Oferta pracy

Inspektor - Specjalista - Główny specjalista w Oddziale Inwestycji

Sąd Apelacyjny we WrocławiuO firmie

4 5007 600 brutto / mies.
 • Energetyczna 4, Wrocław
  Wrocław, dolnośląskie
 • Ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular), starszy specjalista (Senior)

Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Energetyczna 4

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną i remontową Sądów na obszarze Apelacji Wrocławskiej..

 • Opracowywanie planów zadań inwestycyjnych i remontowych.

 • Zlecanie opracowania dokumentacji projektowej.

 • Okresowe prowadzenie analiz wykonania budżetu.

 • Sporządzanie sprawozdań wynikających z obowiązujących przepisów.

 • Kontrola realizacji inwestycji i remontów sądów na terenie Apelacji Wrocławskiej.

 • Prowadzenie dokumentacji związanej z realizowanymi przez Oddział Inwestycji zadaniami.

 • Przygotowywanie projektów zleceń, umów na roboty budowlane, dostawy i usługi, realizowane na podstawie Ustawy prawo zamówień publicznych oraz Regulaminu zamówień publicznych Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu.

 • Udział w pracach komisji przetargowych.

 • Uczestnictwo w czynnościach odbiorowych zadań inwestycyjnych i remontowych.

 • Przygotowywanie projektów pism zgłaszających gotowość zadania do odbioru oraz przekazania zarządcy nieruchomości dokumentacji powykonawczej odbieranego zadania.

 • Przygotowywanie projektów pism dotyczących procedury zwalniania zabezpieczenia należytego wykonania umów na roboty budowlane.

 • Prowadzenie ewidencji kosztów zadań inwestycyjnych, remontowych oraz zakupów inwestycyjnych.

 • Przygotowywanie dokumentacji finansowej dotyczącej przekazywania użytkownikom do eksploatacji środków trwałych.

 • Prowadzenie teczek aktowych i rejestru spraw załatwianych przez Oddział Inwestycji oraz przekazywanie dokumentacji do archiwum, w stanie określonym przepisami powszechnie obowiązującymi i wewnętrznymi uregulowaniami.

 • Inne czynności zlecone przez Kierownika Oddziału Inwestycji.

Nasze wymagania

 • Przy ubieganiu się na stanowisko inspektora: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Przy ubieganiu się na stanowisko specjalisty: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub elektrycznych i elektroenergetycznych.

 • Przy ubieganiu się na stanowisko głównego specjalisty: uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe związane z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznej w budownictwie.

 • Obywatelstwo polskie.

 • Znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, wyszukiwarki internetowej, poczty elektronicznej) oraz innych urządzeń biurowych

 • Umiejętność obsługi programu do kosztorysowania robót budowlanych.

 • Pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

 • Nieposzlakowana opinia.

 • Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 • Nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

 • Nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub dyscyplinarne.

 • Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 • Brak formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 742).

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów, zarządzeń, wytycznych w tym między innymi w zakresie tajemnicy służbowej i państwowej, ochrony mienia, bhp. oraz p.poż.

 • Dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych oraz bieżące zaznajamianie się ze zmianami przepisów prawnych i uregulowań wewnętrznych dotyczących spraw z zakresu działania Oddziału Inwestycji.

 • Współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi, w szczególności: z Oddziałem do spraw Planowania i Budżetu, Oddziałem Finansowym, Oddziałem Gospodarczym, oraz Głównym specjalistą ds. zamówień publicznych.

 • Samodzielność, rzetelność, kreatywność, komunikatywność. Pracownik powinien przejawiać inicjatywę w działaniu oraz zaangażowanie, posiadać umiejętność samodzielnej organizacji pracy oraz pracy w zespole. Posiadać zdolności analityczne.

 • Posiadanie odpowiedniego poziom wiedzy ogólnej i wysoki poziom kultury osobistej.

 • Współpraca z uczestnikami procesów inwestycyjnych, remontowych (m.in. wykonawcami robót, projektantami itp.).

Mile widziane

 • Znajomość Ustawy o finansach publicznych i Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

 • Znajomości aktualnych przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

 • Znajomość ustawy o rachunkowości.

 • Doświadczenie w realizacji wydatków w jednostkach sektora finansów publicznych.

 • Znajomość zasad funkcjonowania sądownictwa oraz prowadzenia gospodarki finansowej i działalności inwestycyjnej sądów.

 • Znajomość zagadnień związanych z gospodarką nieruchomościami.

 • Znajomość podstawowych zasad rachunkowości oraz systemu SAP.

To oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 • Godziny pracy 7:30 – 15:30. W razie potrzeby możliwe wyjazdy w ramach delegacji służbowej do sądów Apelacji Wrocławskiej.

 • Możliwość korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

 • Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:

 • na stanowisku inspektora 4.500 zł.

 • na stanowisku specjalisty 5.500 zł.

 • na stanowisku głównego specjalisty 6.500 zł. plus dodatek stanowiskowy w kwocie 1.100 zł.

Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

Kandydat składa następujące dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

2. List motywacyjny.

3. Życiorys uwzględniający przebieg pracy i osiągnięcia zawodowe.

4. Oświadczenie o posiadanym wykształceniu (udokumentowanie danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia nastąpi w kolejnym etapie konkursu);

5. Oświadczenie o posiadanych uprawnieniach budowlanych (udokumentowanie danych w zakresie niezbędnym do ich potwierdzenia nastąpi w kolejnym etapie konkursu);

6. Oświadczenia kandydata dotyczące:

a) posiadania obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

b) nieposzlakowanej opinii,

c) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

d) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

e) nietoczenia się przeciwko kandydatowi postępowania karnego lub dyscyplinarnego,

f) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy,

g) braku formalnych przeszkód do uzyskania poświadczenia bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010r. (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 742),

h) zapoznaniu się z klauzulą informacyjną,

i) wyrażenie zgody/ bądź brak zgody na przetwarzacie danych osobowych na potrzeby dalszej rekrutacji.

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

Termin złożenia dokumentów: do dnia 21maja 2021 r.

Miejsce złożenia dokumentów:

1. Bezpośrednio w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, piętro II, pokój nr 23, w godzinach urzędowania sądu, tj. od 7.30 do 15.30;

2. Drogą pocztową /w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

3. Wymagane dokumenty należy składać lub przesyłać w zamkniętych kopertach

z dopiskiem „K-1102-25/21 - Konkurs na stanowisko inspektora / specjalisty / głównego specjalisty w Oddziale Inwestycji Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu” na adres: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław.

Konkurs składa się z następujących etapów:

Etap pierwszy: selekcja zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu

Etap drugi: rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja w szczególności oceni doświadczenie i wiedzę kandydata z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy, którego konkurs dotyczy.

Informacje dodatkowe:

1) Lista kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów konkursu oraz wyniki z poszczególnych etapów konkursu publikowane będą w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu (adres: www.wroclaw.sa.gov.pl w zakładce: Oferty pracy).

2) Oferty niespełniające wskazanych w ogłoszeniu wymogów zostaną odrzucone.

3) Kandydatury zgłoszone po terminie lub wysłane drogą mailową nie będą rozpatrywane.

4) Materiały konkursowe niepodlegające archiwizacji zostaną zwrócone po 2 tygodniach od daty zakończenia postępowania konkursowego.

5) Dodatkowe informacje związane z ogłoszonym konkursem, w tym dotyczące specyfiki pracy i zakresu czynności, można uzyskać w Oddziale Kadr Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu pod numerami telefonów (071) 798 77 31 i (071) 798 77 51.