Oferta pracy

Inspektor wojewódzki ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we WrocławiuO firmie

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu

plac Powstańców Warszawy 1

Wrocław

Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
Dyrektor Generalny
poszukuje kandydata na stanowisko w służbie cywilnej:
inspektora wojewódzkiego ds. państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
w Wojewódzkiej Inspekcji Geodezyjnej i Kartograficznej
w Oddziale Kontroli Geodezyjnej i Kartograficznej
w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu
przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,
jest niższy niż 6%
 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Wrocław

Pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie projektu programu kontroli z wykorzystaniem dostępnych metodologii (opracowania własne bądź przekazane przez Głównego Geodetę Kraju),
 • prowadzenie kontroli działalności administracji geodezyjnej i kartograficznej w zakresie legalności i rzetelności,
 • prowadzenie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz państwowych i samorządowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej w zakresie wykonywania prac geodezyjnych lub prac kartograficznych,
 • przygotowywanie projektów wystąpień pokontrolnych, sprawozdań z kontroli oraz protokołów z kontroli,
 • przygotowywanie projektów rozstrzygnięć dotyczących nieprawidłowości przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających dotyczących refundacji przez Skarb Państwa uzasadnionych kosztów związanych z podziałem nieruchomości, czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencja gruntów i budynków, w tym również kosztów uzasadnionych prac geodezyjnych ponoszonych przez spółdzielnie mieszkaniowe,
 • prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej rzecznika dyscyplinarnego oraz wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe geodezyjne

szczególne uprawnienia: w zakresie:
1. pomiarów sytuacyjno – wysokościowych realizacyjnych i inwentaryzacyjnych
lub
2. rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentów do celów pranych

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata w geodezji i kartografii

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,
 • znajomość ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej,
 • znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej,
 • znajomość ustawy Prawo przedsiębiorców,
 • znajomość ustawy Prawo budowlanie,
 • znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • znajomość ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,
 • znajomość KPA,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania tych wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie powiatowej bazy GESUT i krajowej bazy GESUT,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych,
 • znajomość rozporządzenia w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych,
 • znajomość systemów PZGiK oraz standardów wymiany danych geodezyjnych (GML, SWDE),
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność komunikacji pisemnej,
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność.

Oferta znajduje się na stronie https://bip.duw.pl/bip/praca-w-duw/ogloszenia-o-wolnych-s/22,Ogloszenia-o-wolnych-stanowiskach-pracy.html
Dokumenty należy składać lub przesyłać w terminie do 09.11.2020

Inne informacje:

 

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Informacje o stosowanych technikach i metodach oraz zasadach uczestnictwa w naborze znajdują się na stronie internetowej www.bip.duw.pl w zakładce „praca w DUW”. Wszystkie oświadczenia powinny zawierać odpowiednią treść, datę i podpis (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej www.bip.duw.pl). Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (w przypadku ofert przysłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, w przypadku ofert składanych osobiście decyduje data wpływu do Urzędu, a w przypadku ofert składanych elektronicznie decyduje data UPP) nie będą rozpatrywane. Po zakończeniu procesu naboru złożone aplikacje niszczone są niezwłocznie z wyjątkiem aplikacji kandydatów/kandydatek wyłonionych przez komisję przeprowadzającą nabór, które niszczone są po upływie 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy z kandydatem/kandydatką wybranym/wybraną podczas naboru. Jednocześnie informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Wojewoda Dolnośląski, wykonujący swoje zadania przy pomocy Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, zlokalizowanego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1; Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje swoje obowiązki w siedzibie Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu, pokój nr 2145, e-mail: [email protected], pełna treść „Klauzuli Informacyjnej” dostępna jest na stronie - www.duw.pl/Obsługa klienta/Ochrona danych Osobowych. Ponadto, w celu usprawnienia procesu rekrutacji prosimy o wskazanie w ofercie danych kontaktowych: adres e-mail i nr telefonu, których podanie jest dobrowolne. Osoby zakwalifikowane, które spełnią wymagania formalne zostaną powiadomione o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej. Kwota miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego kształtuje się w przedziale 3791,64 – 5943,48 zł brutto. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (71) 340-64-08.

Ogłoszenie archiwalne

Pracodawca zakończył zbieranie zgłoszeń na tę ofertę

Aktualne oferty pracodawcy