Oferta pracy

Inspektor ds. elektrycznych

Sąd Okręgowy w Katowicach O firmie

Sąd Okręgowy w Katowicach

Francuska 38

Katowice

Sąd Okręgowy w Katowicach

Dyrektor Sądu Okręgowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko 

inspektora ds. elektrycznych
w Oddziale Inwestycji i Remontów
w Sądzie Okręgowym w Katowicach

Miejsce pracy: Katowice

Osoby poszukujące stabilnej pracy, nowych wyzwań lub zmian w życiu zawodowym Dyrektor Sądu zaprasza do udziału w procesie rekrutacji.                                                                                                        

Liczba wolnych stanowisk:           1 stanowisko w wymiarze 0,25 etatu

Oznaczenie konkursu:                  O. Kdr. 110-1102-3/21

Oferta obejmuje:

 1. stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. prestiż związany z pracą w jednym z największych sądów w Polsce;
 3. stałe godziny pracy od 7:30 – 15:30;
 4. konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze;
 5. dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. dofinansowanie do okularów lub soczewek;
 8. szeroki wachlarz świadczeń socjalnych:
  • dofinansowanie do karty Multisport, wczasów „pod gruszą”;
  • pożyczki remontowe;
  • wycieczki integracyjne dla pracowników oraz dzieci pracowników;
  • pomoc finansową dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej;
 9. ciekawą i odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze;
 10. możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych w szczególności w branży budowlanej;
 2. prowadzenie nadzoru inwestycyjnego w zakresie powierzonych zadań;
 3. czuwanie nad terminowością oraz sprawozdawczością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami;
 4. organizowanie i branie udziału w naradach koordynacyjnych;
 5. prowadzenie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa;
 6. współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót;
 7. sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności sporządzanych kosztorysów ofertowych;
 8. uczestniczenie w opracowaniu kwartalnych, rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych;
 9. współpraca z komórką ds. zamówień publicznych w przygotowywaniu zamówień publicznych dla zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym: uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne, opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych SIWZ oraz istotnych postanowień umowy, dokonywanie ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych remontów, zadań inwestycyjnych;
 10. prowadzenie korespondencji oraz pełnej dokumentacji związanej z zakresem powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, na kierunku odpowiednim dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietna 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 7. posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 8. udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w zakresie wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego;
 9. doświadczenie w zakresie prowadzenia prac w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 10. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualny wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) (o ile podlega temu obowiązkowi);
 11. znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, oraz programami Word, Excel;
 12. dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp;
 13. zdolność analitycznego myślenia;
 14. samodzielność i dobra organizacja warsztatu pracy;
 15. komunikatywność;
 16. odporność na sytuacje stresowe;
 17. umiejętność pracy w zespole.

Wymagania mile widziane:

 1. doświadczenie w zakresie dokonywania ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych remontów;
 2. doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad utrzymaniem technicznym budynków;
 3. posiadanie aktualnych uprawnień SEP (na stanowisku eksploatacji i dozoru) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;
 4. posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;
 5. doświadczenie w zakresie organizacji zarządzania projektami;
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy;
 7. odpowiedzialność, rzetelność;
 8. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach z danymi umożliwiającymi kontakt oraz wskazaniem sygnatury konkursu O.Kdr.110-1102-3/21;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) zwane dalej „RODO” oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie,
  że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata

Kandydat może dodatkowo przedłożyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, umiejętności i osiągnięcia zawodowe;
 2. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia;
 3. kopie opinii o kandydacie, względnie rekomendacji/referencji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 60 70 221, 32 78 36 816.

Kompletne oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs na stanowisko inspektora ds. elektrycznych w Oddziale Inwestycji i Remontów w Sądzie Okręgowym w Katowicach
z zaznaczeniem sygnatury konkursu w pierwszej kolejności za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 9 lutego 2021 r. na adres:

Sąd Okręgowy w Katowicach

Oddział Kadr

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

Sygnatura konkursu: O. Kdr. 110-1102-3/21

Kompletne oferty można także złożyć w Biurze Podawczym w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach, ul. Francuska 38 lub ul. Andrzeja 16/18.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składa się z trzech etapów:

etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydata pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;

etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Lista kandydatów – spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 oraz na stronie internetowej: www.katowice.so.gov.pl w zakładce Oferty pracy.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do praktycznego sprawdzianu umiejętności, bądź nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu mogą odebrać złożone dokumenty w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 – pokój nr 0.057 w terminie dwóch miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie powyższego terminu podania wraz z załączonymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach.

Sąd Okręgowy w Katowicach zastrzega prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnych etapów konkursu.

Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016 r.), zwane dalej „RODO”.

Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.


Dyrektor Sądu Okręgowego w Katowicach ogłasza konkurs na stanowisko 

inspektora ds. elektrycznych
w Oddziale Inwestycji i Remontów
w Sądzie Okręgowym w Katowicach

Osoby poszukujące stabilnej pracy, nowych wyzwań lub zmian w życiu zawodowym Dyrektor Sądu zaprasza do udziału w procesie rekrutacji.                                                                                                        

Liczba wolnych stanowisk:           1 stanowisko w wymiarze 0,25 etatu

Oznaczenie konkursu:                  O. Kdr. 110-1102-3/21

Oferta obejmuje:

 1. stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. prestiż związany z pracą w jednym z największych sądów w Polsce;
 3. stałe godziny pracy od 7:30 – 15:30;
 4. konkurencyjne wynagrodzenie zasadnicze;
 5. dodatek za wieloletnią pracę – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 6. dodatkowe wynagrodzenie roczne – zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 7. dofinansowanie do okularów lub soczewek;
 8. szeroki wachlarz świadczeń socjalnych:
  • dofinansowanie do karty Multisport, wczasów „pod gruszą”;
  • pożyczki remontowe;
  • wycieczki integracyjne dla pracowników oraz dzieci pracowników;
  • pomoc finansową dla pracowników w trudnej sytuacji życiowej;
 9. ciekawą i odpowiedzialną pracę w przyjaznej atmosferze;
 10. możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji, poprzez uczestnictwo w szkoleniach.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na ww. stanowisku należeć będzie w szczególności:

 1. organizowanie wykonawstwa inwestycyjnego, remontów i zakupów inwestycyjnych w szczególności w branży budowlanej;
 2. prowadzenie nadzoru inwestycyjnego w zakresie powierzonych zadań;
 3. czuwanie nad terminowością oraz sprawozdawczością realizacji inwestycji i remontów zgodnie z zawartymi umowami;
 4. organizowanie i branie udziału w naradach koordynacyjnych;
 5. prowadzenie okresowych analiz przebiegu robót i podejmowanie czynności zmierzających do usprawnienia procesu wykonawstwa;
 6. współuczestniczenie w odbiorach częściowych i końcowych robót;
 7. sprawdzanie pod względem merytorycznym poprawności sporządzanych kosztorysów ofertowych;
 8. uczestniczenie w opracowaniu kwartalnych, rocznych i wieloletnich planów inwestycyjnych i remontowych;
 9. współpraca z komórką ds. zamówień publicznych w przygotowywaniu zamówień publicznych dla zadań inwestycyjnych i remontowych, w tym: uczestniczenie w postępowaniach o zamówienia publiczne, opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia kosztorysów inwestorskich, wniosku o wszczęcie postępowania, zapisów merytorycznych SIWZ oraz istotnych postanowień umowy, dokonywanie ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych remontów, zadań inwestycyjnych;
 10. prowadzenie korespondencji oraz pełnej dokumentacji związanej z zakresem powierzonych zadań.

Wymagania niezbędne:

 1. pełna zdolność do czynności prawnych;
 2. nieposzlakowana opinia;
 3. niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
 4. przeciwko kandydatowi nie może być prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 5. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 6. wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia, na kierunku odpowiednim dla specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietna 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;
 7. posiadanie uprawnień do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 8. udokumentowany co najmniej 3 letni staż pracy w zakresie wykonawstwa, nadzoru inwestorskiego;
 9. doświadczenie w zakresie prowadzenia prac w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń;
 10. przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa oraz aktualny wpis do centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane – zgodnie z art. 12 ust. 1 i 2 Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) (o ile podlega temu obowiązkowi);
 11. znajomość techniki pracy biurowej, w tym bardzo dobra umiejętność posługiwania się sprzętem komputerowym, oraz programami Word, Excel;
 12. dobra znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych, Kodeksu postępowania administracyjnego, przepisów bhp;
 13. zdolność analitycznego myślenia;
 14. samodzielność i dobra organizacja warsztatu pracy;
 15. komunikatywność;
 16. odporność na sytuacje stresowe;
 17. umiejętność pracy w zespole.

Wymagania mile widziane:

 1. doświadczenie w zakresie dokonywania ocen celowości i zasadności (w tym analiz ekonomicznych) planowanych remontów;
 2. doświadczenie w sprawowaniu nadzoru nad utrzymaniem technicznym budynków;
 3. posiadanie aktualnych uprawnień SEP (na stanowisku eksploatacji i dozoru) w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną;
 4. posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie;
 5. doświadczenie w zakresie organizacji zarządzania projektami;
 6. umiejętność dobrej organizacji pracy;
 7. odpowiedzialność, rzetelność;
 8. wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. podanie o przyjęcie do pracy adresowane do Dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach z danymi umożliwiającymi kontakt oraz wskazaniem sygnatury konkursu O.Kdr.110-1102-3/21;
 2. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie;
 3. kopie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie i kwalifikacje;
 4. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dn.27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L119 z 04.05.2016) zwane dalej „RODO” oraz oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dla kandydata;
 5. oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, oświadczenie,
  że nie jest prowadzone przeciwko kandydatowi postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe oraz oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

Oświadczenia winny być podpisane własnoręcznie przez kandydata

Kandydat może dodatkowo przedłożyć:

 1. kopie dokumentów potwierdzających posiadane uprawnienia, umiejętności i osiągnięcia zawodowe;
 2. kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia;
 3. kopie opinii o kandydacie, względnie rekomendacji/referencji.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 32 60 70 221, 32 78 36 816.

Kompletne oferty należy przesłać w zamkniętych kopertach z dopiskiem Konkurs na stanowisko inspektora ds. elektrycznych w Oddziale Inwestycji i Remontów w Sądzie Okręgowym w Katowicach
z zaznaczeniem sygnatury konkursu w pierwszej kolejności za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) w terminie do dnia 9 lutego 2021 r. na adres:

Sąd Okręgowy w Katowicach

Oddział Kadr

ul. Francuska 38

40-028 Katowice

Sygnatura konkursu: O. Kdr. 110-1102-3/21

Kompletne oferty można także złożyć w Biurze Podawczym w budynkach Sądu Okręgowego w Katowicach, ul. Francuska 38 lub ul. Andrzeja 16/18.

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Konkurs składa się z trzech etapów:

etap pierwszy – selekcja wstępna zgłoszeń kandydata pod kątem spełnienia wymogów formalnych przystąpienia do konkursu;

etap drugi – praktyczny sprawdzian umiejętności;

etap trzeci – rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami.

Lista kandydatów – spełniających wymogi formalne – zakwalifikowanych do drugiego etapu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w budynku Sądu Okręgowego w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 oraz na stronie internetowej: www.katowice.so.gov.pl w zakładce Oferty pracy.

Podanie informacji do publicznej wiadomości w sposób powyżej opisany stanowi podstawowy sposób zawiadomienia kandydata o miejscu, dacie i czasie kolejnych etapów konkursu.

Osoby, które nie zostały zakwalifikowane do praktycznego sprawdzianu umiejętności, bądź nie zostaną zakwalifikowane do kolejnego etapu mogą odebrać złożone dokumenty w Sądzie Okręgowym w Katowicach przy ul. Francuskiej 38 – pokój nr 0.057 w terminie dwóch miesięcy od rozstrzygnięcia konkursu. Po upływie powyższego terminu podania wraz z załączonymi dokumentami zostaną komisyjnie zniszczone.

Konkurs przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Sądu Okręgowego w Katowicach.

Sąd Okręgowy w Katowicach zastrzega prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny oraz do wyboru kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnych etapów konkursu.

Informujemy również, że od dnia 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE- ogólne rozporządzenie o ochronie danych
(Dz. Urz. UE L 119 z  04.05.2016 r.), zwane dalej „RODO”.

Nowe przepisy zmieniają podejście do ochrony danych osobowych i nakładają na administratorów danych nowe obowiązki, przyznając jednocześnie nowe prawa osobom, których dane dotyczą.

Ogłoszenie archiwalne