Ta oferta pracy jest nieaktualna od 192 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektor w Oddziale Gospodarczym

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 14.06.2018

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie

  Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oferuje:

  1. stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę;
  2. zdobycie doświadczenia w pracy w sektorze administracji publicznej, w tym biurowej i operacyjnej;
  3. dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynasta pensja);

  Inspektor w Oddziale Gospodarczym

  Miejsce pracy: Warszawa

  Zakres zadań:

  1. administrowanie budynkami, nadzór nad stanem technicznym i estetycznym budynków Sądu,
  2. zlecanie wykonywania przeglądów okresowych budynków Sądu wymaganych przepisami prawa budowlanego oraz nadzór nad ich prawidłowym wykonaniem,
  3. prowadzenie Księgi obiektu budowlanego dla budynków Sądu,
  4. przyjmowanie zgłoszeń o awariach instalacji technicznych i sprzętu technicznego w budynkach Sądu,
  5. zlecanie wykonania naprawy usterek oraz kontrola ich prawidłowego wykonania,
  6. nadzór nad wykonywaniem zobowiązań wynikających z zawartych umów z firmami zewnętrznymi,
  7. spisy inwentarzowe

  Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie minimum wyższe I stopnia o kierunku technicznym,
  2. znajomość techniki pracy biurowej w tym bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (pakietu MS – Office Word i Excel),
  3. pełna zdolność do czynności prawnych i nieposzlakowana opinia,
  4. kandydat nie może być karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe i nie może być prowadzone wobec kandydata postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
  5. umiejętność pracy w zespole oraz komunikatywność,

  Mile widziane:

  1. znajomość zagadnień administrowania budynkami w oparciu o ustawę Prawo budowlane,
  2. znajomość ustawy prawo zamówień publicznych,
  3. doświadczenia w pracy związanej z administrowaniem budynkami.

  Możliwość korzystania z:

  1. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki, zapomogi)
  2. preferencyjnego ubezpieczenia na życie, opieki medycznej i karty Multisport;
  3. nauki języka angielskiego finansowanego przez pracodawcę;
  4. dofinansowanie zakupu okularów i soczewek.

  Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu Kd-111-7/18 należy składać osobiście bądź drogą listowną (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Oddział Kadr Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, 00-240 Warszawa, Al. Solidarności 58 (pok. 229)

  w terminie od dnia 7 maja 2018 roku do dnia 29 czerwca 2018 roku

  Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. podanie o przyjęcie na w/w stanowisko skierowane do Dyrektora Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie ze wskazaniem sygnatury konkursu,
  2. CV,
  3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  4. kserokopie świadectw pracy, jeżeli kandydat poprzednio pracował,
  5. własnoręcznie podpisane oświadczenia:
  • o niekaralności i korzystaniu z pełni praw publicznych,
  • oświadczenie, że nie jest prowadzone żadne postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub o przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie jest uczestnikiem ani stroną w postępowaniu przed Sądem Rejonowym dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018, poz. 1000 j.t.).
  • Wzór oświadczeń do pobrania na stronie internetowej  http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/874/723/oferty-pracy
  • Pełna treść ogłoszenia o konkursie dostepna na stronie internetowej http://bip.warszawa.so.gov.pl/artykul/874/723/oferty-pracy

  Informujemy, że Administratorem danych jest Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowa 51 a. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

  1. Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji sygn. Kd-111-7/18.
  2. Zgromadzone dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawienie.