Apollo sp. z o.o.

Inżynier Budowy

Apollo sp. z o.o.O firmie

 • Rzeszów, podkarpackie

 • Ważna jeszcze 11 dni
  6 Luty 2020
 • Umowa o pracę
 • Pełny etat
 • Specjalista

Inżynier Budowy
Miejsce pracy: Rzeszów oraz teren województwa podkarpackiego

Zakres zadań:

 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • bezpośredni dozór nad wykonywanymi pracami budowlanymi oraz raportowanie przebiegu prac,
 • weryfikację dokumentacji projektowej oraz zgłaszanie nieścisłości w dokumentacji,
 • kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną,
 • nadzór nad jakością i terminowością wykonanych prac,
 • koordynacja zadań zgodnie z ustalonymi priorytetami i planami,
 • dbanie o środki bezpieczeństwa oraz standardy jakościowe, nadzór nad przepisami BHP,
 • koordynacja dostaw materiałów,
 • codzienne rozdzielanie obowiązków miedzy pracowników,
 • rozwiazywanie bieżących kwestii technicznych.

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenia w pracy na stanowisku Inżyniera Budowy lub podobnym,
 • umiejętność czytania rysunków,  planów i projektów,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • znajomość oprogramowania projektowego (CAD) i kosztorysowego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności współpracy z inwestorem,
 • umiejętności organizacyjne oraz skutecznego komunikowania się,
 • zaangażowania, odpowiedzialności i samodzielności,
 • rzetelności i terminowości w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pracę nad ciekawymi projektami budowlanymi,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysyłanie swoich aplikacji z nazwą stanowiska
Zaaplikowanie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz z zapoznaniem się z poniższą klauzulą informacyjną.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysyłanie swoich aplikacji z nazwą stanowiska oraz zamieszenie w dokumentach aplikacyjnych następującej
klauzuli:
 
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Apollo sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, moich danych osobowych zawartych w dokumentach przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie - w celu rekrutacji pracownika. Wiem, że mogę w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę.”
 
Wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w ogłoszeniu.
Klauzula Informacyjna
Z uwagi na wejście w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016) (dalej jako: RODO) – Apollo sp. z o. o. - w związku z pozyskiwaniem od Państwa i przetwarzaniem Państwa danych osobowych udostępnianych przez Państwa jako osobę ubiegającą się o zatrudnienie - na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Apollo sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, adr. ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów.
2.I. Ubieganie się o zatrudnienie na podstawie stosunku pracy:
(1) Udostępnione przez Państwa, dla ubiegania się o zatrudnienie jako pracownika na podstawie stosunku pracy - dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - przetwarzamy do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. przetwarzanie danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z art.
221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - dla celu rekrutacji pracowników zatrudnianych na podstawie stosunku pracy.
Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO).
(2) Udostępnione przez Państwa, dla ubiegania się o zatrudnienie jako pracownika na podstawie stosunku pracy - dane osobowe inne niż wskazane w pkt (1) powyżej (np. fotografia z Państwa wizerunkiem, numer PESEL) - przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyrażonej w formie wyraźnego oświadczenia zawartego w zgłoszeniu rekrutacyjnym lub każdym z dokumentów przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnieni albo wyrażonej w sposób dorozumiany poprzez złożenie administratorowi dokumentów przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.
Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit.
a) RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych, wskazanych w pkt (1) powyżej - jest warunkiem ubiegania się o zatrudnienie, w tym udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Apollo sp. z o. o., a administrator ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ubiegania się o zatrudnienie.
Podanie przez Państwa danych osobowych, innych niż wskazanych w pkt (1) powyżej - jest dobrowolne i nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania.
II. Ubieganie się o zatrudnienie na podstawie stosunku cywilnoprawnego:
(1) Udostępnione przez Państwa, dla ubiegania się o zatrudnienie jako pracownika na podstawie stosunku cywilnoprawnego - dane osobowe w
szczególności: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, fotografia z Państwa wizerunkiem, numer PESEL - przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyrażonej w formie wyraźnego oświadczenia zawartego w zgłoszeniu rekrutacyjnym lub każdym z dokumentów przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnieni albo wyrażonej w sposób dorozumiany poprzez złożenie administratorowi dokumentów przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art.
6 ust.1 lit. a) RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych, wskazanych w pkt (1) powyżej jest dobrowolne i nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania.
Konsekwencją niepodania danych osobowych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - będzie brak możliwości uczestniczenia przez Państwa w procesie rekrutacji.
3.Udostępniane przez Państwa fotografie z Państwa wizerunkiem nie stanowią danych biometrycznych (szczególnych kategorii danych osobowych), albowiem nie będą przetwarzane specjalnym metodami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczną identyfikacje osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.
4.Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji pracowników albo do momentu wycofania się przez Państwa z rekrutacji i dalej - przez okres czasu niezbędny dla niezwłocznego usunięcia tych danych odpowiednio po zakończeniu rekrutacji pracowników, albo po wycofaniu się przez Państwa z rekrutacji, zaś na wypadek zawarcia z Państwem umowy o pracę - dalej przez okres odpowiadający wynikającemu z przepisów prawa terminowi przechowywania akt osobowych pracownika, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.
5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Apollo sp. z o. o., która jest ich administratorem, natomiast odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: dostawcy usług z zakresu doradztwa personalnego – w tym konsulting HR, dostawcy usług IT - w tym hosting oraz dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich. Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a w zgodzie z obowiązującym prawem możemy powierzyć Państwa dane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
6.Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Apollo sp. z o. o.
potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, nadto przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądania od Apollo sp. o. o. ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, wniesienie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych, o których mowa w pkt I. (1). Ponadto - w przypadku udostępnienia danych na podstawie zgody - udzieloną zgodę możecie Państwo cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Na wypadek uznania, że przetwarzanie przez Apollo sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy, w tym RODO - przysługuje Państwu jako osobie, której dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Inżynier Budowy
Miejsce pracy: Rzeszów oraz teren województwa podkarpackiego

