Oferta pracy

Inspektor w Oddziale Administracyjno-Gospodarczym

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Świętego Mikołaja 78/79

Stare Miasto

Wrocław

Twój zakres obowiązków

 • Prowadzenie gospodarki materiałowej i zaopatrzenia WSA we Wrocławiu w ramach zakupów i rozchodu materiałów z uwzględnieniem przestrzegania obowiązujących przepisów;

 • Prowadzenie ewidencji zakupionych środków trwałych, środków trwałych niskocennych oraz ewidencji ilościowej;

 • Prowadzenie w pełnym zakresie spraw związanych z eksploatacją środków transportu;

 • Kierowanie samochodem osobowym w celu przewozu akt, towarów i osób;

 • Prowadzenie dokumentacji wyposażenia technicznego w maszyny i urządzenia;

 • Dokonywanie zakupów i ewidencji wszystkich pieczęci używanych w Sądzie;

 • Prowadzenie ewidencji wydatków wg poszczególnych grup CPV zgodnie z ustalonym podziałem;

 • Rozliczanie mediów technicznych w oparciu o zawarte umowy oraz nadzorowanie wykonywania określonych umów;

 • Organizowanie pracy i nadzór nad pracownikami Oddziału Administracyjno- Gospodarczego (OAG), utrzymujących czystość i porządek w budynkach sądowych. Ponadto nadzór nad pracą zewnętrznej firmy sprzątającej części wspólne;

 • Opracowywanie projektów zapotrzebowania środków na wydatki rzeczowe z pracownikiem OAG odpowiedzialnym za tę problematykę;

 • Udział w pracach komisji przetargowych;

 • Uzgadnianie z działem księgowości harmonogramu wydatków bieżących i inwestycyjnych oraz współpraca w zakresie wykonywania planu finansowego;

 • Obsługa systemu monitoringu wizyjnego;

 • Prowadzenie gospodarki remontowej budynków Sądu;

 • Dokonywanie kontroli stanu technicznego budynków Sądu;

 • Znajomość i obsługa procesów inwestycyjnych w sektorze administracji publicznej, w tym pozyskiwanie budynków na cele administracji publicznej;

 • Analizowanie kosztorysów robót budowlanych;

 • Wykonywanie innych zadań, zleconych przez przełożonych, a nie ujętych w niniejszym zakresie obowiązków, a wchodzących w zakres funkcjonowania pionu OAG.

Nasze wymagania

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy, na które przeprowadzany jest konkurs:

Wymagania niezbędne:

a) pełna zdolność do czynności prawnych;

b) nieposzlakowana opinia;

c) niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

d) nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

e) wykształcenie co najmniej średnie;

f) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

g) obywatelstwo polskie;

h) znajomość następujących aktów prawnych:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2351 ze zm.);

- ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.);

- ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 271 ze zm.); rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 sierpnia 2015 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania wojewódzkich sądów administracyjnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1177);

- ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 137); rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie stanowisk i wymaganych kwalifikacji urzędników sądowych i innych pracowników oraz szczegółowych zasad wynagradzania referendarzy sądowych, starszych referendarzy sądowych, asystentów sędziów, starszych asystentów sędziów, urzędników oraz innych pracowników wojewódzkich sądów administracyjnych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.1888 ze zm.);

i) znajomość zagadnień związanych z gospodarowaniem środkami trwałymi;

j) biegła znajomość obsługi komputera (w tym: pakietu biurowego MS Office, poczty elektronicznej);

k) umiejętność obsługi urządzeń biurowych m.in. kserokopiarek, drukarek, skanerów;

l) prawo jazdy kategorii B – posiadane minimum 3 lata, preferowane doświadczenie w kierowaniu samochodem służbowym.

Wymagania dodatkowe:

a) zatrudnienie lub praktyka w sądzie albo w administracji publicznej;

b) umiejętność kosztorysowania obiektów i robót budowlanych;

c) znajomość w zakresie administrowania nieruchomościami podlegającymi ochronie konserwatorskiej;

d) znajomość i umiejętność obsługi komputerowych programów kosztorysowych;

e) praktyczna wiedza techniczna dot. instalacji w budynkach;

f) umiejętność czytania dokumentacji technicznej;

g) prawidłowe redagowanie pism;

h) umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentów, termin i miejsce ich złożenia:

1) Zgłoszenie na konkurs z podaniem danych kontaktowych;

2) Curriculum Vitae;

3) List motywacyjny;

4) Oryginał lub urzędowo poświadczony dyplom potwierdzający wykształcenie;

5) Oświadczenie kandydata dotyczące:

a) posiadania obywatelstwa polskiego i pełnej zdolności do czynności prawnych;

b) niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

c) nieprowadzenia przeciwko kandydatowi postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

d) posiadania stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na stanowisku, którego konkurs dotyczy;

e) klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla celu rekrutacji (do pobrania na stronie internetowej www.bip.wroclaw.wsa.gov.pl w zakładce: Praca/Zatrudnienie – dokumenty do pobrania);

Termin i miejsce złożenia dokumentów:

1) Termin złożenia dokumentów do dnia 15 lipca 2022 r.

2) Miejsce złożenia dokumentów:

a) bezpośrednio w siedzibie Sądu (Biuro Podawcze Sądu) Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, ul. Św. Mikołaja 78 – 79, 50 – 126 Wrocław,

b) drogą pocztową, w przypadku nadania dokumentów drogą pocztową, za datę ich złożenia uważa się datę stempla pocztowego.

Wymagane dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach lub przesyłać z dopiskiem:

„Konkurs na stanowisko Inspektora w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym we Wrocławiu nr OSO-1124-01/22” Na adres: Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu,

ul. Św. Mikołaja 78-79, 50-126 Wrocław.