Inżynier Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych

 • Szczecin, zachodniopomorskie
 • Specjalista
 • 22.05.2019
 • Ważna jeszcze 2 dni (do 21.06.2019)

  Pracodawca ma prawo zakończyć rekrutację we wcześniejszym terminie.

  top
  Inżynier Bezpieczeństwa Systemów Informatycznych
  Miejsce pracy: Szczecin

  home.pl jest największym dostawcą usług internetowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizujemy się w rejestracji domen internetowych, hostingu serwisów WWW, sklepów internetowych, utrzymaniu kont poczty elektronicznej.

  Co druga strona internetowa w Polsce jest w home.pl a do grona użytkowników Naszych usług należą zarówno klienci indywidualni, mikro- i małe firmy, oraz międzynarodowe koncerny, instytucje finansowe oraz jednostki administracji publicznej.

  Zadania na stanowisku:

  • Opracowanie i realizacja celów strategii cyberbezpieczeństwa,
  • Mierzenie i raportowanie poziomu bezpieczeństwa i zgodności z przyjętymi przez spółkę standardami procesów i systemów IT,
  • Regularne przeglądy procesów i systemów IT w celu ciągłej poprawy zgodności ze standardami bezpieczeństwa,
  • Zarządzanie incydentami bezpieczeństwa IT, zabezpieczanie i gromadzenie śladów i logów, kontakty z odpowiednimi organami,
  • Przygotowanie i aktualizacja dokumentacji związanej z przyjętą strategią cyberbezpieczeństwa,
  • Udział w procesie zarządzania zmianą oraz rozwoju oprogramowania w kontekście bezpieczeństwa,
  • Ocena ryzyka IT i komunikowanie właściwym komórkom w organizacji,
  • Przygotowanie wymagań na etapie zmian oraz w projektach IT,
  • Budowanie świadomości Organizacji w aspekcie bezpieczeństwa IT
  • Opiniowania inicjatyw i projektów pod kątem cyberbezpieczeństwa
  • Analiza pojawiających się podatności w systemach IT i ich występowania w systemach spółki, proponowanie rozwiązań zabezpieczających i komunikowanie ich odpowiednim komórkom, koordynacja wdrożenia zabezpieczeń. 

   

  Szukamy u Ciebie:

  • Przynajmniej dwóch lat doświadczenia w obszarze bezpieczeństwa IT,
  • Znajomości standardów i dobrych praktyk z zakresu bezpieczeństwa IT (Zarządzanie bezpieczeństwem środowisk Linux, Windows, baz danych, aplikacji, aplikacji WWW, sieci, interfejsów systemowych),
  • Znajomości narzędzi służących do monitorowania i zarządzania bezpieczeństwem informatycznym,
  • Bardzo dobrej znajomości aktualności i trendów w bezpieczeństwie IT,
  • Praktycznej wiedzy z zakresu administracji w/w systemami,
  • Wiedzy z zakresu szeroko rozumianego IT, procesów IT, ITIL, ISO,
  • Znajomości systemów IDS, IPS, SIEM,
  • Rozwiniętych umiejętności interpersonalnych i komunikacyjnych, w tym umiejętności argumentacji swoich poglądów,
  • Umiejętności analitycznych,
  • Umiejętności efektywnej komunikacji i współpracy z osobami z różnych obszarów i szczebli organizacji,
  • Umiejętności nadawania priorytetów zadaniom,
  • Umiejętności tworzenia zasad, polityki i procedur,
  • Dobrej znajomości języka angielskiego (w mowie i piśmie),
  • Orientacji w metodologiach Agile/Scrum/Kanban. 

   

  Oferujemy:

  • Umowę o pracę lub współpracę B2B,
  • Elastyczny czas pracy,
  • Szkolenia, konferencje,
  • Kawę od Qualia Caffe, konsole, piłkarzyki.

  Poprzez kliknięcie pola „Wyślij":

  Potwierdzasz, że zapoznałeś się z treścią zamieszczonej poniżej informacji o sposobie przetwarzania Twoich danych osobowych i akceptujesz ją w całości.