Zakres zadań:

 • prowadzenie dokumentacji budowy,
 • bezpośredni dozór nad wykonywanymi pracami budowlanymi oraz raportowanie przebiegu prac,
 • weryfikację dokumentacji projektowej oraz zgłaszanie nieścisłości w dokumentacji,
 • kontrolowanie podwykonawców w zakresie wykonywania prac zapewniających zgodność ich przebiegu z dokumentacją techniczną,
 • nadzór nad jakością i terminowością wykonanych prac,
 • koordynacja zadań zgodnie z ustalonymi priorytetami i planami,
 • dbanie o środki bezpieczeństwa oraz standardy jakościowe, nadzór nad przepisami BHP,
 • koordynacja dostaw materiałów,
 • codzienne rozdzielanie obowiązków miedzy pracowników,
 • rozwiazywanie bieżących kwestii technicznych.

Nasze oczekiwania:

 • doświadczenia w pracy na stanowisku Inżyniera Budowy lub podobnym,
 • umiejętność czytania rysunków,  planów i projektów,
 • umiejętność kosztorysowania,
 • znajomość oprogramowania projektowego (CAD) i kosztorysowego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętności współpracy z inwestorem,
 • umiejętności organizacyjne oraz skutecznego komunikowania się,
 • zaangażowania, odpowiedzialności i samodzielności,
 • rzetelności i terminowości w realizacji powierzonych zadań.

Oferujemy:

 • umowę o pracę i atrakcyjne warunki zatrudnienia,
 • pracę nad ciekawymi projektami budowlanymi,
 • niezbędne narzędzia do pracy,
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwoju zawodowego.
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysyłanie swoich aplikacji z nazwą stanowiska
Zaaplikowanie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych oraz z zapoznaniem się z poniższą klauzulą informacyjną.
 
Wszystkich zainteresowanych prosimy o wysyłanie swoich aplikacji z nazwą stanowiska oraz zamieszenie w dokumentach aplikacyjnych następującej
klauzuli:
 
„Zgadzam się na przetwarzanie przez Apollo sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, moich danych osobowych zawartych w dokumentach przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie - w celu rekrutacji pracownika. Wiem, że mogę w dowolnym momencie wycofać wyrażoną przeze mnie zgodę.”
 
