Oferta pracy

Inspektor / Specjalista / Główny Specjalista w Zespole Zamówień Publicznych

Gdańskie Centrum Informatyczne

Gdańskie Centrum Informatyczne

prof. Witolda Andruszkiewicza 5

Stogi

Gdańsk

Twój zakres obowiązków

 • przygotowywanie i prowadzenie wskazanych przez przełożonego postępowań zakupowych na podstawie wewnętrznych regulacji oraz na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych,

 • przygotowywanie umów zakupowych, aneksów do umów, porozumień, pism,

 • współtworzenie opisów przedmiotu zamówienia,

 • przygotowanie dokumentacji zakupowej, szacowanie wartości zamówienia,

 • negocjowanie warunków realizacji zamówienia,

 • realizacja zadań organizacyjnych i administracyjnych, archiwizacja dokumentów, prowadzenie rejestrów i zestawień,

 • uczestnictwo w opracowywaniu planów zakupowych,

 • praca w ramach zespołów projektowych, powoływanych w GCI,

 • realizowanie zadań nałożonych ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie wyznaczonym przez przełożonego,

 • ścisła współpraca z innymi działami i organizacjami obsługiwanymi przez GCI oraz współpracującymi z GCI.

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe,

 • minimum 3 letni staż pracy, w tym minimum 2-letnie doświadczenie w realizowaniu procedur zakupowych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych lub poniżej progu ustawy Prawo zamówień publicznych (do 130 tys. zł netto),

 • doświadczenie w przygotowywaniu dokumentów i umów zakupowych,

 • bardzo dobra organizacja pracy własnej, sprawna realizacja zadań pod presją czasu,

 • dokładność i sumienność w wykonywaniu zadań, dążenie do samodzielności na zajmowanym stanowisku, chęć rozwoju, inicjatywa w działaniu,

 • umiejętności analityczne, identyfikowania problemów oraz poszukiwania rozwiązań, wysokie poczucie odpowiedzialności, nastawienie na realizację wspólnych celów,

 • umiejętność pracy w zespole, zdolność szybkiego uczenia, komunikatywność, elastyczność działania w zmieniającym się środowisku pracy,

 • biegła umiejętność obsługi pakietu MS Office, w szczególności Word i Excel,

 • obywatelstwo polskie,

 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,

 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Mile widziane

 • doświadczenie w obszarze zakupów IT,

 • prawo jazdy kat.B,

 • znajomość języka angielskiego.

To oferujemy

 • prowadzenie zakupów w rozwojowej branży IT, możliwość zdobycia doświadczenia w tym zakresie,

 • pracę w młodym, dynamicznym, rozwijającym się zespole,

 • możliwość rozwoju, udział w szkoleniach,

 • dofinansowanie do karty sportowej,

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy, po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,

 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo,/w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,

 • miejsce pracy: Gdańsk,

 • specyfika pracy: praca biurowa, /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,

 • dodatek stażowy /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,

 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” / zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,

 • przewidywany termin zatrudnienia: czerwiec / lipiec 2022 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

• Curriculum Vitae (CV),

• list motywacyjny,

• kserokopia dyplomu ukończenia studiów,

• kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy,

• inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,

• oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

• oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane

z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe*,

• oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

• oświadczenie z własnoręcznie podpisaną zgodą na przetwarzanie danych osobowych.

AKTUALNY WZÓR OŚWIADCZENIA (28 KB) do pobrania na stronie https://bip.gdansk.pl/gci

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

W przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji

o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

• złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty,

• spełniają wszystkie wymagania niezbędne.

Dokumenty należy dostarczyć do GCI w terminie od dnia 12.05.2022 r. do dnia 27.05.2022 r., decyduje data wpływu oferty.

Możliwe sposoby dostarczenia:

• w formie elektronicznej poprzez formularz „Pisma ogólne” na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą GCI znajdującą się na platformie ePUAP: https://epuap.gov.pl/ , na której istnieje adres skrytki odbiorczej: GCIGdansk/SkrytkaESP. W treści pisma na początku proszę umieścić adnotację: „Nabór na stanowisko urzędnicze: „Inspektor / Specjalista / Główny specjalista w Zespole Zamówień Publicznych K GCI 10/22”. Rekomendujemy aby każdy wysłany formularz wraz z załącznikami był podpisany za pomocą Profilu Zaufanego lub Podpisu kwalifikowanego weryfikowanego ważnym kwalifikowanym certyfikatem.

• w formie elektronicznej za pomocą wiadomości poczty elektronicznej na adres [email protected] .

W temacie wiadomości proszę umieścić adnotację: „Nabór na stanowisko urzędnicze: „Inspektor / Specjalista / Główny specjalista w Zespole Zamówień Publicznych K GCI 10/22”. Przy tej formie dostarczenia dokumentów, po stronie aplikującego leży odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe dostarczenie dokumentów oraz zabezpieczenie zawartych w nich danych osobowych.

• przesłać na adres: Gdańskie Centrum Informatyczne ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, 80-601 Gdańsk, z następującą adnotacją: „Nabór na stanowisko urzędnicze: „Inspektor / Specjalista / Główny specjalista w Zespole Zamówień Publicznych K GCI 10/22”.

Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP http://bip.gdansk.pl/gci

Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.