Ta oferta pracy jest nieaktualna od 4 dni. Sprawdź aktualne oferty pracy dla Ciebie

International Sales Manager – Industial Cleaning

 • warmińsko-mazurskie
 • Kierownik
 • 2019-05-22

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

   top

  Spółka Climbex S.A. – poszukuje Kandydatów na stanowisko:

  International Sales Manager – Industial Cleaning
  Miejsce Pracy: Centralna lub Południowa Polska

  Podstawowe zadania na stanowisku:

  • Planowanie pracy zespołu oraz własnej w oparciu o standardy określone dla Działu Handlowego IS
  • Opracowywanie podziału planów sprzedaży i odpowiedzialność za ich realizację
  • Kształtowanie polityki cenowej w zarządzanym obszarze
  • Inicjowanie i nadzorowanie działań mających  na celu rozpoznanie nowych możliwości rynkowych
  • Bezpośrednia obsługa wybranej grupy klientów kluczowych w relacji B2B
  • Sprzedaż w dedykowanym segmencie rynku oraz współpraca z partnerami z innych segmentów Industrial Services i Obszarów Biznesowych Grupy Impel na zasadzie x-sell i up-sell
  • Kompleksowe przygotowywanie i nadzór nad wysokiej jakości ofertowaniem w oparciu o zasadę win-win
  • Opracowywanie budżetów i planów finansowych
  • Współpraca z Działem Operacyjnym, w tym m.in. analizowanie dokumentacji projektowych i specyfikacji technicznych ze szczególnym uwzględnieniem rentowności projektów
  • Monitorowanie ofert oraz działań konkurencji
  • Weryfikacja zrealizowanych kontraktów pod względem uzyskanej marży w stosunku do poziomu rentowności projektowanej, wyciąganie wniosków i nieustanna implementacja usprawnień

  Wymagania:

  • Doświadczenie w pracy w strukturach handlowych na rynkach międzynarodowych, w tym w sprzedaży usług jako warunek konieczny
  • Doświadczenie w kierowaniu zespołem handlowym
  • Znajomość branż technicznych:
  • Industrial Cleaning - Energetyka, Hutnictwo, Górnictwo, Oil&Gas, Cement, Chemia, Wod-Kan, Celuloza, przeróbka drewna, instalacje przemysłowe
  • Assembly - Energetyka, Hutnictwo, Górnictwo, Gas & Oil, Cement, Chemia, Wod-Kan, Celuloza, przeróbka drewna, instalacje przemysłowe,
  • Przydatna wiedza z zakresu mechaniki urządzeń (montaże i spawalnictwo), Serwis, remonty i modernizacje
  • Znajomość branży przetwórstwa i technologii żywności, inżynierii procesowej, standardów higienicznych GMH, HACCP, procesów i standardów BRC
  • Project management - umiejętność tworzenia budżetów zadania projektowego
  • Doświadczenie w realizacji pozyskanych kontraktów
  • Doświadczenie w pracy w zakładzie produkcyjnym będzie wartością dodaną
  • Zdolność do logicznego przedstawiania pomysłów i ich wizualizowania dla różnych typów odbiorców
  • Kreatywność przekładania pomysłów koncepcyjnych na praktyczne działania
  • Strategiczne myślenie oraz umiejętność przewidywania kierunku rozwoju rynku, a także reakcji rynku na podejmowane decyzje biznesowe (np. polityka cenowa)
  • Doświadczenie na samodzielnym stanowisku sprzedażowym na rynku B2B i/lub B2C
  • Znajomość języka angielskiego na poziomie płynnej komunikacji biznesowej, język niemiecki będzie dużą wartością dodaną
  • Wykształcenie: preferowane wyższe techniczne i/lub zarządzanie
  • Prawo jazdy kat. B

  Oferujemy:

  • Możliwość wykorzystania swoich umiejętności i doświadczeń w dużej organizacji biznesowej
  • Możliwość uczestniczenia i inicjowania nowych projektów handlowych
  • Kreowanie kierunków rozwoju sprzedaży dla podległych obszarów
  • Możliwość współpracy z ekspertami w branży
  • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
  • Niezbędne narzędzia pracy
  • Dodatkowe benefity (możliwość przystąpienia do programy Multisport, ubezpieczenia grupowego lub prywatnej opieki medycznej)

  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji klikając w przycisk aplikowania.

  aplikuj

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Climbex S.A. z siedzibą w Opolu (45-920) przy ul. Dobrzeńskiej 64 (dalej Climbex S.A.).