Wysłanie zgłoszenia rekrutacyjnego jest jednoznaczne z zapoznaniem się z treścią klauzuli informacyjnej zamieszczonej w ogłoszeniu.
Klauzula Informacyjna
Z uwagi na wejście w życie dnia 25 maja 2018 r. przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 4.05.2016) (dalej jako: RODO) – Apollo sp. z o. o. - w związku z pozyskiwaniem od Państwa i przetwarzaniem Państwa danych osobowych udostępnianych przez Państwa jako osobę ubiegającą się o zatrudnienie - na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO informuje, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Apollo sp. z o. o. z siedzibą w Rzeszowie, adr. ul. Grunwaldzka 4, 35-068 Rzeszów.
2.I. Ubieganie się o zatrudnienie na podstawie stosunku pracy:
(1) Udostępnione przez Państwa, dla ubiegania się o zatrudnienie jako pracownika na podstawie stosunku pracy - dane osobowe: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - przetwarzamy do celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora, tj. przetwarzanie danych osobowych, których pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodnie z art.
221 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy - dla celu rekrutacji pracowników zatrudnianych na podstawie stosunku pracy.
Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit.
f) RODO).
(2) Udostępnione przez Państwa, dla ubiegania się o zatrudnienie jako pracownika na podstawie stosunku pracy - dane osobowe inne niż wskazane w pkt (1) powyżej (np. fotografia z Państwa wizerunkiem, numer PESEL) - przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyrażonej w formie wyraźnego oświadczenia zawartego w zgłoszeniu rekrutacyjnym lub każdym z dokumentów przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnieni albo wyrażonej w sposób dorozumiany poprzez złożenie administratorowi dokumentów przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie.
Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art. 6 ust.1 lit.
a) RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych, wskazanych w pkt (1) powyżej - jest warunkiem ubiegania się o zatrudnienie, w tym udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez Apollo sp. z o. o., a administrator ma prawo żądać tych danych od osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości ubiegania się o zatrudnienie.
Podanie przez Państwa danych osobowych, innych niż wskazanych w pkt (1) powyżej - jest dobrowolne i nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania.
II. Ubieganie się o zatrudnienie na podstawie stosunku cywilnoprawnego:
(1) Udostępnione przez Państwa, dla ubiegania się o zatrudnienie jako pracownika na podstawie stosunku cywilnoprawnego - dane osobowe w
szczególności: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, fotografia z Państwa wizerunkiem, numer PESEL - przetwarzamy na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, wyrażonej w formie wyraźnego oświadczenia zawartego w zgłoszeniu rekrutacyjnym lub każdym z dokumentów przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnieni albo wyrażonej w sposób dorozumiany poprzez złożenie administratorowi dokumentów przekazywanych w związku z ubieganiem się o zatrudnienie. Podstawę prawną takiego przetwarzania danych stanowi art.
6 ust.1 lit. a) RODO.
Podanie przez Państwa danych osobowych, wskazanych w pkt (1) powyżej jest dobrowolne i nie jesteście Państwo zobowiązani do ich podania.
Konsekwencją niepodania danych osobowych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania, adres do korespondencji, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia - będzie brak możliwości uczestniczenia przez Państwa w procesie rekrutacji.
3.Udostępniane przez Państwa fotografie z Państwa wizerunkiem nie stanowią danych biometrycznych (szczególnych kategorii danych osobowych), albowiem nie będą przetwarzane specjalnym metodami technicznymi umożliwiającymi jednoznaczną identyfikacje osoby fizycznej lub potwierdzenie jej tożsamości.
4.Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres trwania rekrutacji pracowników albo do momentu wycofania się przez Państwa z rekrutacji i dalej - przez okres czasu niezbędny dla niezwłocznego usunięcia tych danych odpowiednio po zakończeniu rekrutacji pracowników, albo po wycofaniu się przez Państwa z rekrutacji, zaś na wypadek zawarcia z Państwem umowy o pracę - dalej przez okres odpowiadający wynikającemu z przepisów prawa terminowi przechowywania akt osobowych pracownika, a po upływie tego okresu zostaną usunięte.
5.Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Apollo sp. z o. o., która jest ich administratorem, natomiast odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być: dostawcy usług z zakresu doradztwa personalnego – w tym konsulting HR, dostawcy usług IT - w tym hosting oraz dostawcy systemów informatycznych, dostawcy usług pocztowych lub kurierskich. Ponadto Państwa dane osobowe ujawniane będą upoważnionym osobom zatrudnionym przez administratora na podstawie umów o pracę lub umów cywilnoprawnych, a w zgodzie z obowiązującym prawem możemy powierzyć Państwa dane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej.
6.Przysługuje Państwu prawo do uzyskania od Apollo sp. z o. o.
potwierdzenia, czy przetwarzane są Państwa dane osobowe, nadto przysługuje Państwu prawo dostępu do treści Państwa danych osobowych, żądania od Apollo sp. o. o. ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia bądź ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, wniesienie sprzeciwu - z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją - wobec przetwarzania danych, o których mowa w pkt I. (1). Ponadto - w przypadku udostępnienia danych na podstawie zgody - udzieloną zgodę możecie Państwo cofnąć w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem.
Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Na wypadek uznania, że przetwarzanie przez Apollo sp. z o.o. danych osobowych narusza przepisy, w tym RODO - przysługuje Państwu jako osobie, której dane dotyczą prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ogłoszenie archiwalne