Instruktor terapii zajęciowej

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.01.2019
 • Ważna jeszcze 23 dni (do 10.02.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: w Środowiskowym Domu Samopomocy ( na zastępstwo za nieobecnego pracownika - 0,5 et.)

  Instruktor terapii zajęciowej

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.

  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, rekreacyjno – kulturalnych i innych zgodnie z założeniami placówki, planami pracy i indywidualnymi planami uczestników,
  • prowadzenie różnego rodzaju terapii zajęciowej tj. zajęć plastycznych i technicznych, muzycznych, kulinarnych, terapii ruchem, biblioterapii, treningów czynności dnia codziennego, treningu umiejętności organizacji czasu wolnego,
  • prowadzenie powierzonych pracowni i organizowanie w nich zajęć z zachowaniem dbałości o BHP,
  • prowadzenie dokumentacji z organizowanych i prowadzonych zajęć,
  • podejmowanie indywidualnych działań wspierająco – aktywizujących wobec uczestników placówki,
  • współprowadzenie zajęć z ramowej oferty ŚDS zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy,
  • udział w realizacji projektów placówki i przedsięwzięć z pozaramowej oferty ŚDS,
  • uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco – aktywizującego w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów i ustaleń,
  • współpraca z pracownikami OPS oraz innymi instytucjami, a także organizacjami dla dobra uczestników ŚDS

  Wymagania konieczne:

  • wykształcenie średnie policealne,
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych instruktora terapii zajęciowej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • obywatelstwo polskie,
  • minimum 3 mies. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

  Wymagania pożądane:

  • staż pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy
  • znajomość problematyki zaburzeń psychicznych,
  • obsługa komputera
  • umiejętność pracy w zespole
  • cierpliwość, kreatywność.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
  • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
  • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata)
  • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
  • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
  • podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko instruktora terapii zajęciowej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO;
  • zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informuję, iż:
   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-784), ul. J. Cybisa 7;
   2) inspektorem ochrony danych w Ośrodku jest Maciej Twardowski, (e-mail:[email protected]);
   3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji na wolne stanowisko instruktora terapii zajęciowej na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO;
   4) Ośrodek nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym ;
   5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
   6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru;
   7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
   8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji na wolne stanowisko instruktora terapii zajęciowej;
   10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą profilowane.

  Termin składania ofert do dnia 01.02.2019 r. na adres:

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ul. J.Cybisa 7 02-784 Warszawa z dopiskiem na kopercie: "nr ref. ŚDS/2/2019 lub klikając w przycisk aplikowania z dopiskiem w tytule:"nr ref. ŚDS/2/2019"