Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor/specjalista ds. projektów ERC

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUKO firmie

KANCLERZ POLSKIEJ AKADEMII NAUK

plac Defilad 1

Warszawa

 
Kanclerz Polskiej Akademii Nauk
ogłasza nabór na stanowisko
Inspektora/specjalisty ds. projektów ERC
w Biurze Doskonałości Naukowej
w oparciu o umowę o pracę na okres próbny/czas określony do 33 m-cy/
miejsce pracy: Warszawa

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Działalność konsultacyjna w zakresie przygotowania i realizacji projektów naukowych finansowanych przez Komisję Europejską, w szczególności grantów Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC).
 • Działalność informacyjna i promująca granty ERC.
 • Organizacja szkoleń, warsztatów w kraju i za granicą.
 • Współpraca z najlepszymi naukowcami europejskimi realizującymi i oceniającymi granty ERC.
 • Współpraca z instytucjami w innych krajach UE wspierającymi przygotowania
  i realizację projektów ERC.
 • Współpraca z Komisją Europejską, MNiSW oraz innymi krajowymi i europejskimi agendami wspierającymi badania naukowe.
 • Reprezentowanie PAN w tym wyjazdy służbowe poza siedzibę Kancelarii PAN.
 • Realizacja projektu MSCA CoFUND tworzącego program stypendialny dla
  50 zagranicznych naukowców.

Wymagania niezbędne:

 • Wykształcenie wyższe.
 • Umiejętność przygotowywania tekstów informacyjnych w języku polskim 
 • i angielskim.
 • Bardzo dobra znajomość jęz. angielskiego umożliwiająca swobodną komunikację
  w mowie i piśmie.
 • Bardzo dobra obsługa programów MS Office (Excel, Power Point).
 • Zaangażowanie i samodzielność.
 • Bardzo dobra organizacji pracy własnej.
 • Umiejętność efektywnej komunikacji oraz działania pod presja czasu.
 • Umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktów.
 • Gotowość do odbywania podróży służbowych krajowych i zagranicznych.

Dodatkowym atutem będzie:

 • Doświadczenie w przygotowywaniu lub realizacji projektów naukowych.
 • Wykształcenie wyższe w obszarze nauk przyrodniczych, ścisłych lub inżynieryjnych.

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie projektowe.
 • Pełną wyzwań pracę w międzynarodowym środowisku.
 • Niezbędne narzędzia pracy.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w spawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
 • informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm. dalej: KP), tj. imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

 

Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora/specjalisty

 

Informujemy, że:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: [email protected] (dalej: Akademia);
 • administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected];
 • podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495 ze zm.,) jest wymogiem ustawowym,
  w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
 • przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Akademii;
 • dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.12.2020 r.;
 • w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane
  w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
 • posiada Pani/Pan:                                                                                
 • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,                          
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 • wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Akademię.

Zgłoszenia z klauzulą oraz listem motywacyjnym należy przesyłać na adres: [email protected] z dopiskiem w temacie „specjalista” do dnia 31 marca 2020 r.

 

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, które na rozmowie rekrutacyjnej przedstawią do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje/uprawnienia. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.12.2020 roku. 

Biuro ds. Doskonałości Naukowej PAN (BDN PAN) pomaga naukowcom ze wszystkich polskich jednostek badawczych w przygotowaniu i realizacji najbardziej prestiżowych projektów naukowych w Europie - grantów European Research Council. Prowadzi działalność informacyjną i szkoleniową w zakresie przygotowywania grantów ERC. Pomaga naukowcom w dopracowaniu pomysłu badawczego i wniosku projektowego (we współpracy z najlepszymi naukowcami polskimi i zagranicznymi). Przygotowuje naukowców do rozmowy kwalifikacyjnej w Brukseli. Pomaga w kwestiach finansowych, administracyjnych i prawnych związanych z realizacją projektów ERC realizuje projekt H2020 MSCA CoFUND, w ramach którego utworzony zostanie program stypendialny dla 50 naukowców spoza Polski planujących rozpoczęcie prac badawczych w Polskiej Akademii Nauk.

 

Więcej informacji o działalności Biura ds. Doskonałości Naukowej, znajdziecie Państwo na stronie internetowej https://instytucja.pan.pl/index.php/aktualnosci-doskonalosc-naukowa

Ogłoszenie archiwalne