Oferta pracy

Inspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

Miasto Zielonka

 • Lipowa 5, Zielonka
  Zielonka, mazowieckie
 • ogłoszenie wygasło 16 dni temu
 • umowa o pracę
 • pełny etat
 • specjalista (Mid / Regular)

Miasto Zielonka

Lipowa 5

Zielonka

Twój zakres obowiązków

1) w zakresie funduszy zewnętrznych:

- monitorowanie dostępności, możliwości i warunków pozyskiwania finansowych środków zewnętrznych na realizację zadań Miasta Zielonka;

- przygotowywanie kompleksowej dokumentacji aplikacyjnej wraz z załącznikami;

- prowadzenie pełnej dokumentacji w ramach realizacji zadania/ projektu (w tym przygotowywanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń, rozliczanie projektów, itp. – zgodnie z nałożonymi obowiązkami wynikającymi z zawartych umów dotacji/ o dofinansowanie);

- archiwizacja dokumentacji projektowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- udzielanie wsparcia merytorycznego komórkom organizacyjnym, jednostkom organizacyjnym, osobom prawnym Miasta Zielonka i zespołom projektowym w zakresie realizacji i rozliczania zadań po uzyskaniu finansowania/ dofinansowania powołanym odrębnym zarządzeniem Burmistrza Miasta Zielonka;

2) w zakresie rozwoju:

- koordynowanie procesów oraz uczestnictwo w opracowywaniu/ aktualizacji miejskich dokumentów planistycznych, w tym strategii, programów, polityk rozwojowych i innych planów z zakresu rozwoju Miasta Zielonka oraz poszczególnych obszarów jego funkcjonowania;

- monitorowanie oraz sprawozdawczość z realizacji wybranych programów, strategii rozwojowych, planów strategicznych rozwoju i innych polityk rozwojowych;

- sporządzanie analiz, opinii oraz prognoz niezbędnych do oceny procesu rozwoju Miasta Zielonka.

3) przygotowywanie projektów uchwał Rady Miasta Zielonka oraz projektów zarządzeń Burmistrza w zakresie dotyczącym pracy Wydziału Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych;

4) prowadzenie procedur zamówień publicznych; przygotowywanie projektów umów; kontakty z Wykonawcami;

5) współpraca z innymi wydziałami i biurami UM Zielonka/ jednostkami organizacyjnymi

w zakresie przygotowania, realizacji i rozliczania dofinansowanych projektów/ zadań;

6) archiwizacja dokumentacji pracy Wydziału zgodnie z obowiązującymi przepisami;

7) wykonywanie innych zadań w zakresie działalności Wydziału zleconych przez przełożonych.

Nasze wymagania

 • obywatelstwo polskie;

 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

 • nieposzlakowana opinia;

 • wykształcenie wyższe;

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 3-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w tym minimum roczny staż pracy na stanowisku/ stanowiskach związanych pozyskiwaniem, rozliczaniem i realizacją projektów współfinansowanych z funduszy zewnętrznych;

 • wiedza z zakresu: aplikowania o środki zewnętrzne, w tym przygotowywania

 • wniosków o dofinansowanie, rozliczania, sprawozdawczości, zasad kwalifikowania kosztów oraz umiejętność wykorzystywania przepisów prawnych dotyczących zagadnień z zakresu pozyskiwania funduszy zewnętrznych (w tym środków z UE) oraz z zakresu administracji publicznej, w tym ustawy o samorządzie gminnym i ustawy o finansach publicznych;

 • umiejętność sprawnej obsługi komputera środowisko Microsoft Office, w tym Word, Excel, Power Point).

Mile widziane

 • preferowane doświadczenie zawodowe w pracy w organach administracji publicznej;

 • preferowane wykształcenie wyższe i/lub studia podyplomowe na kierunku: administracja publiczna, prawo, finanse, ekonomia, zarządzanie/ zarządzanie strategiczne, fundusze zewnętrzne;

 • znajomość, umiejętna interpretacja oraz stosowanie przepisów prawa/ regulacji prawnych w tematach zgodnych z wymaganiami stawianymi na stanowisku pracy, w tym w szczególności ustaw: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego, Prawo Zamówień Publicznych oraz z zakresu ochrony danych osobowych;

 • mile widziana znajomość Centralnego Systemu Teleinformatycznego SL2014;

 • umiejętność sprawnego planowania i bardzo dobrej organizacji pracy własnej oraz współpracy w zespole, jak również umiejętność kształtowania kontaktów z instytucjami i podmiotami zewnętrznymi;

 • umiejętność analizy i syntezy danych oraz zdolność kreatywnego myślenia;

 • zaangażowanie w realizowane zadania, odpowiedzialność, dokładność i sumienność;

 • otwartość na wiedzę i zdobywanie nowych kompetencji;

 • samodzielność;

 • obowiązkowość, odporność na stres oraz umiejętność pracy pod presją czasu.

To oferujemy

 • Praca w pełnym wymiarze czasu pracy.

 • Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

 • Stanowisko pracy zlokalizowane jest w: Urząd Miasta Zielonka, Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka, III piętro

 • Praca odbywa się w następującym systemie czasu pracy: w godzinach pracy Urzędu Miasta Zielonka, tj.: poniedziałek: 8:00-17:00; wtorek-czwartek: 800-1600; piątek: 8:00-15:00

Wymagane dokumenty:

 • Życiorys (CV) uwzględniający dokładny przebieg kariery zawodowej podpisany własnoręcznie.

 • List motywacyjny podpisany własnoręcznie.

 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego podpisane własnoręcznie.

 • Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych podpisane własnoręcznie.

 • Oświadczenie kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe podpisane własnoręcznie (w momencie zatrudnienia zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego).

 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji podpisane własnoręcznie.

 • Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie (kserokopia świadectwa).

 • Kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe.

 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku zamiaru skorzystania z uprawnienia, o którym mowa w art.13a ust. ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. 2019, poz. 1286).

 • Inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach (kopie zaświadczeń o odbytych szkoleniach i ukończonych kursach).

 • Wymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na adres: Urząd Miasta Zielonka, 05-220 Zielonka, ul. Lipowa 5 lub złożyć osobiście w zalakowanej kopercie z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – Podinspektor w Wydziale Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych”, w siedzibie Urzędu Miasta Zielonka (BOI, pokój nr 1), w terminie do dnia 23 maja 2022 r. (poniedziałek) do godz. 1700.

 • Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu). Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Zielonka (bip.zielonka.pl) oraz na tablicy informacyjnej Urzędu przy ul. Lipowej 5.

O nas

Pełna treść ogłoszenia dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (https://bit.ly/38iCMSR)