  W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe?

  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego.

  Podstawą przetwarzania przez Climbex S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę jest art. 6 ust. 1 lit. b), art. 6 ust. 1 lit. c), art. 6 ust. 1 lit. f) ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO w zw. z art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Prawnie uzasadniony interes administratora danych wyrażony w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, polega na zabezpieczeniu Climbex S.A. przed ewentualnymi zarzutami wynikającymi z roszczeń związanymi z procesem rekrutacji. W przypadku zamieszczenia przez Panią/Pana klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych na wzięcie udziału w procesie prowadzonej rekrutacji, podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie również zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. W dowolnym momencie ma Pani/Pan prawo cofnąć wyrażoną zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, ale niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji.

  Gdzie będą przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

  Climbex S.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Climbex S.A. Podmioty którym powierzono przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, należą w szczególności do kategorii dostawców rozwiązań infrastrukturalnych i mogą przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w myśl RODO, w państwie trzecim. Podmioty te mogą również wykorzystywać do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych dalsze podmioty, które przetwarzać je będą w państwie trzecim. Do kategorii odbiorców którym Climbex S.A. powierzyło przetwarzanie danych osobowych, należą również między innymi: jej podwykonawcy, dostawcy oraz zewnętrzne podmioty współpracujące z Climbex S.A., które świadczą takie usługi jak: obsługa kadrowo-płacowe, księgowość, doradztwo, obsługa administracyjna. Pani/Pana dane osobowe mogą więc być także przesyłane do kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i być tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującym prawem. Pani/Pana dane mogą być przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych gdy podmioty mające siedzibę w tych krajach wdrożyły odpowiednie zabezpieczenia przetwarzanych danych osobowych. Jeśli dane osobowe są przekazywane poza obszar EOG, Climbex S.A. stosuje Standardowe klauzule umowne oraz Tarczę prywatności jako środki zabezpieczające w odniesieniu do krajów, w przypadku których Komisja Europejska nie stwierdziła odpowiedniego poziomu ochrony danych.

  Ponadto Climbex S.A.  będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, bądź udostępnienie będzie wynikało ze stosunku łączącego Panią/Pana z Climbex S.A.

  Jak długo będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe?

  Climbex S.A. będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu związanym z przeprowadzeniem rekrutacji do zakończenia procesu rekrutacyjnego, w którym bierze Pani/Pan udział i dla celów archiwizacyjnych, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia złożenia aplikacji lub zakończenia procesu rekrutacji.

  Jakie ma Pani/Pan prawa?

  Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do Pani/Pana danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  • sprostowania Pani/Pana nieprawidłowych danych osobowych;
  • żądania usunięcia Pani/Pana danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO, czyli gdy:
   • Pani/Pana dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
   • Pani/Pana dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem;
   • Pani/Pana dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
   • Pani/Pan wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 ROOD wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;
   • Pani/Pan cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
   • Żądanie usunięcia Pani/Pana danych osobowych nie ma zastosowania przy wystąpieniu okoliczności o których mowa w art. 17 ust. 3 lit. a) – e) RODO, tj. w szczególności gdy przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, bądź do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • żądania ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych między innymi w przypadkach gdy:
   • zakwestionuje Pani/Pan prawidłowość danych osobowych - na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
   • przetwarzanie jest niezgodne z prawem i Pani/Pan sprzeciwia się w zakresie usunięcia danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
   • administrator nie potrzebuje już Pani/Pana danych osobowych do celów przetwarzania, ale Pani/Pana dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
   • Pani/Pan, wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania - do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO, czyli przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych między innymi w przypadkach gdy:
   • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego; gdy moje dane są profilowane;
   • Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią a moja sytuacja jest szczególna; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
  • przenoszenia dostarczonych przez Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

  Jeżeli uważa Pani/Pana że, Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w skrócie PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

  Kontakt

  Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o skontaktowanie się z nami:

  Inspektor Ochrony Danych:

  Tel: + 48 22 211 18 60 E-mail: [email protected]

  Climbex S.A. z siedzibą w Opolu (45-920) przy ul. Dobrzeńskiej 64