Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy
Oferta z szybkim aplikowaniem 
co to?
Na oferty z aktywnym „Aplikuj szybko” zaaplikujesz jednym kliknięciem. Korzystają one z danych używanych przez Ciebie przy ostatnim aplikowaniu. Jeśli jeszcze tego nie robiłaś/eś, nie przejmuj się. Za pierwszym razem trafisz na pełny formularz aplikowania.

Inspektor w obszarze ds. PIKON i procedowania wniosków w Dziale Wspierania Osób Niepełnosprawnych

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

 • Lipińska 2, Bielany, Warszawa
  Warszawa, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło miesiąc temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)
 • praca stacjonarna

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Lipińska 2

Bielany

Warszawa

Twój zakres obowiązków

 • obsługa interesantów fizycznie, telefonicznie, mailowo w jednej z lokalizacji WCPR (udzielanie informacji, porad, wskazówek merytorycznych, rozpoznawanie potrzeb i proponowanie ewentualnego dalszego wsparcia),

 • obsługa korespondencji mailowej,

 • prowadzenie bazy danych o ofercie miasta st. Warszawy w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym,

 • prowadzenie bazy danych o kliencie i usłudze wykonanej dla niego,

 • prowadzenie zestawień i statystyk z pracy,

 • organizacja i udział w imprezach, spotkaniach promujących działania SCON/WCPR,

 • pomoc przy wypełnianiu wniosków do złożenia w WCPR,

 • współpraca z organizacjami pozarządowymi i ekspertami merytorycznymi,

 • prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej ekspertów współpracujących w PIKON,

 • współpraca przy programach i projektach realizowanych w WCPR,

 • wykonywanie obowiązków w ramach doraźnego zastępstwa na stanowiskach pracy w dziale,

 • praca w budynku urzędu. Bezpieczne warunki pracy.

 • stanowiska pracy: stanowisko pracy związane jest z pracą przy komputerze, przemieszczaniem się wewnątrz budynku. Na stanowisku pracy brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym,

 • w miesiącu poprzedzającym nabór wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w WCPR, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%,

 • kandydat który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy

 • o pracownikach samorządowych z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz. U. z 2022 poz. 530), jest zobowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Nasze wymagania

 • pełna zdolność do czynności prawnych,

 • obywatelstwo polskie (o stanowisko mogą ubiegać się również osoby nie posiadające obywatelstwa polskiego zgodnie z art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2022 poz. 530),

 • wykształcenie średnie lub wyższe,

 • minimum 3 letni staż pracy dla wykształcenia średniego i 1 rok stażu pracy dla wykształcenia wyższego,

 • niekaralność za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 • wykształcenie wyższe na kierunkach humanistycznych,

 • doświadczenie w pracy w samorządzie terytorialnym,

 • mile widziane doświadczenie w pracy przy udzielaniu dofinansowań ze środków PFRON lub w orzecznictwie,

 • znajomość przepisów prawnych z zakresu: pomocy społecznej, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, samorządu terytorialnego, zdrowia, rynku pracy, obszarów edukacji oraz umiejętność stosowania ww. przepisów w praktyce,

 • analityczne myślenie i efektywna praca z dużą ilością informacji,

 • dobra organizacja pracy własnej,

 • kreatywność,

 • otwartość na nowe wyzwania, zadania

 • mile widziana znajomość Polskiego Języka Migowego – poziom komunikatywny

 • bardzo dobra obsługa komputera w zakresie: MS Office (Word, Excel),

 • Benefity

 • prywatna opieka medyczna

 • ubezpieczenie na życie

 • możliwość pracy zdalnej

 • dofinansowanie biletów do kina, teatru

 • dofinansowanie wypoczynku

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej- podpisany odręcznie,

 • list motywacyjny - podpisany odręcznie,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

 • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku pozostawania w stosunku pracy,

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,

 • podpisane odręcznie oświadczenie: „Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych”

 • podpisane odręcznie oświadczenie: „Oświadczam, że nie byłam/byłem skazana/y prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe”

 • podpisane odręcznie oświadczenie: „Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości fakt publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej moich danych osobowych, zgodnie z wymogami ustawy z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych”.

 • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania

 • o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego,

 • w przypadku podania przez kandydata danych osobowych w zakresie szerszym, niż wynika to z przepisów Kodeksu pracy (art. 221 § 1 i § 4), podstawą przetwarzania danych osobowych będzie wyrażona zgoda. W takim przypadku konieczne jest wyrażenie przez kandydata zgody w oświadczeniu: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w celu naboru na wolne stanowisko, w zakresie szerszym, niż wynika to z przepisów Kodeksu pracy (art. 221 § 1 i § 4)”(własnoręcznie podpisane).

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście

 • lub doręczone listownie w terminie do 30 sierpnia 2022 r. do godziny 16.00,

 • na adres: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa

 • w zaklejonej kopercie z dopiskiem inspektor ds. PIKON w Dziale Wspierania Osób Niepełnosprawnych

 • Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do WCPR) i dokumenty kandydatów którzy nie zostali wybrani do zatrudnienia po 3 miesiącach od daty rozstrzygnięcia – zostaną komisyjnie zniszczone.

WARSZAWSKIE CENTRUM POMOCY RODZINIE

Dyrektor

Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

ogłasza nabór na 1 wolne stanowiska urzędnicze

inspektor w obszarze ds. PIKON i procedowania wniosków

w Dziale Wspierania Osób Niepełnosprawnych

w wymiarze 1 etatu

przewidywany termin zatrudnienia 01.10.2022 r.

Przewiń do profilu firmy