszczona zostanie lista kandydatów dopuszczonych do trzeciego etapu konkursu.
 3. Komisja Konkursowa po przeprowadzeniu konkursu, w oparciu o jego wyniki, może wyłonić rezerwową listę kandydatów na wypadek zaistnienia możliwości zatrudnienia większej liczby osób lub rezygnacji kandydata.
 4. Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do zatrudnienia lub na listę rezerwową, mogą w terminie 30 dni od dnia zakończenia konkursu odebrać osobiście dokumenty złożone do konkursu u kierownika Oddziału Kadr Sądu Apelacyjnego w Katowicach (pokój nr 109) po wcześniejszym, telefonicznym ustaleniu daty i godziny ich odbioru. Po upływie wskazanego powyżej terminu oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje:
Do zakresu zadań wykonywanych na docelowym stanowisku pracy należeć będzie m.in.:

- opracowywanie planów w zakresie remontów i inwestycji wraz z elementami rozliczania nadzorowanych zadań;

- opracowywanie i weryfikacja kosztorysów inwestorskich i powykonawczych oraz przedmiarów/obmiarów robót;

- opracowywanie danych wyjściowych dla projektantów wykonujących dokumentację techniczną do realizacji przedsięwzięć remontowych i inwestycyjnych wraz z dokonywaniem niezbędnych uzgodnień w imieniu inwestora z organami nadzoru,

- weryfikacja dokumentacji projektowych;

- sprawowanie bezpośredniego nadzoru inwestorskiego nad robotami remontowymi lub inwestycyjnymi, docelowo pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego na budowie, uczestnictwo w odbiorach technicznych realizowanych robót;

- udział w przygotowywaniu przetargów w oparciu o ustawę – Prawo zamówień publicznych;

- prowadzenie korespondencji i pełnej dokumentacji związanej z zakresem powierzonych zadań;

- praca w systemach teleinformatycznych.

Zatrudnienie na stanowisku inspektora/specjalisty ds. inwestycji i remontów poprzedzone będzie zatrudnieniem na staż urzędniczy, z tym, że Dyrektor Sądu na podstawie art. 3a § 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury (Dz.U. z 2018 r., poz. 577) - może zwolnić z obowiązku odbywania stażu urzędniczego lub jego części osobę, wybraną w drodze konkursu na staż urzędniczy, która wykaże się wymaganą programem stażu urzędniczego wiedzą teoretyczną, w szczególności znajomością organizacji i funkcjonowania sądu, umiejętnościami stosowania tej wiedzy w praktyce oraz znajomością metod i techniki pracy biurowej.

Jeżeli w Sądzie Apelacyjnym w Katowicach wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym nastąpi zatrudnienie, będzie niższy niż 6% pierwszeństwo w zatrudnieniu będzie przysługiwało osobie niepełnosprawnej, o ile spełni wymagania określone na wolne stanowisko pracy. Szczegółowe zasady określa Dyrektor Sądu Apelacyjnego w Katowicach (zgodnie z art. 3b ustawy o pracownikach urzędów państwowych).

 

Dyrektor Sądu Apelacyjnego
w Katowicach
/-/ Leszek Kędzior

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

1. Imię (imiona) i nazwisko

2. Data urodzenia 

3. Dane kontaktowe
(wskazane przez osobę ubiegającą się o zatrudnienie)


4. Wykształcenie, (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)

(nazwa szkoły i rok jej ukończenia)

5. Kwalifikacje zawodowe (gdy są one niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)
 

(kursy, studia podyplomowe lub inne formy uzupełnienia wiedzy lub umiejętności)

6. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia, (gdy jest ono niezbędne do wykonywania pracy określonego rodzaju lub na określonym stanowisku)
 

(okresy zatrudnienia u kolejnych pracodawców oraz zajmowane stanowiska pracy)

7.Dodatkowe dane osobowe, jeżeli prawo lub obowiązek ich podania wynika z przepisów szczególnych

 

(miejscowość i data)                                           (podpis osoby ubiegającej się o zatrudnienie)

 

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy