Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Inspektor-stażysta w Oddziale Kadr

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

4 5005 000 brutto / mies.

Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie

Poligonowa 3

Praga-Południe

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w szczególności w zakresie obsługi kadrowej pracowników,

 • przygotowywanie procesów rekrutacyjnych,

 • wprowadzanie danych do modułu kadrowo–płacowego ZSRK oraz rejestracja pism w programie Sędzia2,

 • zakładanie oraz prowadzenie akt osobowych,

 • przekazywanie akt osobowych do archiwum zakładowego,

 • sporządzanie projektów pism,

Nasze wymagania

 • wykształcenie wyższe I stopnia,

 • biegła obsługa komputera (Windows, pakiet biurowy MICROSOFT OFFICE),

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych,

 • nieposzlakowana opinia,

 • niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 • nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

 • poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą „ściśle tajne” lub „tajne” albo wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Mile widziane

 • znajomość obowiązujących przepisów (m.in. Kodeks pracy, ustawa o pracownikach sądów i prokuratury, rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzanie konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze),

 • znajomość systemu ZSRK (modułu kadrowo – płacowego),

 • znajomość metod i technik pracy biurowej,

 • doświadczenie w sądownictwie,

Benefity

 • dofinansowanie zajęć sportowych

 • prywatna opieka medyczna

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • ubezpieczenie na życie

 • elastyczny czas pracy

 • preferencyjne pożyczki

 • brak dress code’u

 • parking dla pracowników

 • strefa relaksu

 • dodatkowe świadczenia socjalne

 • dofinansowanie wypoczynku

 • dofinansowanie wakacji dzieci

 • inicjatywy dobroczynne

Wymagane dokumenty

 • druki oświadczeń dostępne są na stronie internetowej sądu www.warszawapraga.so.gov.pl w zakładce działalność sądu/oferty pracy/wzory oświadczeń/oświadczenie-urzędnik-stażysta

  Przejdź do dokumentu >

Metoda dostarczenia dokumentów

Dostarcz do 20.06.2023
 • pocztą

  ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

 • osobiście

  ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • CV,

 • list motywacyjny,

 • kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,

 • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,*

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe,*

 • oświadczenie, że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,*

 • podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji na stanowisko inspektora–stażysty*.

Termin i miejsce składania dokumentów

Dokumenty należy przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w zamkniętych kopertach wraz z oznaczeniem konkursu (K-21/23) do dnia 20 czerwca 2023 roku na adres: Oddział Kadr Sądu Okręgowego Warszawa–Praga w Warszawie, ul. Poligonowa 3, 04-051 Warszawa bądź złożyć osobiście na Biurze Podawczym w siedzibie Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie.

Konkurs składa się z trzech etapów

Rekrutacja będzie przebiegała według następujących etapów:

I etap – selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu (bez udziału kandydatów);

II etap – praktyczny sprawdzian umiejętności, w tym test wiedzy – odbędzie się 29 czerwca 2023 roku;

III etap – rozmowa kwalifikacyjna- odbędzie się 29 czerwca 2023 roku.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Oddziale Kadr tut. Sądu pod nr tel. (22) 417-74-15

Inne informacje:

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone będzie można odesłać, w ciągu trzech dni od ukazania się na stronie internetowej informacji o rozstrzygnięciu konkursu, po uprzednim złożeniu wniosku email. Nieodebrane dokumenty po upływie zakreślonego terminu zostaną komisyjnie zniszczone. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby niepełnosprawne. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych w tutejszej jednostce nie osiągnął poziomu 6%.