Oferta pracy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy

Inspektor w Wydziale Budżetu i Finansów

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACHO firmie

URZĄD MIEJSKI W SUWAŁKACH

Adama Mickiewicza 1

Suwałki

 
PREZYDENT MIASTA SUWAŁK
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
w Urzędzie Miejskim w Suwałkach
16-400 Suwałki, ul. A. Mickiewicza 1
Inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach w wymiarze 1 etatu

Wymagania niezbędne:

 1. Obywatelstwo polskie.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
 3. Niekaralność za przestępstwo umyślne, przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 4. Nieposzlakowana opinia.
 5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku.
 6. Staż pracy na stanowisku związanym z naliczaniem wynagrodzeń pracowniczych
  i innych należności związanych ze stosunkiem pracy – co najmniej 3 lata.
 7. Wykształcenie wyższe o kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość, bądź studia wyższe i studia podyplomowe o kierunku ekonomia, finanse i rachunkowość.
 8. Znajomość przepisów prawa w zakresie funkcjonowania i kompetencji administracji samorządowej ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, kodeksu pracy, ustawy
  o pracownikach samorządowych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.
 9. Umiejętność obsługi komputera, w tym programów i aplikacji wykorzystywanych
  w administracji MS Office (Excel, Word, Power Point) oraz umiejętność obsługi programu płacowego „Kadry i płace” oraz programu PŁATNIK.                    

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w administracji publicznej.
 2. Umiejętność obsługi programów komputerowych w zakresie ewidencji księgowej.
 3. Cechy charakteru:  odporność   na   stres,   komunikatywność, kreatywność, komunikatywność, dokładność, sumienność, umiejętność pracy w zespole, pod presją czasu, umiejętność organizacji pracy i koordynacji.
 4. Obsługa urządzeń biurowych (m.in. ksero, skaner, fax).

Zakres podstawowych zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Prowadzenie dokumentacji wynagrodzeń, naliczanie, sporządzanie list wynagrodzeń z tytułu umów o prace i innych umów.
 2. Naliczanie należności z tytułów cywilnoprawnych, zasiłków i innych należności, naliczanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz Fundusz Pracy, zaliczek na podatek dochodowy, sporządzanie i przekazywanie oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 3. Dekretowanie list płac i innych dokumentów płatniczych.
 4. Przekazywanie należności na rachunki bankowe lub do wypłaty w kasie.
 5. Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz kart zasiłkowych.
 6. Przygotowywanie dokumentacji związanej z odejściem pracowników na emerytury lub renty.
 7. Przygotowywanie zaświadczeń o wynagrodzeniu.
 8. Prowadzenie ewidencji wykorzystania funduszu płac.
 9. Współpraca przy sporządzaniu sprawozdań z zakresu wynagrodzeń wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne.
 10. Naliczanie i przekazywanie diet radnym.
 11. Naliczanie i przekazywanie diet z tytułu podróży służbowych.
 12. Naliczanie i przekazywanie ryczałtów samochodowych.
 13. Prowadzenie dokumentacji w zakresie bankowej obsługi budżetu, obsługa „elektronicznej bankowości” w tym min.: przygotowywanie w systemie dyspozycji
  płatniczych, przygotowywanie dyspozycji otwarcia i zamknięcia rachunków bankowych, drukowanie wyciągów bankowych i import elektroniczny wyciągów bankowych.
 14. Przygotowywanie do zatwierdzenia przelewów bankowych w systemie „elektronicznej bankowości” oraz weryfikacja dokonania na ww. dokumentach
  kontroli merytorycznej i formalno-rachunkowej.
 15. Sporządzanie sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami, a także sporządzanie
  raportów i analiz w ramach bieżących potrzeb, w zakresie prowadzonych ewidencji.

Warunki pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach – praca biurowa, przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie. Planowany czas zatrudnienia styczeń/luty 2021 r.

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w listopadzie 2020 r. był niższy niż 6%.     

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny podpisany przez kandydata.
 2. CV podpisane przez kandydata.
 3. Oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
 4. Kserokopie świadectw pracy oraz oryginały lub kserokopie innych dokumentów potwierdzających dotychczasowy przebieg zatrudnienia (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
 5. Kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.
 6. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem).
 7. Oświadczenie kandydata o jego niekaralności prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (w przypadku wyboru kandydata na stanowiska konieczne zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).
 8. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania
  w pełni praw publicznych.
 9. Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów.
 10. Oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy.
 11. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko urzędnicze o następującej treści: „Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Suwałkach.”

Termin, miejsce i forma składania dokumentów.

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można:

         -     składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1,

         -     przysłać drogą pocztową na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza1, 16 – 400 Suwałki.

 1. Dokumenty aplikacyjne złożone w siedzibie Urzędu Miejskiego w Suwałkach lub przesłane pocztą winny znajdować się w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nabór na stanowisko inspektora w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego
  w Suwałkach”.
 2. Dokumenty przyjmowane będą w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 stycznia 2021r. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje odpowiednio data złożenia do urzędu lub data stempla pocztowego.
 3. Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną poinformowani o terminie dalszego postępowania w ramach naboru.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż;

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach z siedzibą przy ul. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki, tel. 87/5628000.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych , e-mail: [email protected]
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres rekrutacji na ww. stanowisko. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom (osobom trzecim).
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, co do przetwarzania danych osobowych.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w innym celu niż podany w ogłoszeniu.
 9. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

 

Suwałki, dnia 30 grudnia 2020 r.                        Prezydent Miasta Suwałk

                                                                             Czesław Renkiewicz            

Ogłoszenie archiwalne