Oferta pracy

inspektor wojewódzki ds. lokalizacji inwestycji

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuO firmie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

plac Powstańców Warszawy 1

Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydata na stanowisko w służbie cywilnej:
inspektor wojewódzki ds. lokalizacji inwestycji
w Wydziale Infrastruktury w Oddziale Planowania Przestrzennego
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
w Urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
jest niższy niż 6%
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław
Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w celu wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie lokalizacji regionalnej sieci szerokopasmowej, inwestycji w zakresie lokalizacji terminalu regazyfikacyjnego, linii kolejowej, sieci przesyłowych oraz warunków zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych ze względu na obronność i bezpieczeństwo państwa,
 • analizowanie terminowości wydawania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przez wójtów, burmistrzów i prezydentów oraz prowadzenie postępowań administracyjnych w przypadku niewydania przez nich ww. decyzji w terminie określonym ustawą o ustalenie takiej lokalizacji,
 • sporządzanie wniosków o wpisy ograniczeń w korzystaniu z nieruchomości do ksiąg wieczystych dla nieruchomości niezbędnych dla lokalizacji i realizacji inwestycji na podstawie specustaw,
 • analizowanie projektów lokalizacji inwestycji i przygotowywanie projektów uzgodnień dla tych lokalizacji pod względem zadań i programów rządowych służących realizacji inwestycji celu publicznego,
 • prowadzenie rejestrów wniosków i wydanych decyzji administracyjnych dotyczących ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego,
 • przygotowywanie opinii, wyjaśnień w zakresie lokalizacji inwestycji w odniesieniu do obowiązujących przepisów prawa.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe o kierunku: urbanistyka, planowanie przestrzenne, gospodarka przestrzenna, architektura

szczególne uprawnienia: uprawnienia do projektowania w planowaniu przestrzennym, uprawnienia urbanistyczne lub posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu urbanisty na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok w jednostce projektowej w zakresie planowania przestrzennego lub 2 lata w administracji publicznej


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o transporcie kolejowym,
 • znajomość ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu,
 • znajomość ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,
 • znajomość ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,
 • znajomość ustawy prawo budowlane,
 • znajomość ustawy prawo wodne,
 • znajomość ustawy prawo ochrony środowiska,
 • znajomość ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie,
 • znajomość ustawy o udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość Kodeksu cywilnego,
 • znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • komunikatywność,
 • umiejętność organizacji pracy.

Oferta znajduje się na stronie https://bip.duw.pl/bip/praca-w-duw/ogloszenia-o-wolnych-s/22,Ogloszenia-owolnych-stanowiskach-pracy.html

Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do 09.11.2020

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej
www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1; Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail: [email protected], pełna treść „Klauzuli Informacyjnej” dostępna jest na stronie - www.duw.pl/Obsługa klienta/Ochrona danych Osobowych. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie  w ofercie danych kontaktowych: adres email i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3791,64 – 5943,48 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy