Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Inspektor wojewódzki do spraw: gospodarowania majątkiem trwałym Urzędu w Biurze Administracyjnym

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jagiellońska 25

Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
Dyrektor Generalny Urzędu
poszukuje kandydatek/ kandydatów na stanowisko:

Inspektor wojewódzki do spraw:
gospodarowania majątkiem trwałym Urzędu w Biurze Administracyjnym

Miejsce wykonywania pracy: Katowice
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
 • Prowadzenie ewidencji mienia Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 • Prowadzenie ewidencji aktywów będących własnością innych jednostek, przekazanych do użytku na potrzeby Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach.
 • Opracowywanie projektów zarządzeń wewnętrznych i procedur w zakresie prowadzonych spraw celem ustalenia wytycznych w zakresie prawidłowego gospodarowania i nadzoru nad majątkiem Urzędu.
 • Przeprowadzanie bieżącej analizy ewidencji pod kątem objęcia składników majątku ubezpieczeniem majątkowym z uwzględnieniem zawieranych umów użyczenia.
 • Koordynowanie spraw związanych z zagospodarowaniem zbędnego mienia celem bieżącego zbywania/likwidacji zbędnych lub zużytych składników stanowiących własność Urzędu.
 • Przeprowadzanie inwentaryzacji własnych składników majątku powierzonych innym kontrahentom.
 • Przeprowadzanie okresowych przeglądów mienia powierzonego do użytkowania pracownikom poszczególnych wydziałów Urzędu.
 • Przygotowywanie do inwentaryzacji składników majątkowych, dokumentów,  ewidencji, rejestrów i zestawień oraz sporządzanie wyceny środków trwałych i pozostałych środków trwałych w trakcie przeprowadzania spisu przez komisje inwentaryzacyjne.
 
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
 • Stanowisko biurowe usytuowane jest na parterze budynku.
 • Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.
 • Budynek wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
 • Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd.
 • Praca w terenie związana z przeprowadzaniem przeglądów majątku będącego w dyspozycji Urzędu, znajdującego się w różnych lokalizacjach.
 • Kontakty zewnętrzne z:
  1) przedstawicielami jednostek zewnętrznych, celem prowadzenia ustaleń dotyczących majątku Urzędu będącego w ich dyspozycji, bądź majątku podmiotów zewnętrznych, które przekazały swoje składniki majątku na użytek Urzędu
  2) osobami fizycznymi bądź przedstawicielami jednostek zewnętrznych zainteresowanych przejęciem majątku Urzędu wskazanego w Ogłoszeniu o zbędnych składnikach majątku.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

niezbędne
 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowiskach związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym
 • znajomość ustaw: o rachunkowości (w zakresie środków trwałych i inwentaryzacji), o podatku dochodowym od osób prawnych (w zakresie środków trwałych)
 • znajomość Krajowych Standardów Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe”
 • znajomość Rozporządzeń Rady Ministrów: w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
 
dodatkowe
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych związanych z realizacją zadań z zakresu gospodarowania majątkiem trwałym
 • wykształcenie: studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
 • znajomość ustaw: o zasadach zarządzania mieniem państwowym, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 • myślenie analityczne, kreatywność

 

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • elastyczny czas pracy
 • perspektywę rozwoju zawodowego
 • udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dofinansowanie do zakupu okularów
 • na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy oraz bankomat
 • siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”

 

Dostępność:

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dodatkowe dokumenty i oświadczenia:

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Kopie dokumentów potwierdzających studia podyplomowe w zakresie rachunkowości
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. gospodarowania majątkiem trwałym Urzędu w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 

Dodatkowe informacje:

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html
 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)
 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu
 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane
 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone
 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie
 
 
Aplikuj: do 4 grudnia 2021
Aplikuj mailowo na adres: [email protected], w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 87005/04.11.2021 lub w formie papierowej na adres:
Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. gospodarowania majątkiem trwałym Urzędu”
Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane
 • Dokumenty należy złożyć do: 04.12.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796

UWAGA: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane.

Aplikowanie na to stanowisko będzie możliwe jedynie poprzez wskazane w ogłoszeniu: adres mailowy, adres urzędu i e-puap.

Dane osobowe – klauzula informacyjna:

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub [email protected]

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektor wojewódzki ds. gospodarowania majątkiem trwałym Urzędu

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektor wojewódzki ds. gospodarowania majątkiem trwałym Urzędu (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki

Uprawnienia:

 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

Ogłoszenie archiwalne