Ta oferta pracy jest nieaktualna od 283 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor / Specjalista ds. inwestycji i remontów

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 2018-07-13

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  SĄD OKRĘGOWY W WARSZAWIE
  ogłasza konkurs o sygnaturze K-110-14/18 na wolne stanowisko

  Inspektor / Specjalista ds. inwestycji i remontów
  Miejsce pracy: Warszawa
     I.    Miejsce świadczenia pracy: al. „Solidarności” 127.
    II.    Liczba wolnych miejsc na umowę na czas określony: 1

  III. Zakres zadań na stanowisku:

  • opracowywanie rocznych i wieloletnich planów w zakresie inwestycji i remontów,
  • dokonywanie ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych remontów,
  • opracowywanie dokumentacji przetargowej (w tym opisu przedmiotu zamówienia, kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych w SIWZ, istotnych postanowień umowy),
  • uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne,
  • organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych wraz z wnioskowaniem o zapewnienie środków finansowych w zakresie niezbędnym dla procedur przetargowych,
  • czuwanie nad terminowością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami,
  • przeprowadzanie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa,
  • współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót,
  • sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności wystawianych faktur,
  • rozliczanie zrealizowanych zadań.
  IV. Wymagania niezbędne:
  • wykształcenie wyższe techniczne,
  • dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, KPA, norm i przepisów BHP,
  • biegła znajomość obsługi komputera i posługiwania się pakietem MS Office, przede wszystkim programem Excel i Word,
  • umiejętność redagowania pism urzędowych,
  • zdolności negocjacyjne,
  • dyspozycyjność,
  • zdolność analitycznego myślenia,
  • samodzielność,
  • bardzo dobra organizacja pracy – umiejętność ustalania priorytetów i radzenia sobie w sytuacjach stresowych, nastawienie na realizację celu, rozwinięte zdolności komunikacyjne oraz pracy w zespole,
  • pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
  • kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

  V. Wymagania mile widziane:

  • doświadczenie w zakresie opracowywania rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych, dokonywania ocen celowości i zasadności w tym analiz ekonomicznych planowanych remontów,
  • doświadczenie w realizacji zadań finansowanych ze środków budżetu państwa,
  • doświadczenie w jednostce inwestycyjnej organizacji o rozbudowanej strukturze organizacyjnej,
  • doświadczenie w zarządzaniu nieruchomościami zgodnie z zapisami prawa budowlanego,
  • doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad utrzymaniem technicznym budynków w zakresie prowadzonych usług konserwacyjnych,
  • udokumentowane doświadczenie zawodowe w jednostce inwestycyjnej związanej z prowadzeniem robót budowlanych,
  • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności:
   - architektonicznej/konstrukcyjno –budowlanej,
   - elektrycznej z doświadczeniem w szczególności w zakresie zabezpieczenia technicznego obiektów (system: DSO, SSP, SKD, SSWiN, CCTV IP, BMS),
   - sanitarnej,
  • umiejętność kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programów do kosztorysowania (np. NORMA).

  VI.  Z naszej strony oferujemy:

  • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
  • stałe godziny pracy 8:00 – 16:00,
  • zdobycie cennego doświadczenia,
  • ciekawą, odpowiedzialną i pełną wyzwań pracę,
  • prestiż związany z pracą w największym sądzie w Polsce i w jednym z największych w Europie,
  • trzynastą pensję zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • szeroki wachlarz świadczeń socjalnych,
  • dofinansowanie do zakupu okularów i soczewek,
  • zakup na preferencyjnych warunkach atrakcyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej czy karty sportowej.

  VII. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. Podanie o zatrudnienie na powyższym stanowisku adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Warszawie (z zaznaczeniem sygnatury konkursu wraz numerem telefonu kontaktowego).
  2. CV.
  3. Kserokopia dyplomu stwierdzającego posiadanie wyższego wykształcenia.
  4. Kserokopie innych dokumentów (uprawnień, świadectw, certyfikatów, zaświadczeń o odbytych kursach) potwierdzających posiadane doświadczenie zawodowe, dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.
  5. Pisemne oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
  6. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
  7. Mile widziane referencje i opinie od poprzednich pracodawców.

  Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie
  do pobrania na stronie http://kariera.warszawa.so.gov.pl/wazne-dokumenty/

  VIII. Termin i miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty aplikacyjne wymienione w punkcie VII z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć w terminie
  do 23 lipca 2018 r. osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) w:

  Oddział Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie
  al. „Solidarności” 127, 00-898 Warszawa
  pok. 359, p. III

  Uprzejmie informujemy, że oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

  IX. Konkurs składa się z trzech etapów:

  1. Etapu pierwszego - selekcji wstępnej zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;
  2. Etapu drugiego - praktycznego sprawdzianu umiejętności;
  3. Etapu trzeciego - rozmowy kwalifikacyjnej.

  Szczegółowe zasady przeprowadzania konkursu określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dn. 17.01.2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 400).
  Lista kandydatów zakwalifikowanych do II etapu zostanie opublikowana w dniu 30 lipca 2018 r. na stronie internetowej Sądu Okręgowego w Warszawie wraz z miejscem i terminem II etapu.

  X. Po zakończeniu konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy:
  - zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych,
  - zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy, a następnie zostaną komisyjnie zniszczone, jednak nie wcześniej niż 3 miesiące od daty zakończenia procedury konkursowej,
  - nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia procedury konkursowej.
  Dokumenty można odbierać w Oddziale Kadr Sądu Okręgowego w Warszawie w pokoju nr 359 na III piętrze.

  XI.  Unieważnienie konkursu:
  Sąd Okręgowy w Warszawie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.

  Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. W budynku istnieją bariery architektoniczne.

  Administratorem danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych składanych przez kandydatów ubiegających się o wolne stanowiska pracy w Sądzie Okręgowym w Warszawie jest Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie z siedzibą przy al. „Solidarności” 127
  w Warszawie. Administrator danych informuje, że:

  1. Kontakt z administratorem bezpieczeństwa informacji realizowany jest za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]
  2. Państwa dane będą przetwarzane w celu:
   – przeprowadzenia procesu rekrutacji na oferowane stanowisko pracy,
   – kontaktu z kandydatem w zakresie niezbędnym dla potrzeb rekrutacji.
  3. Państwa dane będą przetwarzane jedynie przez upoważnionych pracowników Sądu Okręgowego w Warszawie zaangażowanych w proces rekrutacji.
  4. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu zakończenia procesu rekrutacji lub do czasu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie.
   Po zakończeniu procesu rekrutacji dane osób niezakwalifikowanych zostaną trwale zniszczone.
  5. Przysługuje Państwu prawo do: cofnięcia zgody, dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  6. Podanie danych, o których mowa w ofertach pracy jest wymagane określonymi przepisami prawa krajowego, które zostały wskazane
   w zakładce Ważne dokumenty i jest niezbędne w celu skutecznego przeprowadzenia procesu rekrutacji. Niepodanie danych skutkuje brakiem możliwości udziału w procesie rekrutacji na dane stanowisko.
  7. Realizacja praw, o których mowa w pkt 6 możliwa jest za pośrednictwem adresu e-mail: [email protected] lub przesyłając żądanie na adres siedziby Sądu.
  8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w celach związanych z automatycznym podejmowanie decyzji w tym w oparciu o profilowanie.