R/18/2020
* Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; RODO) informujemy, iż:

1. ANWIL S.A. z siedzibą we Włocławku, ul. Toruńska 222, (dalej: ANWIL S.A.) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych,
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w ANWIL S.A. służy następujący adres email: [email protected]. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:

a) zawarcie i wykonanie Umowy, do której – niniejsza klauzula informacyjna – stanowi odrębne oświadczenie,
b) obsługę, dochodzenie i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
3. Podstawą prawną przetwarzania przez ANWIL S.A. Pani/Pana danych osobowych w celu wskazanym w ust. 2 powyżej jest:
a) wykonanie Umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną;
b) wypełnianie obowiązków prawnych  (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym, ubezpieczeniu zdrowotnym, związanych z płaceniem podatków.
c) prawnie usprawiedliwiony interes ANWIL S.A. (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) - w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń;

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawniane przez ANWIL S.A. podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowo-płacowe oraz usługi archiwizacji.
5. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez okres obowiązywania Umowy, a także do czasu wygaśnięcia wzajemnych roszczeń wynikających z tej Umowy.
6. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

- prawo żądania dostępu do treści swoich danych,
- prawo żądania sprostowania danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do przenoszenia danych, tj. prawo otrzymania od ANWIL S.A. danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pan/Pani przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ANWIL S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ANWIL S.A. może zrealizować to prawo, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe.
- prawo wniesienia sprzeciwu - w przypadkach, kiedy ANWIL S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
ANWIL S.A.

Inżynier wsparcia produkcji w Dziale Inspekcji

ANWIL S.A.O firmie

ANWIL S.A.

Toruńska 222

Włocławek

top

ANWIL to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN  należąca do grona największych, najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce i odgrywająca istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od pół wieku – korzenie działalności Firmy sięgają 1966 roku - jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Firma jest liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych i przewodzi krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkując suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Spółka znajduje się w czołówce europejskich producentów PCW i nawozów  mineralnych eksportując swoje produkty do niemal 40 państw na świecie.

Aktualnie poszukujemy osoby na stanowisko:
Inżynier wsparcia produkcji w Dziale Inspekcji
Numer ref.: R/18/2020
Miejsce pracy: Włocławek
Ważne do: 16.04.2020

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę, będąc odpowiedzialnym za:

 • zapewnienie prawidłowego nadzoru, w zakresie funkcjonowania urządzeń podlegających pod dozór techniczny, zgodnego z wymogami Ustawy o Dozorze Technicznym
 • współpracę z UDT i TDT w zakresie eksploatacji urządzeń podległych dozorowi technicznemu
 • uzgadnianie warunków technicznych dla urządzeń, materiałów i elementów stosowanych do budowy maszyn i urządzeń
 • opiniowanie dokumentacji projektowych, technologicznych, projektów racjonalizatorskich pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dozoru technicznego
 • prowadzenie ewidencji urządzeń podlegających nadzorowi ZDT/UDT/TDT
 • odbiory techniczne oraz orzeczenia w sprawie gotowości do ruchu nowych oraz remontowanych urządzeń podlegających nadzorowi UDT, TDT i ZDT
 • rejestrację w organach UDT i TDT urządzeń technicznych przekazanych do eksploatacji w ramach wymiany maszyn
 • wydawanie zaleceń wstrzymania eksploatacji urządzeń podległych dozorowi technicznemu w przypadku nie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym
 • prowadzenie projektów technicznych i rozwojowych
 • udział w pracach zespołów technicznych i awaryjnych
 • realizację innych zadań wynikających z funkcjonowania w spółce Działu Inspekcji

 

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bogaty pakiet socjalny i medyczny
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych: szkolenia, konferencje, kursy językowe
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • dynamiczne środowisko pracy
 • przejrzystą ścieżkę awansu wewnątrz organizacji

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub student/studentka ostatniego roku studiów inżynierskich lub magisterskich o kierunku: mechanika i budowa maszyn, materiałoznawstwo, spawalnictwo lub kierunku pokrewnym
 • zorientowanie na osiąganie celów i motywację do działania
 • umiejętność zarządzania czasem, koordynacji zadań i ustalania priorytetów
 • odpowiedzialność i zaangażowanie
 • otwartość na zmiany
 • komunikatywna znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
bottom

ANWIL to Spółka z Grupy Kapitałowej ORLEN  należąca do grona największych, najbardziej nowoczesnych przedsiębiorstw chemicznych w Polsce i odgrywająca istotną w rolę w Wielkiej Syntezie Chemicznej. Od pół wieku – korzenie działalności Firmy sięgają 1966 roku - jest jednym z największych pracodawców w regionie kujawsko-pomorskim. Firma jest liczącym się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej producentem nawozów azotowych i przewodzi krajowemu rynkowi PCW, jako jedyna firma w Polsce produkując suspensyjny polichlorek winylu (nazwa handlowa: POLANVIL). Spółka znajduje się w czołówce europejskich producentów PCW i nawozów  mineralnych eksportując swoje produkty do niemal 40 państw na świecie.

Inżynier wsparcia produkcji w Dziale InspekcjiNumer ref.: R/18/2020

 

Na tym stanowisku możesz rozwijać zawodową karierę, będąc odpowiedzialnym za:

 • zapewnienie prawidłowego nadzoru, w zakresie funkcjonowania urządzeń podlegających pod dozór techniczny, zgodnego z wymogami Ustawy o Dozorze Technicznym
 • współpracę z UDT i TDT w zakresie eksploatacji urządzeń podległych dozorowi technicznemu
 • uzgadnianie warunków technicznych dla urządzeń, materiałów i elementów stosowanych do budowy maszyn i urządzeń
 • opiniowanie dokumentacji projektowych, technologicznych, projektów racjonalizatorskich pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami dotyczącymi dozoru technicznego
 • prowadzenie ewidencji urządzeń podlegających nadzorowi ZDT/UDT/TDT
 • odbiory techniczne oraz orzeczenia w sprawie gotowości do ruchu nowych oraz remontowanych urządzeń podlegających nadzorowi UDT, TDT i ZDT
 • rejestrację w organach UDT i TDT urządzeń technicznych przekazanych do eksploatacji w ramach wymiany maszyn
 • wydawanie zaleceń wstrzymania eksploatacji urządzeń podległych dozorowi technicznemu w przypadku nie przestrzegania przepisów o dozorze technicznym
 • prowadzenie projektów technicznych i rozwojowych
 • udział w pracach zespołów technicznych i awaryjnych
 • realizację innych zadań wynikających z funkcjonowania w spółce Działu Inspekcji

 

Pracując u nas możesz liczyć na:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • bogaty pakiet socjalny i medyczny
 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych: szkolenia, konferencje, kursy językowe
 • narzędzia niezbędne do wykonywania pracy
 • dynamiczne środowisko pracy
 • przejrzystą ścieżkę awansu wewnątrz organizacji

Jeśli spełniasz poniższe wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne lub student/studentka ostatniego roku studiów inżynierskich lub magisterskich o kierunku: mechanika i budowa maszyn, materiałoznawstwo, spawalnictwo lub kierunku pokrewnym
 • zorientowanie na osiąganie celów i motywację do działania
 • umiejętność zarządzania czasem, koordynacji zadań i ustalania priorytetów
 • odpowiedzialność i zaangażowanie
 • otwartość na zmiany
 • komunikatywna znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie
 • dobra znajomość pakietu MS Office
 • prawo jazdy kat. B
Ważne do: 16.04.2020

Ogłoszenie archiwalne