Ta oferta pracy jest nieaktualna od 130 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

Instruktor terapii zajęciowej

 • Warszawa, mazowieckie pokaż mapę
 • Specjalista
 • 11.01.2019

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pomocnicze i obsługi: w Środowiskowym Domu Samopomocy ( na zastępstwo za nieobecnego pracownika - 0,5 et.)

  Instruktor terapii zajęciowej

  Miejsce pracy: Warszawa

  Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało m.in.

  • prowadzenie zajęć edukacyjnych, rekreacyjno – kulturalnych i innych zgodnie z założeniami placówki, planami pracy i indywidualnymi planami uczestników,
  • prowadzenie różnego rodzaju terapii zajęciowej tj. zajęć plastycznych i technicznych, muzycznych, kulinarnych, terapii ruchem, biblioterapii, treningów czynności dnia codziennego, treningu umiejętności organizacji czasu wolnego,
  • prowadzenie powierzonych pracowni i organizowanie w nich zajęć z zachowaniem dbałości o BHP,
  • prowadzenie dokumentacji z organizowanych i prowadzonych zajęć,
  • podejmowanie indywidualnych działań wspierająco – aktywizujących wobec uczestników placówki,
  • współprowadzenie zajęć z ramowej oferty ŚDS zgodnie z obowiązującym harmonogramem pracy,
  • udział w realizacji projektów placówki i przedsięwzięć z pozaramowej oferty ŚDS,
  • uczestniczenie w pracach zespołu wspierająco – aktywizującego w celu realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów i ustaleń,
  • współpraca z pracownikami OPS oraz innymi instytucjami, a także organizacjami dla dobra uczestników ŚDS

  Wymagania konieczne:

  • wykształcenie średnie policealne,
  • posiadanie kwalifikacji zawodowych instruktora terapii zajęciowej,
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
  • obywatelstwo polskie,
  • minimum 3 mies. doświadczenie zawodowe w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.

  Wymagania pożądane:

  • staż pracy w Środowiskowym Domu Samopomocy
  • znajomość problematyki zaburzeń psychicznych,
  • obsługa komputera
  • umiejętność pracy w zespole
  • cierpliwość, kreatywność.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, list motywacyjny
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie
  • kopie świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu w przypadku kontynuacji zatrudnienia
  • kopia dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia
  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
  • kopie opinii lub referencji z poprzednich miejsc pracy (będące w posiadaniu kandydata)
  • podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
  • osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie informacji o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego
  • podpisana klauzula o treści: „Na podstawie art.7 ust.1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy, moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko instruktora terapii zajęciowej. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art.4 pkt 11 RODO;
  • zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 RODO informuję, iż:
   1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy z siedzibą w Warszawie (02-784), ul. J. Cybisa 7;
   2) inspektorem ochrony danych w Ośrodku jest Maciej Twardowski, (e-mail:[email protected]);
   3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przebiegiem procesu rekrutacji na wolne stanowisko instruktora terapii zajęciowej na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody, na podstawie art.6 ust.1 lit. a RODO;
   4) Ośrodek nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym ;
   5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
   6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 miesięcy od daty rozstrzygnięcia naboru;
   7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem;
   8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
   9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z procesem rekrutacji na wolne stanowisko instruktora terapii zajęciowej;
   10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a także nie będą profilowane.

  Termin składania ofert do dnia 01.02.2019 r. na adres:

  Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy ul. J.Cybisa 7 02-784 Warszawa z dopiskiem na kopercie: "nr ref. ŚDS/2/2019 lub klikając w przycisk aplikowania z dopiskiem w tytule:"nr ref. ŚDS/2/2019"