Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Inspektor w zespole ds. inwestycji i remontów

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM sp. z o.o.

7 0008 000 brutto / mies.

TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO LOKUM sp. z o.o.

Stanisława Wyspiańskiego 35C

Świnoujście

Twój zakres obowiązków

 • Praca w zespole zajmującym się budownictwem mieszkaniowym – nowe inwestycje.

 • Prowadzenie przebudów i remontów istniejącego zasobu mieszkaniowego i użytkowego (w tym: zlecanie prac projektantom, wykonawcom robót ogólnobudowlanych i instalacyjnych, kontrola i odbiory prac, prowadzenie dokumentów związanych z inwestycjami i remontami).

 • Czynności związane z utrzymaniem zasobu (np. ustalenia dot. samodzielności lokali, określenie zakresu robót budowlanych w lokalu).

 • Przygotowywanie planów i sprawozdań związanych z działalnością działu.

Nasze wymagania

1) Wykształcenie wyższe lub średnie, policealne, pomaturalne o odpowiedniej specjalności umożliwiającej wykonywanie zadań na danym stanowisku pracy – preferowane kierunki techniczne o specjalności budownictwo lub pokrewne.

2) Doświadczenie zawodowe co najmniej roczny staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

3) Znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania powierzonych obowiązków na stanowisku pracy.

4) Doświadczenie w samodzielnym wykonywaniu powierzonych zadań.

5) Umiejętność praktycznej interpretacji przepisów.

6) Umiejętność pracy w zespole i organizacji jego pracy.

7) Umiejętność pracy pod presją czasu.

8) Obsługa urządzeń biurowych oraz komputera, w tym pakietu MS Office.

9) Praktyczna umiejętność obsługi klienta.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

1) List motywacyjny, życiorys zawodowy (CV) - należy opatrzyć własnoręcznym podpisem, numerem telefonu kontaktowego lub e-mailem, a także klauzulą o następującej treści: „Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (innych niż wymagane przepisami prawa) przez administratora danych w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko: Inspektor w Zespole

ds. inwestycji i remontów. Dane osobowe przekazane przeze mnie są zgodne z prawdą. Zapoznałam/Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.”

2) Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę (druk na stronie internetowej TBS Lokum).

3) Kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kwalifikacje zawodowe.

4) Kserokopie dokumentów potwierdzających staż pracy (świadectwo pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu).

5) Kserokopie zaświadczeń o odbytych kursach, szkoleniach.

6) Kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność – w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu, w przypadku, gdy znajdują się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów.

7) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (druk na stronie internetowej TBS Lokum).

Inne informacje:

1. Kserokopie dokumentów, które składa kandydat powinny być przez niego potwierdzone za zgodność z oryginałem.

2. Dokumenty składane w oryginale winny być opatrzone własnoręcznym podpisem.

3. Wszystkie dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

4. Kandydaci, których oferty spełnią wymagania zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą e-mail o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.

6. Dodatkowe informacje można uzyskać:

a) nr telefonu: (91) 321 22 80 wew. 56 (Kadry) lub wew. 77 (Dyrektor ds. inwestycji)

Benefity

 • dofinansowanie szkoleń i kursów

 • elastyczny czas pracy

 • spotkania integracyjne

 • parking dla pracowników

 • dofinansowanie wypoczynku

 • paczki świąteczne

 • możliwość uzyskania uprawnień

O nas

Spółka została zawiązana na mocy aktu notarialnego z dnia 3 lipca 2020 roku w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu w trybie określonym przepisami art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej na podstawie Uchwały nr XXXII/258/2020 Rady Miasta Świnoujście z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu w celu zawiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z § 2 ust. 1 ww. Uchwały Rady Miasta Spółka kontynuuje działalność zakładu komunalnego Gminy Miasto Świnoujście - Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Świnoujściu, w szczególności realizuje obowiązki Gminy związane z zaspokajaniem potrzeb mieszkaniowych oraz gospodarowaniem w imieniu Gminy nieruchomościami, w skład których wchodzą: gminny zasób mieszkaniowy, lokale niemieszkalne oraz niezabudowane tereny inwestycyjne.

Na podstawie ww. uchwały oraz Uchwały nr XLV/359/2021 powierzono Spółce realizację zadań własnych Gminy Miasto Świnoujście w zakresie wykonywania czynności zarządzania nieruchomościami tworzącymi gminny zasób mieszkaniowy oraz nieruchomościami o charakterze użytkowym będącymi własnością Gminy Miasto Świnoujście.

W dniu 30 października 2020 r. nastąpiło połączenie spółek ZGM sp. z o.o. z TBS Lokum sp. z o.o. (nr KRS: 0000634801). Połączone spółki działają od tego dnia pod jedną firmą: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Lokum sp. z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

Połączenie spółek nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej TBS Lokum sp. z o.o., na Spółkę Przejmującą ZGM spółka z o.o., w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym. Właścicielem połączonych spółek pozostaje Gmina Miasto Świnoujście jako jedyny (100%) udziałowiec.

Na skutek połączenia, ZGM sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki TBS Lokum sp. z o.o. W tej sytuacji spółka przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej kontynuuje działalność spółki przejmowanej, zachowując dotychczasowy profil jej działalności.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu oraz zarządzanie zasobem lokalowym, budynkami, terenami stanowiącymi własność Spółki oraz Gminy Miasto Świnoujście. Przeważającym przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.- PKD 68.20.Z.