Inspektor wojewódzki do spraw: orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jagiellońska 25

Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
 
Ogłoszenie nr 87549/19.11.2021

Inspektor wojewódzki do spraw: orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami w Wydziale Nadzoru Właścicielskiego

Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Liczba stanowisk: 2
Wymiar etatu:
1


Miejsce wykonywania pracy:
Katowice, ul. Jagiellońska 25

Osoba na tym stanowisku:

 • Prowadzi postępowania odwoławcze oraz zażaleniowe w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
 • Prowadzi postępowania w I instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji dotyczących przejęcia nieruchomości Skarbu Państwa (w tym nieruchomości rolnych) oraz decyzji wywłaszczeniowych i odszkodowawczych.
 • Prowadzi postępowania w sprawach związanych ze skargami i zażaleniami na bezczynność organów wykonujących zadania rządowe w zakresie gospodarki nieruchomości Skarbu Państwa.
 • Przeprowadza kontrolę z zakresu prawidłowości stosowania przepisów w zakresie gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa przez starostów/prezydentów miast wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.
 • Prowadzi postępowania w przedmiocie wyłączenia organów ustawowo umocowanych z uwagi na konflikt interesów.
 • Prowadzi postępowania w I instancji w sprawach ustalenia czy dana nieruchomość rolna podpadała pod działanie dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej.
 • Prowadzi postępowania wyjaśniające w sprawach poświadczenia ostateczności archiwalnych aktów administracyjnych dotyczących wywłaszczenia oraz przejęcia nieruchomości.
 • Prowadzi postępowania w I instancji w sprawach przekazywania nieruchomości rolnych na rzecz osób prawnych Kościoła Katolickiego.

Kogo poszukujemy

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • Wykształcenie: wyższe
 • Doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy na stanowiskach związanych ze sporządzaniem opinii prawnych lub/i gospodarką nieruchomościami lub/i z prowadzeniem postępowań administracyjnych lub co najmniej 2 lata w administracji publicznej na stanowiskach urzędniczych
 • Znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami (Dział I, Dział III – rozdziały od 1 do 6, Dział IV – rozdział 1), o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 • Znajomość art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • Znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego
 • Myślenie analityczne, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność

Co oferujemy

 • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • Dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • Dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
 • Możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • Perspektywę rozwoju zawodowego
 • Udział w szkoleniach/kursach, dofinansowanie do studiów i nauki języków obcych
 • Pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
 • Możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • Dofinansowanie do zakupu okularów
 • Na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy oraz bankomat
 • Siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami.
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów.
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.
Aplikowanie na to stanowisko będzie możliwe jedynie poprzez wskazane w ogłoszeniu: adres mailowy, adres urzędu i e-puap.

 

Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na V piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera (z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie) oraz innych urządzeń biurowych. Zagrożenie korupcją. Obsługa klienta zewnętrznego. Reprezentowanie Urzędu w postępowaniach przed WSA w Gliwicach oraz NSA w Warszawie.

 

Dodatkowe informacje

 • W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
 • Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:

https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • Do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego
 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)
 • W przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu
 • Załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane
 • Informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane
 • Oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone
 • Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać
  z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego
  ds. orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

Aplikuj: do 18 grudnia 2021

Aplikuj mailowo na adres: [email protected], w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 87549/19.11.2021

lub w formie papierowej (pocztą) na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki ul. Jagiellońska 25, 40 - 032 Katowice z dopiskiem na kopercie ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami”.

Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP. Dodatkowo przy wejściu do budynku udostępniono skrzynkę podawczą.

 

 • Dokumenty należy złożyć do: 18.12.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:
32 20-77-246 lub 32 20-77-796
 
Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pana/Pani danych jest
: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Kontakt do inspektora ochrony danych:
32 20 77 975 lub [email protected]

Cel przetwarzania danych:
 przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami

Informacje o odbiorcach danych:
podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych:
 czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. orzecznictwa w zakresie gospodarki nieruchomościami (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki
 
Uprawnienia:
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane
Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.
Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.
 

Ogłoszenie archiwalne