Inspektor wojewódzki do spraw: realizacji i kontroli projektów w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Jagiellońska 25

Katowice

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25
 
Ogłoszenie nr 88263/29.11.2021

Inspektor wojewódzki
do spraw: realizacji i kontroli projektów
w Wydziale Rozwoju i Współpracy Terytorialnej
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa o pracę na czas zastępstwa

 

Liczba stanowisk: 1
Wymiar etatu:
1


Miejsce wykonywania pracy:
Katowice, ul. Jagiellońska 25

 

Czym będziesz się zajmować

 

Osoba na tym stanowisku:

 • Weryfikuje dokumenty składane przez beneficjentów oraz przygotowuje projekty umów i aneksy do umów o dofinansowanie projektów.
 • Koordynuje działania związane z przekazywaniem dotacji celowych na finansowanie i dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programów rządowych.
 • Uczestniczy w kontrolach projektów u beneficjentów w celu potwierdzenia ich prawidłowej realizacji oraz prawidłowego wydatkowania środków finansowych.
 • Weryfikuje dokumenty poprzetargowe w celu przygotowania zbiorczej informacji o oszczędnościach w programach i wprowadzenia na listę projektów wybranych do dofinansowania projektów znajdujących się na listach rezerwowych.
 • Sporządza zbiorcze sprawozdania, analizy i opinie na temat realizacji projektów i wyników kontroli.
 • Przeprowadza ocenę formalną wniosków o dofinansowanie dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przebudowy, budowy lub remontów dróg powiatowych i gminnych.
 • Opracowuje projekty zarządzeń Wojewody powołujących komisje i zespoły oceniające projekty.

Kogo poszukujemy

 

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne)

 • wykształcenie: wyższe lub wyższe ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok na stanowiskach związanych z rozliczaniem projektów lub/ i na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości lub/i kontrolą projektów finansowanych ze środków publicznych lub/i unijnych – w przypadku posiadania wykształcenia wyższego, doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego
 • znajomość języka obcego: znajomość jednego z języków urzędowych Unii Europejskiej na poziomie komunikatywnym
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych (dział I, dział III - rozdział 3, 4 i 5), Prawo budowlane (rozdział 1, 3, 4, 5, 8), Prawo zamówień publicznych
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dodatkowym atutem będzie (wymagania dodatkowe)

 • doświadczenie zawodowe: co najmniej 1 rok w administracji publicznej na stanowiskach związanych z rozliczaniem projektów lub/ i na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości lub/i kontrolą projektów finansowanych ze środków publicznych lub/i unijnych
 • znajomość ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o kontroli w administracji rządowej, Prawo ochrony środowiska
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office) na poziomie średniozaawansowanym

Co oferujemy

 • dodatek za wysługę lat od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy
 • dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. ,,trzynastka”
 • elastyczny czas pracy
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy
 • perspektywę rozwoju zawodowego
 • pakiet socjalny, w tym między innymi: dofinansowanie do wypoczynku, wsparcie finansowe w trudnych sytuacjach, pożyczki na cele mieszkaniowe, dopłata do karty sportowej
 • możliwość skorzystania z oferty ubezpieczenia grupowego a także Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
 • dofinansowanie do zakupu okularów
 • na terenie Urzędu do dyspozycji pracowników bufet, punkt pocztowy oraz bankomat
 • siedziba Urzędu w bliskim sąsiedztwie przystanków autobusowych, linii tramwajowej oraz dworca kolejowego a także w niewielkiej odległości od autostrady A-4 oraz drogi krajowej E-75

 

Dostępność

 • Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną
 • Do składania ofert zachęcamy również osoby ze szczególnymi potrzebami
 • Jako osoba ze szczególnymi potrzebami możesz je zgłosić na etapie składania dokumentów
 • Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%
Aplikowanie na to stanowisko będzie możliwe jedynie poprzez wskazane w ogłoszeniu: adres mailowy, adres urzędu i e-puap.

 

Warunki pracy

 

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na III piętrze budynku. Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Kontakty zewnętrzne z beneficjentami projektów (np. jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, szpitale, podmioty prywatne, osoby fizyczne) w celu udzielenia bądź pozyskania informacji, pracownicy instytucji zarządzających/nadzorujących programy w celu pozyskania informacji bądź konsultowania problemów wynikających z realizowanych zadań. Uczestniczenie w spotkaniach roboczych w ministerstwach w związku z obsługiwanymi programami rządowymi i resortowymi.

Zagrożenie korupcją, praca w terenie, przeprowadzanie kontroli w innych urzędach.

 

Dodatkowe informacje

 • w przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia podpisz własnoręcznie i prześlij w formie skanów
 • wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu:

https://suw.bip.gov.pl/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych/wzory-oswiadczen-oraz-zgoda-na-przetwarzanie-danych-osobowych.html

 • do dokumentów sporządzonych w języku obcym dołącz kopie ich tłumaczenia na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego
 • nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy
 • zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu - rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca
 • oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu)
 • w przypadku wysłania dokumentów przez ePUAP lub drogą mailową decyduje data wpływu do urzędu
 • informację o zakwalifikowaniu Cię do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie przekażą Ci pracownicy Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych, które zostały przez Ciebie wskazane
 • oferty kandydatów/kandydatek będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata/wybranej kandydatki w naborze. W okresie tym, jeśli brałeś udział w procedurze naboru masz prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone
 • dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, możesz uzyskać telefonicznie

Przewidywany czas zastępstwa do: 2024-03-30

 

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)

 • Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji i kontroli projektów w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 

Aplikuj: do 29 grudnia 2021

Aplikuj mailowo na adres: [email protected], w temacie wpisz: Ogłoszenie nr 88263/29.11.2021

lub w formie papierowej na adres:

Śląski Urząd Wojewódzki
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice (skrzynkę podawczą udostępniono przy wejściu do budynku) z dopiskiem ,,Oferta pracy – inspektor wojewódzki ds. realizacji i kontroli projektów”
Dokumenty aplikacyjne można również wysłać przez ePUAP
Uwaga: załączniki znajdujące się w udostępnionej w Internecie przestrzeni dyskowej (w popularnych chmurach) nie będą pobierane

 • Dokumenty należy złożyć do: 29.12.2021
 • Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego:

32 20-77-246 lub 32 20-77-796

Więcej o pracy w Urzędzie na stronie: https://pracodawcy.pracuj.pl/slaski-urzad-wojewodzki,151182

 

Przetwarzanie danych osobowych

DANE OSOBOWE - KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem Pana/Pani danych jest: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice

Kontakt do inspektora ochrony danych: 32 20 77 975 lub [email protected]

Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego  ds. realizacji i kontroli projektów

Informacje o odbiorcach danych: podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa

Okres przechowywania danych: czas realizacji procedury naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. realizacji i kontroli projektów (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata/wyłonionej kandydatki, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska) a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji w zakresie danych obejmujących imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata/kandydatki

 

Uprawnienia:

 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie - cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 • prawo żądania od administratora danych dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania - żądanie w tej sprawie można przesłać na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Podstawa prawna przetwarzania danych: Kodeks pracy oraz ustawa o służbie cywilnej

Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, nie będą też profilowane

Każdy kandydat/każda kandydatka przystępujący/przystępująca do naboru podaje swoje dane dobrowolnie.

Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 

 

 

Ogłoszenie archiwalne