Oferta pracy

Inspektor w Biurze Prezydenta

Urząd Miejski w GdańskuO firmie

Urząd Miejski w Gdańsku

Nowe Ogrody 8/12

Gdańsk

 
 
Prezydent Miasta Gdańska
na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12
 

Inspektor w Biurze Prezydenta

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe humanistyczne lub społeczne;
 • min. 3-letni staż pracy;
 • znajomość rynku mediów trójmiejskich – tytułów prasowych, portali internetowych, rozgłośni radiowych i telewizyjnych ;
 • łatwość formułowania przejrzystych wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • umiejętność zarządzania informacją;
 • znajomość funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych Miasta;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu marketingu/PR;
 • znajomość zagadnień z zakresu szeroko rozumianej promocji i informacji oraz edukacji;
 • umiejętność pozyskiwania informacji oraz jej przetwarzania;
 • dobra organizacja pracy;
 • komunikatywna znajomość język angielskiego;
 • umiejętność tworzenia multimedialnych prezentacji
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • szybkość podejmowania decyzji;
 • wielozadaniowość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność i kreatywność w realizacji wyznaczonych celów.

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • sporządzanie i udostępnianie dziennikarzom zarówno w formie pisemnej jak i ustnej informacji dotyczących bieżących działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
 • orientacja w kluczowych zagadnieniach absorbujących uwagę i aktywność władz miasta i sporządzanie na bieżąco  aktualnych informacji prasowych;
 • monitorowanie biegu spraw urzędowych o kluczowym znaczeniu dla opinii publicznej;
 • monitorowanie działań i przedsięwzięć prezydenta oraz zastępców prezydenta oraz podległych mu wydziałów UM i jednostek miejskich, zwłaszcza w dziedzinach cieszących się zainteresowaniem mediów;
 • zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych;
 • monitorowanie zawartości prasy, portali internetowych i innych mediów i bezzwłoczne reagowanie na nierzetelność i przekłamania w podawanych tam informacjach w formie pisemnej;
 • monitorowanie stron internetowych Urzędu Miejskiego pod kątem spójności i przejrzystości umieszczanych tam informacji;
 • przygotowywanie i redagowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowe Miasta;
 • udzielanie informacji w sprawach publicznych, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej;
 • współpraca z mediami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi;
 • organizowanie spotkań z dziennikarzami i publicystami;
 • udział w przygotowaniu materiałów informacyjnych wykorzystywanych w magazynie miejskim oraz innych mediach.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,
  Sporadycznie konieczność wykonywania pracy w innych godzinach niż przewiduje regulamin,
 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Gdańsku,
 • specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie związana z realizacją zadań,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2600,00 – 3700,00 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,
  /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatek stażowy
  /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
  /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,
 • przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2021 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie www.gdansk.pl/praca

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie www.gdansk.pl/praca.

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

Dalsze etapy rekrutacji zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne w wyznaczonym dniu przystąpią do rozwiązania testu, który będzie udostępniony w formie zdalnej. Z wyprzedzeniem na podane w dokumentach aplikacyjnych adresy e-mail kandydaci otrzymają informacje o przebiegu testu i warunkach uczestnictwa w kolejnym etapie oraz link do pytań. Wyniki testu zostaną również przekazane e-mailem. Ponadto, osoby które zakwalifikowały się do kolejnego etapu, otrzymają zaproszenie do udziału w rozmowie rekrutacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Urzędu lub z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. O szczegółach organizacyjnych osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane z wyprzedzeniem.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Dane kontaktowe:

- ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,

- tel. +48 58 323-60-00,

- e-mail: [email protected]

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: [email protected]
 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Urzędzie.
 
4. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 
5. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
 
a) w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 
b) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
 
c) dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
 
d) dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Kadr i Organizacji po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Urzędu.
 
6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji.
 
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.
 
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
9. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
 • spełniają wszystkie wymagania niezbędne

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przekroczył 6%.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – pokój nr 40 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
z następującą adnotacją:
 
„nabór na stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Biurze Prezydenta

K 114/20
 

                  w terminie od  18.11.2020 r. do 02.12.2020 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 
Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 
Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.
 
