Ta oferta pracy jest nieaktualna od 26 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Inspektora/Specjalisty w Biurze Organizacyjno-Majątkowym, Dział Inwestycji i Remontów

 • Warszawa, mazowieckie
 • Specjalista
 • 4 - 6 tys. zł brutto
 • 27.02.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Kanclerz Polskiej Akademii Nauk
  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

  inspektora/specjalisty - pełny etat w Biurze Organizacyjno-Majątkowym, Dział Inwestycji i Remontów

  Wynagrodzenie: 4 - 6 tys. zł
  w oparciu o umowę o pracę na okres próbny/czas określony
  miejsce pracy: Warszawa

   

  Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

  • nadzór i kontrola realizacji inwestycji i remontów prowadzonych na nieruchomościach stanowiących własność PAN lub będących w jej użytkowaniu wieczystym, a oddanych do zarządzania jednostkom PAN nieposiadającym osobowości prawnej,
  • udział w przygotowaniu:
  • projektu planu finansowego PAN, jego realizacja oraz przygotowania sprawozdania z wykonania w zakresie działania DIR,
  • przetargów publicznych i umów z wykonawcami na roboty inwestycyjne, remontowe i usługi projektowe w zakresie merytorycznym,
  • rocznych i wieloletnich planów harmonogramów remontów i inwestycji dla nieruchomości stanowiących własność PAN lub będących w jej użytkowaniu wieczystym, a oddanych do zarządzania jednostkom PAN nieposiadającym osobowości prawnej,
  • sprawozdań rocznych z realizacji inwestycji budowlanych i prac remontowych, o których mowa powyżej, bez względu na źródło ich finansowania,
  • analizowanie i opiniowanie wniosków podmiotów zewnętrznych dotyczących realizacji inwestycji budowlanych prowadzonych na nieruchomościach PAN,
  • prowadzenie kontroli w zakresie ustalania stanu przestrzegania przepisów prawa budowlanego, w tym m.in. wykonania przeglądów rocznych oraz pięcioletnich obiektów, w odniesieniu do nieruchomości będących w zasobie PAN,
  • współpraca oraz przygotowanie dla władz PAN oraz komisji i zespołów doradczych organów PAN materiałów i informacji dotyczących inwestycji i remontów prowadzonych w nieruchomościach znajdujących się w dyspozycji PAN,
  • współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi, wydziałami i oddziałami PAN w celu weryfikacji, pozyskania i przekazywania informacji dot. inwestycji i remontów,
  • prowadzenie baz danych obiektów będących w posiadaniu PAN,
  • udział w procedurze weryfikacji rezultatów monitorowania projektowanego efektu ekologicznego w oparciu o warunki ugody z NFOŚiGW.

  Wymagania niezbędne:

  • wykształcenie wyższe o profilu technicznym – wskazane budownictwo, architektura,
  • doświadczenie zawodowe na stanowisku specjalisty (min. 4 lata, w tym 2 lata doświadczenia w pracy na stanowisku o tożsamym zakresie zadań ww.), doświadczenie zawodowe na stanowisku inspektora (min. 2 lata, w tym 1 rok doświadczenia w pracy na stanowisku o tożsamym zakresie zadań ww.),
  • znajomość przepisów prawa budowlanego i warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • znajomość procesu budowlanego oraz procedur związanych z uzyskaniem stosownych decyzji administracyjnych,
  • pożądane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora publicznego oraz rozliczaniu środków z budżetu Państwa.

  Mile widziane uprawnienia budowlane lub branżowe.

  Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,
  • list motywacyjny oraz informacje, o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.), tj. imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

  Prosimy o zamieszczenie dodatkowej klauzuli o treści:
   
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Akademię Nauk z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych przekazanych w dokumentach aplikacyjnych w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko inspektora/specjalisty”
   
  Informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Polska Akademia Nauk, Pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa tel. +48 22 182 61 03, e-mail: [email protected] (dalej: Akademia);
  2. administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym można skontaktować się poprzez adres poczty elektronicznej: [email protected]
  3. podanie danych o których mowa w art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917, dalej: KP) jest wymogiem ustawowym, w pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne;
  4. przetwarzanie podanych danych osobowych w zakresie o którym mowa w art. 221 § Kodeksu pracy, odbywać się będzie na tej podstawie. Jeśli wysyłasz do nas więcej danych osobowych niż wskazane w ww. przepisie, przetwarzamy również te dane na podstawie wyrażonej zgody w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego kandydatów na pracowników Akademii;
  5. dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane przez 1 miesiąc od momentu zakończenia rekrutacji, nie dłużej niż do 31.05.2019 r.
  6. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. Nie zamierzamy także przekazywać ww. danych osobowych państwom trzecim i organizacjom międzynarodowym;
  7. posiada Pani/Pan:                                                                                        
  • na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących,
  • na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych,                          
  • na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 RODO,
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
  1. wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Akademię;
   
  Zgłoszenia z klauzulą należy przesyłać za pomocą Aplikuj z  dopiskiem w temacie „inspektor/specjalista” do dnia 25 marca 2019 r.
   
  Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu tylko z wybranymi Kandydatami, które na rozmowie rekrutacyjnej przedstawią do wglądu dokumenty potwierdzające wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje/uprawnienia. Oferty rozpatrzone negatywnie zostaną komisyjnie zniszczone/usunięte po upływie 1 miesiąca od momentu zakończenia rekrutacji, nie później niż 31.05.2019 roku.