   

  KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZASAD PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH NA POTRZEBY REKRUTACJI:

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), home.pl S.A. z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000431335, REGON 811158242, NIP 8522103252 (zwana dalej: home.pl), informuje iż:

  1) Administratorem Twoich danych osobowych jest home.pl.

  2) home.pl powołało Inspektora Ochrony Danych. Dane do kontaktu: adres e-mail: [email protected].

  3) Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 22(1) §1 kp w zw. z art. 6 ust. 1 lit. a) - c) RODO, w celu prowadzenia procesu trwającej rekrutacji, w związku z którą przekazujesz swoje dane oraz - z zastrzeżeniem pkt 7) (ii) poniżej - rekrutacji przyszłych, a także w celu wykonania ciążących na home.pl obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk.

  4) Na potrzeby rekrutacji home.pl będzie przetwarzał twoje dane osobowe:

  (i)  określone w treści art. 22(1) §1 kp) to jest imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia (dalej: dane podstawowe) oraz

  (ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – inne dotyczące Ciebie dane osobowe, w tym - twój wizerunek (dalej: dane dodatkowe). Home.pl nie wymaga od Ciebie przekazania na potrzeby rekrutacji danych dodatkowych. Dane te przekazujesz wyłącznie z własnej inicjatywy.

  5) home.pl jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom trzecim:

  (i) w celu zapewnienia prawidłowego i należytego wykonania czynności określonych w pkt 3), Twoje dane osobowe będą przekazane w tym trybie wyłącznie po uprzednim zawarciu przez home.pl z podmiotem, któremu dane są przekazywane (zwanym Podwykonawcą), umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

  (ii) w celu wykonania obowiązków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym - uprawnionym sądom, organom i instytucjom.

  6) Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar EOG.

  7) Twoje dane osobowe będą przetwarzane:

  (i) przez okres trwania rekrutacji, na potrzeby której są one przekazywane przez Ciebie do home.pl,

  (ii) jeśli wyrazisz na to odrębną zgodę – również przez dalszy okres – na potrzeby przyszłych rekrutacji organizowanych przez home.pl, nie dłużej jednak niż przez okres jednego rok od dnia przekazania przez Ciebie twoich danych osobowych.

  8) Podanie przez Ciebie danych osobowych na potrzeby rekrutacji jest dobrowolne.

  9) Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO, innych przepisów prawa oraz z treści pkt 10) poniżej, posiadasz prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. W celu dokonania czynności opisanych w niniejszym punkcie, powinieneś skontaktować się z home.pl w taki sposób, w jaki przekazałeś swoje dane, a jeśli to nie będzie możliwe – w formie wiadomości elektronicznej wysłanej na adres e-mail [email protected].

  10)  Odmowa wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, cofnięcie zgody, usunięcie danych oraz skorzystanie z innych uprawnień określonych w punkcie 9), które doprowadzi do wyłączenia lub ograniczenia możliwości przetwarzania Twoich danych przez home.pl:

  (i) W przypadku danych podstawowych: spowoduje wykluczenie twojej osoby z aktualnych i - w przypadkach określonych w pkt 7) (ii) - przyszłych rekrutacji.

  (ii) W przypadku danych dodatkowych - nie wpływa na możliwość udziału w rekrutacji (nie będzie podstawą niekorzystnego traktowania Ciebie i nie będzie stanowiło przyczyny uzasadniającej odmowę zatrudnienia).

   

  11) Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzoru w rozumieniu RODO, gdy Uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO.

  12) Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu archiwizacji, weryfikacji prawidłowości podanych danych, przygotowania dokumentacji związanej z zatrudnieniem. Niemniej jednak nie będzie to prowadziło do podejmowania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu. Możesz podlegać decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowaniu, jeśli home.pl będzie do tego uprawniony na podstawie przepisu prawa lub na podstawie twojej uprzedniej, wyraźnej zgody.”