 
Prezydent Miasta Gdańska
na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach
samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)
 
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12
 

Inspektor w Biurze Prezydenta

Od kandydatów przystępujących do naboru oczekujemy:

- wymagania niezbędne

 • wykształcenie wyższe humanistyczne lub społeczne;
 • min. 3-letni staż pracy;
 • znajomość rynku mediów trójmiejskich – tytułów prasowych, portali internetowych, rozgłośni radiowych i telewizyjnych ;
 • łatwość formułowania przejrzystych wypowiedzi pisemnych i ustnych;
 • umiejętność zarządzania informacją;
 • znajomość funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Gdańsku oraz jednostek organizacyjnych Miasta;
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office);
 • obywatelstwo polskie;
 • nieposzlakowana opinia;
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

- wymagania dodatkowe

 • wykształcenie wyższe z zakresu marketingu/PR;
 • znajomość zagadnień z zakresu szeroko rozumianej promocji i informacji oraz edukacji;
 • umiejętność pozyskiwania informacji oraz jej przetwarzania;
 • dobra organizacja pracy;
 • komunikatywna znajomość język angielskiego;
 • umiejętność tworzenia multimedialnych prezentacji
 • umiejętność rozwiązywania problemów;
 • szybkość podejmowania decyzji;
 • wielozadaniowość;
 • umiejętność pracy pod presją czasu;
 • samodzielność i kreatywność w realizacji wyznaczonych celów.

Do zadań wykonywanych na stanowisku będzie należało:

 • sporządzanie i udostępnianie dziennikarzom zarówno w formie pisemnej jak i ustnej informacji dotyczących bieżących działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku;
 • orientacja w kluczowych zagadnieniach absorbujących uwagę i aktywność władz miasta i sporządzanie na bieżąco  aktualnych informacji prasowych;
 • monitorowanie biegu spraw urzędowych o kluczowym znaczeniu dla opinii publicznej;
 • monitorowanie działań i przedsięwzięć prezydenta oraz zastępców prezydenta oraz podległych mu wydziałów UM i jednostek miejskich, zwłaszcza w dziedzinach cieszących się zainteresowaniem mediów;
 • zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych;
 • monitorowanie zawartości prasy, portali internetowych i innych mediów i bezzwłoczne reagowanie na nierzetelność i przekłamania w podawanych tam informacjach w formie pisemnej;
 • monitorowanie stron internetowych Urzędu Miejskiego pod kątem spójności i przejrzystości umieszczanych tam informacji;
 • przygotowywanie i redagowanie informacji zamieszczanych na stronie internetowe Miasta;
 • udzielanie informacji w sprawach publicznych, o których mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej;
 • współpraca z mediami lokalnymi, krajowymi i zagranicznymi;
 • organizowanie spotkań z dziennikarzami i publicystami;
 • udział w przygotowaniu materiałów informacyjnych wykorzystywanych w magazynie miejskim oraz innych mediach.

Kandydatom oferujemy:

 • umowę o pracę: pierwsza umowa o pracę zawierana jest na czas określony maksymalnie na 6 miesięcy; po tym okresie możliwe jest zawarcie kolejnej umowy o pracę,
 • wymiar czasu pracy: pełny etat, 40 godz. tygodniowo, /w przypadku osób niepełnosprawnych, zgodnie z odrębnymi przepisami/,
  Sporadycznie konieczność wykonywania pracy w innych godzinach niż przewiduje regulamin,
 • miejsce pracy: Urząd Miejski w Gdańsku,
 • specyfika pracy: praca biurowa oraz praca w terenie związana z realizacją zadań,
 • wynagrodzenie zasadnicze w przedziale 2600,00 – 3700,00 zł brutto, w zależności od posiadanego doświadczenia i kompetencji,
  /zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych/,
 • dodatek stażowy
  /zgodnie z Ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych/,
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka”
  /zgodnie z Ustawą z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej/,
 • przewidywany termin zatrudnienia: styczeń 2021 r.

Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie następujących dokumentów w języku polskim:

 • Curriculum Vitae (CV);
 • list motywacyjny;
 • kserokopia dyplomu ukończenia studiów;
 • kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie z obecnego zakładu pracy potwierdzające staż pracy;
 • inne dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności;
 • wypełnione i podpisane oświadczenie zgodnie ze wzorem znajdującym się na stronie www.gdansk.pl/praca

* w przypadku zatrudnienia konieczne będzie dostarczenie „Zapytania o udzielenie informacji o osobie do Ministerstwa Sprawiedliwości – Krajowy Rejestr Karny”

Wzór oświadczenia do pobrania na stronie www.gdansk.pl/praca.

Dokumenty potwierdzające staż pracy lub kompetencje nabyte w trakcie pracy lub nauki zagranicą muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Dokumenty potwierdzające staż pracy winny jednoznacznie wskazywać okres zatrudnienia oraz charakter stosunku prawnego, na podstawie którego świadczona była praca zagranicą.

Dalsze etapy rekrutacji zostaną przeprowadzone w następujący sposób:

Kandydaci spełniający wymagania niezbędne w wyznaczonym dniu przystąpią do rozwiązania testu, który będzie udostępniony w formie zdalnej. Z wyprzedzeniem na podane w dokumentach aplikacyjnych adresy e-mail kandydaci otrzymają informacje o przebiegu testu i warunkach uczestnictwa w kolejnym etapie oraz link do pytań. Wyniki testu zostaną również przekazane e-mailem. Ponadto, osoby które zakwalifikowały się do kolejnego etapu, otrzymają zaproszenie do udziału w rozmowie rekrutacyjnej, która odbędzie się w siedzibie Urzędu lub z wykorzystaniem aplikacji MS Teams. O szczegółach organizacyjnych osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane z wyprzedzeniem.

Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Gdańsku, z siedzibą 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12.

Dane kontaktowe:

- ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk,

- tel. +48 58 323-60-00,

- e-mail: [email protected]

2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: [email protected]
 
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia przez Państwa wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji na stanowiska pracy w Urzędzie.
 
4. Dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 Kodeks Pracy oraz ustawy z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych. W przypadku podania danych osobowych wykraczających poza zakres wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze, dane będą przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody.
 
5. Okresy przechowywania Państwa danych osobowych:
 
a) w przypadku wygrania naboru Państwa dokumenty aplikacyjne zostaną dołączone do akt osobowych i będą przechowywane przez okres przewidziany dla dokumentacji pracowniczej,
 
b) dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia rekrutacji, na potrzeby której została wyrażona zgoda,
 
c) dokumenty aplikacyjne spełniające wymogi formalne określone w ogłoszeniu o naborze będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym został przeprowadzony nabór,
 
d) dokumenty aplikacyjne nie spełniające wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze zostaną zniszczone w sposób mechaniczny przez Wydział Kadr i Organizacji po upływie miesiąca od daty wpływu dokumentów do Urzędu.
 
6. Dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku wygrania naboru dane osobowe wybranego kandydata w zakresie imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania w myśl przepisów Kodeksu cywilnego zostaną umieszczone w Biuletynie Informacji.
 
Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu na okres co najmniej 3 miesięcy. Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym w związku z realizacją umów zawartych przez Urząd Miejski w Gdańsku, w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych, w tym np. dostawcom usług IT.
 
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych lub ich usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacyjnym. Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych wykraczających poza wymagania określone w ogłoszeniu o naborze w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody powinno nastąpić w trybie analogicznym jak wyrażenie zgody na przetwarzanie danych.
 
8. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO podczas przetwarzania danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod adresem: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 
9. Podanie danych osobowych wynikających bezpośrednio z przepisów prawa jest obligatoryjne. Zaniechanie ich podania skutkuje niemożnością realizacji procesu rekrutacji. Podanie pozostałych danych (nie objętych wymaganiami określonymi w ogłoszeniu o naborze) jest dobrowolne, jednak zaniechanie ich podania utrudni realizację procesu rekrutacji.

10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane.

Do kolejnego etapu rekrutacji zostaną zaproszeni kandydaci, którzy:

 • złożą wszystkie wyżej wymienione dokumenty
 • spełniają wszystkie wymagania niezbędne

W miesiącu poprzedzającym datę ogłoszenia konkursu, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku przekroczył 6%.

Dokumenty należy składać w Urzędzie Miejskim w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 – pokój nr 40 w zamkniętych kopertach lub przesyłać na adres:

Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
z następującą adnotacją:
 
„nabór na stanowisko urzędnicze:

Inspektor w Biurze Prezydenta

K 114/20
 

                  w terminie od  18.11.2020 r. do 02.12.2020 r., decyduje data wpływu oferty do Urzędu.

 
Informacje o wyniku naboru prowadzonego na zasadzie jawności i konkurencyjności zostaną upowszechnione w BIP www.gdansk.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Gdańsku.
 
Informujemy, że nadsyłanych ofert nie zwracamy.

Ogłoszenie archiwalne